Leren met ICT

​Informatie Communicatie Technologie (ICT) heeft onze maatschappij de laatste 20-30 jaar ingrijpend gewijzigd; bijvoorbeeld in de manier waarop we werken en met elkaar communiceren.
Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag gehad op onze organisatie. ICT speelt een rol als hulpmiddel in het onderwijsleerproces op de scholen. En met betrekking tot de lesinhoud is er bijvoorbeeld aandacht voor Mediawijsheid. ​Daarnaast wordt ICT ingezet als middel bij de bedrijfsvoering. Al met al is er al veel bereikt maar er blijft nog veel door te ontwikkelen.
Wij zien de snelle ontwikkelingen rondom ICT als kans om het onderwijs verder te verbeteren. Daarbij willen we graag van elkaar leren. In de winter van schooljaar 2013-2014 was er bijvoorbeeld een pilot leren met behulp van tablets in groep 4 bij de Avonturijn. In plaats van met een ​methode op papier wordt gewerkt met digitaal leermateriaal waarbij elke leerling een eigen tablet gebruikt. Ondertussen zijn er twee artikelen over deze pilot verschenen: een tussenevaluatie en een terugblik op de pilot.
Maar er zijn meer vernieuwende initiatieven. Zie bijvoorbeeld het artikel over 3D-printen op de Willibrordschool.