Nieuwsbrief 2 5 oktober 2018

  • Gemaakt op: 5-10-2018 11:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Het thema van dit jaar is vriendschap. De komende dagen zullen wij schoolbreed extra aandacht besteden aan voor(lezen) en creatief schrijven. Er zijn nieuwe boeken in de school voor de verschillende leesniveaus die aansluiten bij het thema vriendschap. Daarnaast gaan wij op zoek naar de beste illustratoren, schrijvers én voorleeskampioenen van de A. Bekemaschool. Vrijdag 12 oktober is de grote afsluiting en zal ook de voorleeswedstrijd voor de kinderen plaatsvinden. 


Veel leesplezier!

Koffie met de directeur en de MR
Nog even ter herinnering: Vrijdagochtend 12 oktober om 8.30 uur bent u van harte welkom om in gesprek te gaan met de directeur en leden van de MR. Directie en MR willen graag weten wat ouders vinden en waar zij zich zorgen over maken m.b.t. het onderwijs op en de organisatie van de school. Het is de bedoeling de koffieochtend om de paar maanden te organiseren. U bent van harte welkom om kennis te komen maken, vragen te stellen of zaken met ons te bespreken. 

Studiedag maandag 29 oktober
Aansluitend aan de herfstvakantie (22 t/m 26 oktober 2018) hebben de leerlingen maandag 29 oktober nog vrij in verband met de studiedag van het team. Op deze dag krijgt het team van leerkrachten begeleiding en training in het werken met Taakspel en het verbeteren van begrijpend luisteren/lezen. Taakspel is een methodiek voor leerkrachten om positief gedrag van leerlingen te bekrachtigen en leerlingen met regel overtredend gedrag te negeren/geen negatieve aandacht te geven. Het doel is om het positieve groepsklimaat met rust en structuur verder op te bouwen en taakgericht gedrag bij leerlingen toe te laten nemen. Bij begrijpend luisteren/lezen gaat het om begrip en motivatie. Het verbeteren van de resultaten van begrijpend lezen start in de onderbouw met begrijpend luisteren door hardop denkend voor te lezen. U kunt dit thuis ook goed toepassen en stimuleert uw kind in het ontwikkelen van begrip voor de tekst. Tijdens het hardop denkend voorlezen onderbreekt de voorlezer het lezen af en toe hardop denkend te demonstreren (modeling) welke strategie de voorlezer gebruikt om de tekst te begrijpen en hoe hij/zij betekenis verleent aan een tekst (ik doe het voor).  Interactie is daarbij cruciaal; tekstbegrip ontwikkelt zich niet door alleen te luisteren, maar juist ook door met anderen over de tekst te praten, of door erover te spelen of te tekenen bijvoorbeeld.

Nieuwe collega voor de derde kleutergroep
Vanaf dinsdag 30 oktober start de derde kleutergroep 1C. Leerlingen die in de periode oktober 2018 tot en met half juli 2019 vier jaar worden starten in deze groep. Voor deze groep hebben we een nieuwe leerkracht gevonden, die het team van de A. Bekemaschool komt versterken. Zij heet Merel Swanink en is 33 jaar.  Merel heeft de Master Media en Cultuur afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij heeft besloten om haar hart te volgen en de Pabo te gaan volgen om in het basisonderwijs te  kunnen werken. Zij heeft de Pabo in 2015 afgerond. Merel heeft de afgelopen jaren lesgegeven aan leerlingen in groep 1/2. Merel zal in de week van 15 oktober op school starten met inwerken. Op donderdag 18 oktober einde middag wordt er een kennismakingsbijeenkomst voor de ouders van de nieuwe kleuters gepland. Deze ouders worden hiervoor nog uitgenodigd.

Sportdag
Op 20 september vond de jaarlijkse sportdag plaats op het sportcomplex van CTO'70.
We hebben erg geluk gehad met het mooie weer. Alle kinderen uit de groepen 4-7 werden door kinderen uit groep 8 begeleid op de dag zelf. Kinderen hebben tijdens verschillende onderdelen enorm hard moeten strijden met en tegen elkaar om punten te verdienen. Voor alle kinderen was er na afloop een ijsje en een vaantje geregeld. Voor de drie teams die de meeste punten hadden gescoord was er ook een medaille te verdienen. 

De gouden medaille ging dit jaar naar de volgende groep: Kevin (8), Duncan (7), Ruby (6), Max (5/6), Anthony (5), Lauren (4).
De zilveren medaille ging dit jaar naar de volgende groep: Jesse J. (8), Emilie (7), Luna (6), Liam (5/6), Isabel (5), Romano (4) en Nicola (4).
De bronzen medaille ging dit jaar naar de volgende groep: Jayden (8), Brittney (7), Liam (6), Mathilde (5/6), Clemens (5), Andy (5) en Real (4).
De sportiviteitsprijs ging dit jaar naar het groepje van: Tayshaun (8), Taja (7), Wiktoria (6), Gijs (5/6), Zoey (5/6), Marius (5). Deze kinderen hebben een beker gekregen en deze kunnen ze om beurten thuis laten zien.

Via deze weg willen we alle hulpouders heel hartelijk bedanken, want dankzij hun inzet hebben we deze sportdag weer tot een succes kunnen maken! Wat fijn dat er weer genoeg ouders waren om ons te helpen en te ondersteunen. Heel veel dank daarvoor!

Honden in school en op het schoolplein
Het is verboden om uw hond mee te nemen op het schoolplein of in de school. Redenen hiervoor zijn dat kinderen angstig kunnen zijn voor honden en kinderen allergisch kunnen zijn voor honden. We hopen op uw begrip hiervoor en dat u wanneer u uw kind naar school brengt of ophaalt van school u met uw hond buiten het schoolplein wacht.

Ouderlijke gezag
Met de nieuwe regelgeving m.b.t. informatie in het leerlingenadministratie ParnasSys moet in het systeem vermeld worden welke ouders ouderlijk gezag hebben over een leerling. Om ervoor zorg te dragen dat voor iedere leerling in de administratie goed vermeld staat bij wie het ouderlijk gezag berust zullen wij u een brief/formulier sturen met het verzoek om hierop aan te geven bij welke ouder(s) of verzorger(s) het ouderlijk gezag ligt. Mocht er twijfel zijn, dan kunnen we u vragen het gezag aan te tonen.

Dinsdagmiddag onderwijsondersteuning via bewegen
Vanaf 9 oktober aanstaande zal de gymnastiekleerkracht, meester Rob, op dinsdagmiddag leerlingen uit groep 3 tot en met groep 8 in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen begeleiden op automatiseren van lesstof. Het gaat om leerlingen die een kinesthetische manier van leren hebben en via bewegen makkelijker tot automatiseren van lesstof komen, zoals bij het automatiseren van tafels of het aanleren van een spellingcategorie.  De ondersteuning bestaat uit korte sessies van 20 minuten gedurende maximaal 6 weken. De leerkracht van de groep bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor deze ondersteuning.

Kinderoefentherapeut in school
Marcia de Korte-Bugar werkt als kinderoefentherapeut binnen het onderwijs. Zij doet dit al zo'n 3 jaar met plezier op de A. Bekemaschool. 
Kinderen kunnen bij de oefentherapeut terecht als ze moeite ervaren met het eigen maken van diverse motorische vaardigheden zoals: gym, buiten speel spelletjes, tekenen, knutselen, veters strikken, schrijven, balspellen, rennen, klimmen/klauteren, fietsen, evenwicht etc.  Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, dit is ook hun favoriete bezigheid. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren van het bewegen vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen.  De oefentherapeut helpt kinderen hun motorische problemen te optimaliseren wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijkse functioneren van het kind.  
De behandelingen vinden bij verwijzing door school op school plaats. Zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen tot 18 jaar vanuit de basis verzekering.  Aanmeldingen gaan via de Intern Begeleider

Oudercommissie 
De oudercommissie ondersteunt het team van de school bij de organisatie van heel veel activiteiten en feesten. Zo begint de oudercommissie nu alweer samen met het team aan de voorbereidingen voor de Sinterklaas. Graag stellen wij daarom voor aan de leden van de oudercommissie: Sandhia Radjkoemar (voorzitter), Bianca de Bruin (penningmeester), Annerink Post, Elissa Gibbs, Sabriene Imming, Stefanie Taylor , Chantal Pals en Cynthia Blind. 

Nieuws van de MR
Dit is de tweede nieuwsbrief van de MR van dit schooljaar. De MR heeft inmiddels een eerste vergadering gehad en heeft zich daarnaast aan u voorgesteld op de ouderavond.

Tijdens de laatste vergadering voor de zomervakantie namen we afscheid van drie leden van de MR. De eerste vergadering stond daarom in het teken van kennismaking met de nieuwe MR leden en het bespreken van de werkwijze van de MR, de vaststelling van het activiteitenplan voor het komend schooljaar en de taakverdeling binnen de MR. 

De onderwerpen die de MR komend jaar zal bespreken zijn onder andere het jaarplan van de school, de stand van zaken met betrekking tot de door de school geformuleerde verbeterideeën die uit de ouder-, docenten- en leerlingen enquêtes zijn voortgekomen, de evaluatie van de TSO en andere algemene zaken met betrekking tot het beleid, organisatie, personeel en taken van de schoolleiding. Ook zal het pestbeleid van de school dit jaar worden besproken.

Oudercursus Taal voor Thuis
Op 15 oktober 2018 gaat de oudercursus Taal voor Thuis van start. De cursus gaat over wat kinderen leren in de kleuterklas of het kinderdagverblijf en over hoe je de taalontwikkeling van je kind kunt bevorderen, bijvoorbeeld door spelletjes te doen en voor te lezen. De cursus wordt gegeven in het Nederlands. Deelname is gratis, maximaal 8 personen per groep.

Voor wie? De cursus is voor ouders van kinderen van 2 t/m 5 jaar met een taalachterstand. Het wordt een combinatiegroep van ouders van peuters op de kinderopvang en kleuters van de A. Bekemaschool en De Grote Beer. De cursus is een samenwerkingsproject van de Stichting Lezen en Schrijven, Coherente, de A. Bekemaschool, De Grote Beer, Smallsteps Toverkruid en de gemeente.

Waar en Wanneer? De cursus vindt plaats in het Dorpshuis, Dorpsplein 60, Duivendrecht. De eerste bijeenkomst is op maandag 15 oktober 2018 van 10:15 – 11:45 uur, inloop vanaf 10:00 uur. De cursus bestaat in totaal uit 9 bijeenkomsten. Aanmelden? Graag, stuur een mail naar w.dikkers@coherente.nl.

Wat doet de JGZ/ waar kan de JGZ voor worden ingezet  
 De JGZ/GGD valt onder de publieke gezondheidzorg en heeft  als taak de gezondheid van een kind in zijn omgeving te monitoren en bij te sturen waar nodig. Gezond gedrag te bevorderen en de omgeving daarin mee te nemen.  We zijn er voor kinderen en hun gezin van -9 maanden tot  en met 18 jaar en volgen hen d.m.v. periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO’s). 
De JGZ is laagdrempelig, GGD is bekend vanuit het consultatiebureau, biedt lichte hulp en kan een eerste stap zijn naar verdere zorg. Denk daarbij aan: 
 
Kinderen met overgewicht, zorgen/opvallendheden in de ontwikkeling van de motoriek, opvallend (negatief) gedrag, opvallendheden (stagnatie/achterstand) van de algemene ontwikkeling van het kind, taalontwikkeling, vermoeden van GGZ problematiek, klachten of vermoedens van klachten rondom ogen en oren, klachten van hoofdpijn, problemen rondom zindelijkheid en bedplassen, slaapproblemen, hoofdpijn/buikpijnklachten, opvallende ziekmeldingen, te laat komen/verzuim, vaccinatie. Zo nodig gaan we op huisbezoek.  
 
Naast de (PGO’s) periodieke gezondheidsonderzoeken van 5 en ongeveer 10 jarigen (groep 7 kinderen) en de opvolging van zorg daaruit, kunnen kinderen bij de JGZ worden opgeroepen middels een Onderzoek op indicatie (OOI). Hier is een aanmeldformulier voor beschikbaar welke op verzoek van ouders dan wel school kan worden aangevraagd met vragen, zorgen, uitzoekwerk rondom de hierboven beschreven zaken.  Ook ouders kunnen altijd de JGZ benaderen om mee te kijken/denken bij zorgen op allerlei gebied. 
 
Ook een eerste aanzet tot onderzoek rond GGZ problematiek kan bij de Jeugdarts worden neergelegd. Middels een AVL vragenlijst kan gedrag in kaart worden gebracht en daarbij is erg belangrijk om ook de screening van het gehoor en ogen te herhalen, de medische vragen te hebben uitgevraagd, daar gedrag ook voort kan komen uit lichamelijke afwijkingen, zodat alles is uitgesloten voordat de route GGZ verder wordt geïndiceerd. 
Ook hebben wij een rol/taak als het gaat om zij-instromers en nieuwe vestigingen op school. Zo kunnen we nagaan of zij-instromers de nodige zorg/screening/vaccinatie hebben gehad en zal  de jeugdarts bij  nieuwe vestigingen de  gezondheid van de kinderen in kaart brengen, denk daarbij aan de vaccinatiegraad en screening van lengte/gewicht/ogen en oren, sociale emotionele ontwikkeling, als basis voor een goede start. Weet dat de gezondheidszorg in elk land anders is georganiseerd en dat dit door de arts helemaal wordt uitgevraagd/gezocht.  
De informatie kan naar de jeugdverpleegkundige gemaild worden, zij zal dit verder uitzoeken en oppakken. 

Bericht van buurtgezinnen, gezinnen voor gezinnen
Wat doet buurtgezinnen? Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze ondersteuning.

Op dit moment zijn er nog een aantal gezinnen in Duivendrecht voor wie wat hulp heel welkom zou zijn! Dat varieert van af en toe de kinderen opvangen of soms overleggen over de opvoeding. Verschillende gezinnen, verschillende hulpvragen …. en we kijken altijd in overleg wat een steungezin kan en wil betekenen.
Heb je tijd en ruimte om een ander gezin af en toe te helpen? Neem dan contact op met nicole.vdspek@buurtgezinnen.nl of bel 06-22847481. Ik kom heel graag langs om kennis te maken en meer te vertellen over buurtgezinnen.nl. Alvast bedankt!

Open dag Amsterdam Science Park Duurzaam en Gezond 
Een duurzame samenleving en een gezonde aarde. Wie wil dat nou niet? Veel wetenschappers op het Amsterdam Science Park dragen bij aan dit doel. Benieuwd hoe ze dat doen? En wat ze nog meer doen? Kom dan naar de jaarlijkse Open Dag op zaterdag 6 oktober van 12.00 tot 17.00.Dan zijn er allerlei proefjes en voetballende robots etc. bij de onderzoeksinstituten op het park. Het is geheel gericht op kinderen. 

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.amsterdamsciencepark.nl/index.php?id=196  

plaatje.jpg

Foto's

Video's

Meer informatie