Nieuwsbrief 10 januari 2020

  • Gemaakt op: 10-1-2020 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Nieuwsbrief vrijdag 10 januari 2020 (bewaarexemplaar!)

Afgelopen maandag gingen de deuren van de school weer open na een ik hoop voor

alle kinderen en ouders fijne vakantie. Na deze periode was het fijn elkaar weer te

zien, te spreken of de hand te schudden.

De afgelopen periode is er hard gewerkt binnen de school. Het streven is elke dag

een beetje beter te worden. Namens het team wens ik u en uw kind(eren) een goed

2020 toe!

 

Paul Arends

 

Gevonden voorwerpen

Bij de administratie staat een bak met gevonden voorwerpen.

Wilt u a.u.b. kijken of u iets mist?

 

De algemene regel wat betreft de gevonden voorwerpen is, dat deze op te halen zijn

bij Pien/Delano en dat we de gevonden voorwerpen die niet zijn opgehaald opruimen

rond elke vakantie.

 

Tevens is er bij mij een goudkleurig kettinkje binnengebracht.

Deze ligt apart bij mij.

Mocht u het kettinkje missen, dan graag met een beschrijving  even aan mij

doorgeven, zodat ik zeker weet dat het kettinkje naar de rechtmatige eigenaar

teruggaat.

 

Pien Snabilié

administratie A. Bekemaschool

P.Snabilie@askoscholen.nl


Ouderavond mediawijsheid voor ouders van groep 1 t/m 8

Bij deze Nieuwsbrief zijn twee brieven gevoegd die verband houden met de

ouderavond rondom het thema Mediawijsheid. Deze avond sluit aan op de lessen

van het nationaal mediapaspoort die de kinderen gevolgd hebben dit schooljaar.

Tijdens deze avond is het de bedoeling dat u zelf met uw eigen telefoon of tablet

komt. Dus: "bring your own divice" en word mediaproof.

Via een link in één van deze brieven kunt u zich aanmelden. U komt toch ook?

 

Inlooptijd: 19.15 uur

Starttijd:   19.30 uur

De bijeenkomst is tot 21.00 uur waarna er nog ruimte is om vragen te stellen.

 

Aanvragen vrijstelling schoolbezoek

Een belangrijke taak van de school is het goed informeren van alle ouders.

Regelmatig worden er vragen gesteld die betrekking hebben op de 'aanvraag

vrijstelling schoolbezoek', ook wel de 'verlofaanvraag' genoemd. Het is fijn dat ouders

deze vragen stellen, omdat dit de mogelijkheid geeft uitleg te geven.

 

Hieronder leest u de formele regelgeving. Hierbij het verzoek deze nieuwsbrief te

bewaren.

 

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes

die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van

een vakantie of een korte vakantie, tussendoor mag niet.

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van)

de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f

van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aaneensluitende weken per

schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar. De

directeur moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het

beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende

weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een

gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen

in dat schooljaar.

Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden

werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een

piekdrukte kennen.

Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties

tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat

tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is

onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van

roosterproblemen van de werkgever.

 

Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of

levensovertuiging bestaat de mogelijkheid voorverlof. Volgens de Leerplichtwet moet

een verlofaanvraag op religieuze gronden worden beschouwd als een mededeling

van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school. Er is dus geen

sprake van het al of niet verlenen van verlof door de directeur of leerplichtambtenaar.

Een mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat. Dit geldt alleen voor

religieuze feestdagen. De richtlijn hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt

gegeven.

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

Chinees Nieuwjaar

Offerfeest

Suikerfeest

Holifeest

Diwalifeest

Paasfeest (Pesach)

Grote Verzoendag (Jom Kipoer)

 

Wanneer het om maximaal tien schooldagen gaat, beslist de directeur.

Wanneer er verlof voor meer dan tien schooldagen wordt aangevraagd,

dan beslist de leerplichtambtenaar. Om een idee te geven van wat met

gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, staan hieronder een aantal

richtlijnen:

• Verhuizing (maximaal 1 schooldag)

• Huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad (in

Nederland maximaal 1-2 schooldagen, in het buitenland maximaal

5 schooldagen)

Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)

• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of

aanverwant tot en met de 3e graad (geen maximale termijn)

Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt

• Overlijden van bloed- of aanverwant (in de 1e graad maximaal 5 schooldagen, in de

2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag.

In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)

• 12-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig (huwelijks)jubileum van ouder(s)/

verzorger(s) of grootouders (maximaal 1 schooldag)

 

Daarbij geldt het volgende:

• Verlofaanvragen moet u schriftelijk en ten minste acht weken van

tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar indienen. Als u deze

termijn niet aanhoudt, moet u beargumenteren waarom.

 

• Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van

verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde documenten).

• De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd

en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur/

leerplichtambtenaar.

• Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.

• U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijkerwijze mogelijk,

bewijsmiddelen meesturen. Deze moeten vertaald zijn door een

beëdigde vertaler (behalve als deze in het Engels zijn opgesteld).

• Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden

toegekend in eerste twee weken na de zomervakantie.

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:

• Dienstrooster van de werkgever van de ouders(s).

• Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het

land van herkomst.

• Goedkope tickets in het laagseizoen.

• Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn

in de vakantieperiode.

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of

nog vrij zijn.

• Activiteiten van verenigingen, zoals een scouting- of een

voetbalkamp.

• Eerder vertrek of latere terugkomst 

1e graad                    Ouders of verzorgers

2e graad                    Broers, zussen en grootouders

3e graad                    Ooms, tantes en overgrootouders

4e graad                    Neven, nichten, oudtantes en oudooms

 

Daarbij geldt het volgende:

• Verlofaanvragen moet u schriftelijk en ten minste acht weken van

tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar indienen. Als u deze

termijn niet aanhoudt, moet u beargumenteren waarom.

 

• Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van

verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde documenten).

• De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd

en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur/

leerplichtambtenaar.

• Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.

• U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijkerwijze mogelijk,

bewijsmiddelen meesturen. Deze moeten vertaald zijn door een

beëdigde vertaler (behalve als deze in het Engels zijn opgesteld).

• Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden

toegekend in eerste twee weken na de zomervakantie.

 

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:

• Dienstrooster van de werkgever van de ouders(s).

• Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het

land van herkomst.

• Goedkope tickets in het laagseizoen.

• Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn

in de vakantieperiode.

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of

nog vrij zijn.

• Activiteiten van verenigingen, zoals een scouting- of een

voetbalkamp.

• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.

• Wereldreizen en sabbaticals.

 

ELK KIND EEN LEZER

Afgelopen donderdag stond het technisch lezen centraal tijdens de teambijeenkomst.

Laura B. doet de opleiding tot leesspecialist en heeft ons meegenomen in het

aanscherpen van ons leesonderwijs. 

 

Ook u als ouder kunt uw kind ondersteunen bij het leren lezen en onderhouden van

het lezen.  Onderstaand een drietal nuttige websites. Deze zijn speciaal bedoeld voor

kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

Als u het lastig vindt om zelf voor te lezen is er een website: www.leesmevoor.nl 

karaokelezen: www.yoleo.nl  

 

Als u een lidmaatschap heeft op de bibliotheek kunt u gratis een account aanmaken.

Het boek wordt voorgelezen en met een geel balkje leest het kind mee. 

 

Gratis digitaal boeken lezen speciaal voor kinderen die al wat ouder zijn en lezen

lastig vinden: www.gratiskinderboek.nl 

 

 stukje buurtgezinnen.jpg

 

 

 

Buurtgezinnen, gezinnen voor gezinnen

Soms zit het flink tegen in gezinnen. Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. En dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Deze gezinnen hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktisch hulp van familie en vrienden. Maar wat als je familie of vrienden ver weg wonen of als zij jouw problemen er niet bij kunnen hebben? Buurtgezinnen.nl is er voor deze gezinnen.

Voor een aantal vraaggezinnen uit Duivendrecht zoek ik steungezinnen, geïnteresseerd?

Je kan me mailen of bellen, nicole.vdspek@buurtgezinnen.nl of 06-22847481, ook info en aanmelden via de website: www.buurtgezinnen.nl/aanmelden, volg ons ook op facebook: buurtgezinnen.nl/ouder-amstel

 

Foto's

Video's

Meer informatie