Educatief Partnerschap

  • Gemaakt op: 24-4-2014 15:35
  • |
  • Gewijzigd op:  
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur: Anne Verboon
  • |
  • Fotograaf: Achthoek

​Op dit moment wordt er vanuit de ASKO en de Universitaire Pabo van Amsterdam onderzoek gedaan naar educatief partnerschap op vier ASKO scholen. Maar wat is educatief partnerschap eigenlijk? En wat is het nut van het onderzoek?

Educatief partnerschap: wat is dat?
Educatief partnerschap is een manier om de relatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten vorm te geven. Bij educatief partnerschap hebben zowel ouders/verzorgers als de leerkrachten een gedeeld doel, namelijk het optimaliseren van de schoolprestaties van de kinderen. Uit de literatuur zijn er meerdere definities van educatief partnerschap bekend. In dit onderzoek zal de breedste definitie van educatief partnerschap worden gebruikt, zodat er geen aspecten van educatief partnerschap over het hoofd worden gezien. In dit onderzoek wordt er onder educatief partnerschap verstaan: ‘de samenwerking tussen thuis en school op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied om het presteren en welbevinden van het kind zo optimaal mogelijk te krijgen’.

Bij ‘pedagogisch gebied’ kun je denken aan het hanteren van bepaalde normen en waarden op school en thuis, hoe het met het kind gaat en hoe het kind thuis en op school is. Het is van belang dat ouders/verzorgers en leerkrachten over de genoemde onderwerpen in gesprek gaan. Dit zou kunnen door in een 10-minutengesprek te praten over hoe het kind thuis en op school is, maar je kunt ook denken aan een ouderavond over normen en waarden, een workshop over ouderschap, de inzet van een schoolmaatschappelijk werker en ouders/verzorgers die invloed hebben op de regels die gehanteerd worden op school (bijvoorbeeld regels rondom pesten).

Bij ‘didactisch gebied’ gaat het om de leerprestaties van het kind. Het is niet alleen van belang dat ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de leerprestaties van het kind in bijvoorbeeld een 10-minutengesprek, maar ook dat de ouders/verzorgers hun kind ondersteunen bij het leren. Dit kan bijvoorbeeld door huiswerk mee naar huis te geven waarbij de ouders/verzorgers moeten samenwerken met hun kind om het te maken en een ouderavond over het begeleiden van huiswerk maken.

Bij ‘organisatorisch gebied’ gaat het om de organisatie tussen de school, de ouders/verzorgers en de buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat ouders/verzorgers in de school komen helpen met klusjes of schoonmaken, ouders/verzorgers die meegaan met een uitstapje en organisaties die betrokken zijn bij de school (zoals een sportschool, theaterschool of tussenschoolse opvang).

Onderzoek
Over dit onderwerp wordt er onderzoek gedaan op vier ASKO scholen. Na een literatuurstudie waaruit de bovenstaande definitie van educatief partnerschap is gevormd, is er met elke directeur van de vier scholen een interview gehouden. Door deze interviews werd duidelijk wat er al wordt gedaan aan educatief partnerschap en hoe de verschillende aspecten (pedagogisch, didactisch en organisatorisch) worden vormgegeven.
De informatie uit de literatuur en de interviews met de directeuren is verwerkt in een vragenlijst. Er is een vragenlijst voor de ouders/verzorgers en een vragenlijst voor de leerkrachten. Met dit onderzoek zal er gekeken worden wat er volgens leerkrachten en ouders/verzorgers al aan educatief partnerschap wordt gedaan en in hoeverre men behoefte heeft aan bepaalde aspecten van educatief partnerschap. Er zal gekeken worden of er een verschil is tussen hoe belangrijk ouders/verzorgers en leerkrachten bepaalde aspecten van educatief partnerschap vinden en of er een verschil tussen de scholen is. De resultaten worden teruggekoppeld naar de scholen en vervolgens kunnen de scholen zelf bepalen wat ze gaan doen met de resultaten. Naar verwachting zullen de resultaten eind mei bekend zijn. 

​Op dit moment wordt er vanuit de ASKO en de Universitaire Pabo van Amsterdam onderzoek gedaan naar educatief partnerschap op vier ASKO scholen. Maar wat is educatief partnerschap eigenlijk? En wat is het nut van het onderzoek?

Foto's

Video's

Meer informatie