Nieuwsbrief 12 april 2019

  • Gemaakt op: 12-4-2019 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Gesprek tussen ouders en school
In de afgelopen weken hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen ouders en school over ontwikkelingen in de school.  

Gesprek tussen ouders, MR en directie                                                                                                              Op woensdag 27 maart jl. was er voor ouders de mogelijkheid om met directie en MR leden in gesprek te gaan. In het gedeelte van de MR vindt u hier in de nieuwsbrief meer informatie over. Zet u alvast in de agenda dat het volgende gesprek met MR en directie op vrijdag 7 juni om 8.30 uur plaatsvindt?

Gesprek inhoud schoolplan met ouders                                                                                                            Op maandag 1 april jl. hebben een aantal ouders gesprek gevoerd met Els Mellink (onderwijs coördinator) en Jacqueline Schulte (directeur a.i.) over de benodigde ontwikkelingen in de school voor de komende vier jaren i.v.m. vastleggen van beleid en ontwikkeling in het schoolplan 2019-2023. De besproken ontwikkelingspunten zullen meegenomen worden in het schoolplan. Het schoolplan zal voor de start van het nieuwe schooljaar klaar zijn, de MR zal daarbij om instemming worden gevraagd en dan zal het schoolplan vervolgens voor de ouders ter inzage zijn.

Gesprek ouders groep 4                                                                                                                                      Op dezelfde maandag waren ook de ouders van groep 4 uitgenodigd om in gesprek te gaan met de leerkrachten van groep 4 en de directeur over hoe het nu loopt in groep 4 na de leerkrachtwissel tussen groep 4 en groep 5. De algemene indruk was dat het m.b.t. onderwijs en samenspel met de twee leerkrachten in groep 4 goed loopt, waarbij er wel aandacht gevraagd wordt voor leerlingen die op het eerste gezicht geen last hebben van de leerkrachtwissel. Ook werd er aandacht gevraagd voor de TSO. Op het eerste punt is afgesproken dat de leerkrachten hier goed op zullen letten en ouders contact opnemen als zij zich zorgen maken. De TSO is op dit een belangrijk aandachtspunt van de directeur en in deze nieuwsbrief vindt u hier ook meer informatie over.

Informatiebijeenkomst ouders groep 5, 5/6 en 6                                                                              Dinsdagavond 2 april waren de ouders van de groepen 5, 5/6 en 6 uitgenodigd voor informatie over de aanpak voor deze groepen in de komende periode en volgend schooljaar. Ouders waren goed vertegenwoordigd, de leerkrachten van de betrokken groepen waren aanwezig en het was prettig met elkaar in gesprek te gaan. 
Volgend schooljaar zullen de huidige groepen 5, 5/6 en 6 starten als twee groepen 6 en twee groepen 7 van ongeveer 18 tot 20 leerlingen per groep. In het verleden was het noodzakelijk om een combinatiegroep te formeren door het te grote aantal leerlingen in deze leerjaren. Echter nu met het oog op de aansluiting naar het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat het aanbod van onderwijs nauw aansluit op de individuele behoefte van de leerlingen. 

Om tot een goede herverdeling van de leerlingen te komen naar de vier groepen zal in de komende periode tot de zomervakantie een aantal stappen gemaakt worden. 

Selma Huitema van expertisecentrum Orion zal de leerkrachten en leerlingen begeleiden op 
        groepsdynamiek en adviseren bij de indelingen. 
Voor de herverdeling wordt de input van leerkrachten uit eerdere groepen en huidige groepen, 
        de IB-er, directie en andere betrokken bij elkaar gebracht en zal zorgvuldig afgewogen en 
        besproken worden. 
De leerlingen worden zelf betrokken en kunnen hun keuzes en voorkeuren kenbaar maken via 
        het beantwoorden van vragen en in oefeningen.
Voor individuele leerlingen in ondersteuningstrajecten vinden er gesprekken plaats met hun 
        ouders over hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.

Dit proces vraagt tijd en zorgvuldigheid. Dit betekent dat de ouders van de groepen naar verwachting eind juni geïnformeerd kunnen worden over de indelingen van de groepen. Waar nodig zal er natuurlijk eerder met ouders gecommuniceerd worden. 

Later brengen leerlingen
Wanneer u uw kind later op school brengt i.v.m. een bezoek aan de dokter of om een andere reden, dan verzoeken we u om uw kind bij de klapdeuren dag te zeggen en zelfstandig naar het lokaal te laten gaan. Wanneer u uw kind bij het lokaal dag zegt dan hebben de leerkracht en de andere kinderen hier hinder van en stoort u de les. Alvast dank voor uw medewerking

Personele zaken en anticiperen op vacatures
Nieuwe leerkracht groep 7                                                                                                                                   Afgelopen maandag 1 april jl. werden school en de ouders van groep 7 geconfronteerd met de opzegging van Jacqueline Tevreden, leerkracht van groep 7.  Jacqueline was op onze school werkzaam via een detacheringsbureau en de opzegging ging daardoor per direct in. Gelukkig kon Mickey Schouten, onze vast invalleerkracht afgelopen week op donderdag en vrijdag de groep lesgeven. Vanaf deze week tot de zomervakantie zal Lieke Beks de groep een dag extra lesgeven. Zij werkt nu op maandag tot en met donderdag in groep 7. Voor de vrijdagen tot de zomervakantie hebben we een nieuwe leerkracht gevonden, te weten Pim Westenberg. Pim is 23 jaar. Hij is net afgestudeerd van de School voor Journalistiek en heeft Geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Bij deze laatste studie heeft hij zijn lesbevoegdheid gehaald en heeft hij een jaar stagegelopen in het voortgezet onderwijs. In de afgelopen periode heeft Pim invalwerk gedaan in het primair onderwijs. 

Anticiperen op vacatures                                                                                                                                Voor het volgende schooljaar weten we nu al dat er een vacature is voor interne begeleider en een extra leerkracht in groep 6 of 7. Deze vacatures staan al uit en leveren nauwelijks reacties of reacties van onvoldoende kwaliteit. Dit is zorgelijk. Ik vraag daarom bij deze uw hulp. Zou u in uw omgeving en netwerk kunnen rondkijken en geschikte kandidaten met ons in contact willen brengen? We zijn in eerste instantie op zoek naar ervaren kandidaten, zowel voor de functie van interne begeleider als voor de functie van leerkracht. Toch zijn alle kandidaten heel welkom. Het gaat namelijk ook om de match met ons team en het concept van de school. Mogelijk geïnteresseerden kunnen bellen of mailen met Jacqueline Schulte (mailadres: j.schulte@askoscholen.nl).

Gesprek over leerlingen
In de afgelopen periode zijn er door ouders vragen gesteld over leerlingen. De school kan echter i.v.m. de privacywetgeving en de wet op passend onderwijs geen enkele informatie geven over een andere leerling. Ook niet wanneer een nieuwe leerling tijdelijk of langdurig in een andere groep wordt geplaatst of een leerling i.v.m. een time-out tijdelijk deelneemt aan het onderwijs in een andere groep. We hopen dat u deze privacy respecteert en begrijpt dat iedere leerling op school recht heeft op passend onderwijs.

De planning van de komende periode
Donderdag 18 april vieren de leerlingen Pasen op school.  
Vrijdag 19 april is het goede vrijdag, dit is de eerste dag van de meivakantie. De kinderen hebben
        een ruime twee weken meivakantie en worden op maandag 6 mei weer op school verwacht.
Groep 8 gaat op maandag 13 tot en met 16 mei op kamp naar Oud Valkeveen.
Op donderdag 16 mei starten de lessen van alle groepen om 9.30 uur. Een uur later dan normaal
         i.v.m. het bezoek van alle collega’s op woensdagavond aan de kinderen van groep 8 tijdens hun 
         kamp.
Woensdag 29 mei is de school gesloten i.v.m. de laatste studiedag van het schooljaar. De 
        kinderen hebben aansluitend de donderdag en vrijdag ook vrij i.v.m. Hemelvaart.

TSO en vacature vrijwilligers voor de TSO
In de afgelopen weken hebben er veel gesprekken plaatsgevonden tussen ouders, TSO en school. Soms betroffen het zorgen van ouders en soms hebben school en TSO een gesprek met de ouders van een leerling aangevraagd i.v.m. het gedrag van een leerling in de TSO. De TSO-coördinator en directeur van school werken nauw samen om de TSO te verbeteren en voor de kinderen een leuk en ontspannen moment van de dag te laten zijn. 

Een van de maatregelen om de TSO te verbeteren is de inzet van meer personeel in de TSO. Vanaf aanstaande maandag 15 april zal er een mannelijke pedagogisch medewerker toegevoegd worden aan het vaste team van KMN Kind&Co medewerkers. Deze pedagogisch medewerker is ook voetbalcoach en zal de jongens begeleiden bij het voetballen tijdens de TSO. Verder hebben we ook vacatures voor vrijwillige medewerkers. U vindt deze hieronder.

Van u als ouder vragen we ook iets.                                                                                                        Allereerst is het van groot belang dat uw kind is aangemeld voor de TSO bij KMN Kind&Co. Wanneer dit nog niet het geval is, dan vragen we u dit met spoed te doen. Wanneer uw kind niet voor de meivakantie is geregistreerd zal het vanaf maandag 6 mei niet meer mogen deelnemen aan de TSO.

Daarnaast is het van groot belang om goed door te geven wanneer uw kind op de TSO aanwezig is en wanneer niet. Dit is voor ons de enige manier om te controleren of uw kind aanwezig moet zijn en wanneer dit niet het geval is meteen contact met u op te kunnen nemen. Wanneer uw kind niet is aangemeld en de TSO niet op de hoogte is van de aanwezigheid/afwezigheid, dan kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van uw kind.

Vacature medewerkers tussenschoolse opvang (3-6uur per week)
Werk jij graag met kinderen en heb jij overdag enkele uren de tijd? Reageer dan snel!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die affiniteit hebben met kinderen het leuk vinden om kinderen op te vangen en te begeleiden tijdens de middagpauze. Je werkt dan samen binnen een team van pedagogisch medewerkers en medewerkers TSO.

Wij kijken met veel enthousiasme uit naar iemand met een sociale en warme persoonlijkheid die sterk in zijn/haar schoenen staat en consequent is naar kinderen. Iemand met goede mondelinge vaardigheden in de omgang met kinderen en die goed kan samenwerken met collega’s. Een opleiding op pedagogisch gebied en kindgerichte werkervaring is een pre, maar geen vereiste.

 Wij bieden:
Inzet op (bij voorkeur) 4 dagen per week: maandag tot en met vrijdag tussen 11.45 en 13.15 uur
        en een vergoeding van €10,- per keer. (Ben je 1 of 2 dagen beschikbaar? Laat het ons ook 
        weten!);
Een vertrouwde en prettige werkplek in een dynamische team;
Alle schoolvakanties, feest- en studiedagen vrij;
Aandacht voor EHBO gericht op kinderen en training op pedagogisch vlak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator TSO, Rose Reina. M: 06-13085547 

Groep 7 op bezoek in het gemeentehuis                                                                                                        Vorige week is groep 7 in het kader van het project DemocraCity op bezoek geweest in het gemeentehuis van de gemeente Ouder Amstel. Het gaat om een jaarlijks terugkerend project voor de leerlingen van groep 7 waarin zij leren over democratie in het kader van het vak burgerschap.

DemocraCity.jpg
 
Week van het geld                                                                                                                                              De week van 25 tot en met 29 maart jl. was de week van het geld. In unit Polaris is hier aandacht aanbesteedt en is er door een ouder een gastles verzorgd om de kinderen te informeren over de verschillende aspecten van geld. Ook het omgaan met geld past in het vak burgerschap dat op school wordt gegeven.

week van het geld.jpg

 
Verkeerssituatie omgeving gebouw                                                                                                                Vandaag heeft u een mail ontvangen met een brief van de gemeente Ouder Amstel over de wijzigingen die plaats gaan vinden in de omgeving van de school m.b.t. toegang tot school, veiligheid, verkeer en parkeren. Het is belangrijk dat u deze brief goed leest en de informatie deelt met uw kinderen wanneer deze zelfstandig naar school komen.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden na iedere vakantie opgeruimd. Vaak zitten er hele goede kledingstukken en spullen bij de gevonden voorwerpen, zoals gymschoenen etc. Komt u de komende week even kijken of er iets van uw kind op school is blijven liggen?  Wij brengen de overgebleven kledingstukken en spullen in de vakantie naar een goed doel.

Nieuws van de MR
Koffie met de MR en directie:
De MR wil graag weten wat er speelt bij de ouders. Dit is de reden waarom de MR een aantal keren per jaar een “koffie met de MR en directie” organiseert. Dit is het eerste jaar waarin wij deze bijeenkomsten organiseren. Ouders stellen vragen aan en delen zorgen met directie en MR en krijgen nadere toelichting op genomen beslissingen. De interesse bij de ouders groeit, de bijeenkomsten worden goed bezocht. Onderwerpen die de vorige keer aan de orde zijn gekomen zijn: timing rapporten en rapportgesprekken, Parro, TSO, communicatie met Coherente, verkeersveiligheid, opvolging directiepost. De eerstvolgende “koffie met de MR en directie” zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni a.s. van 8:30 tot 9:30. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Verkeersveiligheid:
De MR van de A.Bekemaschool is samen met de MR van de Grote Beer is betrokken bij overleg met de Gemeente. Op 26 maart is een afvaardiging van de MR aanwezig geweest bij een overleg tussen de Grote Beer, de A. Bekemaschool, de wethouder en projectleiders vanuit de gemeente. In dit overleg zijn door ouders en scholen aandachtspunten aangegeven voor wat betreft verkeersveiligheid gedurende de bouw en de plannen zoals deze nu zijn voor als de bouw is afgerond. De gemeente zal de aangegeven punten bekijken en komt hierop terug. De MR van de A. Bekemaschool en de Grote Beer houden dit punt onder de aandacht en blijven de ontwikkelingen volgen.

Wisseling leerkracht groep 4/5:
Recentelijke wijziging van de leerkrachten (Laura (leerkracht van groep 4) is naar groep 5 gegaan) heeft geleid tot onrust bij ouders van groep 4. Tijdens dit proces heeft de directie de MR echter geïnformeerd en de MR heeft het proces gevolgd. De MR is ook betrokken geweest bij de daaropvolgende gesprekken tussen de ouders en de directie. Hoewel de MR voor dit onderwerp formeel geen instemmingsrecht heeft is zij het eens met de genomen beslissing. Na afloop van dit proces hebben directie en MR het besluit geëvalueerd en verbeterpunten m.b.t. de communicatie naar betrokken ouders over de beslissing vastgesteld.

Splitsing groep 5 en 6 en formatie 2 groepen 5 en 2 groepen 6:
Een belangrijke wijziging heeft zich tevens voor gedaan in de groepen 5, de combigroep 5/6 en groep 6 waarbij de combigroep zal worden gesplitst in 2 groepen 5 en twee groepen 6 (dit zijn in het volgende schooljaar de groepen 6 en 7). Ook hierover is de MR geïnformeerd. De MR is tevens betrokken geweest bij de communicatie rondom de splitsing en de nieuwe formatie. Er is een informatieavond georganiseerd op dinsdag 2 april waarin de ouders geïnformeerd zijn over de aanleiding, hoe de splitsing tot stand zal worden gebracht, de consequenties voor zowel de kinderen als de ouders en de formatie na de splitsing van de groepen 5 en 6. De MR vindt dat de voorbereiding en de communicatie m.b.t. deze beslissing op goede wijze is verlopen.

TSO (KMN Kind&Co):                                                                                                                                            Het onderwerp TSO is recent onderwerp van discussie geweest tijdens ‘koffie met MR en directie’. Uit vragen die gesteld werden werd het volgende duidelijk. Kinderen geven bij ouders aan dat ze de TSO niet leuk vinden. De indruk bestaat bij ouders dat kinderen persé naar buiten moeten en geen activiteiten binnen mogen doen. Jacqueline geeft aan op dit moment ook nog niet tevreden te zijn met de TSO en heeft uitgelegd dat ze op verschillende niveaus bezig is met verbeteringen m.b.t. de TSO. Deze punten worden daar wederom in meegenomen. De MR vindt dat ouders en onderwijzend personeel erop moeten kunnen vertrouwen dat kinderen ook tijdens de TSO in goede handen zijn. We zullen KMN Kind&Co dan ook uitnodigen om tijdens de volgende MR- vergadering onze zorg m.b.t. de huidige TSO te delen en hen toelichting te laten geven over hun visie en werkwijze.

Continuïteit directietaken:                                                                                                                               
Het komende schooljaar zal er naar verwachting weer een verandering komen in de directie van de school. De huidige interim-directrice Jacqueline geeft volgens de MR gedegen invulling aan de functie. Goede vastlegging van het beleid, een duidelijke schoolstructuur en vertaling van het beleid en de onderwijsmethoden naar de klas heeft haar prioriteit. De MR herkent dat deze werkwijze zorgt voor stabiliteit in de school. We willen daarom graag dat deze wijze wordt voortgezet door degene die de taken volgend schooljaar vervult. Ouders vragen regelmatig bij de MR wat er zal gaan gebeuren en de hoe de directiepost zal worden ingevuld. De OMR en een afvaardiging van de PMR zijn op 18 maart in gesprek gegaan met het ASKO-bestuur om meer duidelijkheid hierover te krijgen. Het ASKO-bestuur verwacht hier snel meer informatie over te kunnen geven. Wij houden ‘vinger aan de pols’.

Verkiezingen MR:                                                                                                                                                  Laura Benningshof (PMR) en Jaap Bijl (Voorzitter en OMR) zullen aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen als MR lid. Zij hebben beiden gedurende 3 jaar (is tevens het maximumtermijn) zitting gehad in de MR. In de loop van het voorjaar zal er verkiezing worden gehouden waarbij belangstellende ouders uitgenodigd zullen worden zich verkiesbaar te stellen; ouders kunnen vervolgens hun stem uitbrengen. Vanuit het personeel zal een nieuwe personeel vertegenwoordig(st)er gekozen worden.
In geval van vragen kunt u ons rechtstreeks benaderen, via E-mail ‘mrabekemaschool@gmail.com  ’ of de brievenbus - deze bevindt zich tegen over de trap naar boven-.

Clinic schermen bij gym
Afgelopen maandag hebben alle kinderen uit groep 3, 4 ,5, 5/6, 7 en 8 kennis gemaakt met de basis uit de sport schermen. Voor heel veel kinderen was dit nieuw en dus een leuke en spannende ervaring. 
Je kon merken dat kinderen het interessant en leuk vonden. Het was een geslaagde clinic van meester Pascal Kenter.
Meer informatie over schermen kunt u vinden op www.schemschool-treville.nl  

Schoolvoetbal
10 april was de finaleronde van het schoolvoetbal bij CTO'70.
Maar liefst 4 teams waren door naar deze ronde en een 5e team (meiden groep 6) is automatisch geplaatst voor de finale van Amstelland. Gister bleek de weerstand weer een stukje groter te zijn dan de weken ervoor. Dit was een hele mooie uitdaging voor onze deelnemende kinderen.
Het was mooi weer en kinderen konden genieten van allerlei andere activiteiten georganiseerd door Coherente. Het was een geslaagde middag.
De meiden uit groep 6 (klas meester Martien) moeten op 15 mei spelen op het complex van RKVIC. Kom ze gezellig allemaal aanmoedigen!


Foto's

Video's

Meer informatie