Nieuwsbrief 26 juni 2020

  • Gemaakt op: 26-6-2020 10:10
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

De tijd vliegt! Na 'alweer' drie weken van 'de scholen weer helemaal open' ligt de zomervakantie in het vooruitzicht. Naar wij hopen voor alle kinderen en ouders een heel fijne periode.

Wanneer ik terugkijk op dit jaar is dit een jaar geweest zoals ik niet eerder heb meegemaakt en u en jullie naar alle waarschijnlijkheid ook niet. De A. Bekemaschool is niet mijn eerste school als schoolleider maar een eerste half jaar zoals deze had ik niet eerder meegemaakt. Er werd een beroep gedaan op creativiteit en flexibiliteit van team, ouders en niet in de laatste plaats van de kinderen. Het was erg fijn te merken dat het team vanaf het eerste moment, meteen na de sluiting de schouders eronder zette en direct aan de slag ging met het organiseren van het thuisschoolwerk. In het begin was dat zeker nog wat onwennig, maar na verloop van tijd kwam de motor op volle toeren en verliep het organiseren van het schoolwerk steeds beter. Een woord van dank is op zijn plaats voor alle ouders die van begin af aan thuis aan de slag gingen. Ook voor hen een totaal nieuwe situatie! Het deed mij denken aan familie in Australië waar het in afgelegen gebieden heel gebruikelijk is het onderwijs thuis aan de kinderen te geven.

 

Het is belangrijk ook in deze tijd het contact tussen school en ouders te blijven stimuleren. Het is jammer dat ouders gelet op de huidige richtlijnen, de school nog niet mogen binnenkomen. Het is niet duidelijk hoe lang deze situatie nog gaat voortduren. Op dit moment wordt nagedacht over realistische alternatieven.

 

Een woord van dank is op zijn plaats aan al die ouders die de school met woord en daad het nu bijna afgelopen schooljaar hebben bijgestaan, op allerlei manieren. Zeker in de huidige tijd merken we hoe belangrijk het is dat er zoveel ouders zijn die de school een warm hart toedragen. Heel hartelijk dank aan de leden van de Ouder Commissie, de Medezeggenschapsraad en niet te vergeten de luizenouders, de Verteltasouders en vrijwilligers van de TSO.

In het bijzonder een woord van dank aan Arne Verbout, inmiddels (bijna) oud-voorzitter van de Medezeggenschapsraad. Vanaf deze plaats namens alle ouders, kinderen en teamleden: heel hartelijk bedankt Arne voor je inzet en betrokkenheid! Samen met de andere MR-leden heb je de school in soms roerige tijden samen met het team waar nodig ondersteund en op koers gehouden. Fijn dat in Bram Munnichs een nieuw lid is gevonden. We wensen Bram veel wijsheid, succes en vooral plezier toe.

Ik kijk uit naar de vergaderingen met de MR in het nieuwe schooljaar, hopelijk kan dit binnenkort weer 'live' in de school.

 

Ik schrijf dit bericht aan u tijdens een heerlijk zonnige avond achterin de tuin. Echt heerlijk. Ik hoop voor alle kinderen, ouders en teamleden op een fijne periode van zonneschijn afgewisseld door af en toe een verkoelend buitje. Ik wens ieder van jullie weken lang van heerlijkheid toe. Tot ziens! De schooldeuren gaan volgende week donderdag voor de kinderen voorlopig voor het laatst nog één keer open en dicht. Voor een lange periode. Het team is op vrijdag nog aanwezig voor hun laatste loodjes, daarna start ook voor hen de zomervakantie.

Namens het team wens ik alle kinderen en ouders een welverdiende fijne vakantietijd toe.

De schooldeuren gaan weer open op maandag 17 augustus.

 

Over de MR gesproken…hieronder treft u het Jaarverslag MR 2019-2020 aan.

 

Met zonnige groet,

Namens het team,

Paul Arends

 

Registratie en betaling TSO

In het afgelopen schooljaar hebben een aantal kinderen gebruik gemaakt van de tussenschoolse opvang (TSO). De afspraak is dat ouders/verzorgers hun kinderen hiervoor registreren via de website van KMNKind & Co.

Wij hebben uw bijdrage heel hard nodig om de begeleiding en organisatie van de TSO te bekostigen. Het gaat om een kostendekkende bijdrage en wanneer deze door ouders niet betaald wordt, dan betekent dit dat de school de openstaande rekening moet betalen. Dit geld komt vervolgens niet ten goede van het onderwijs.

Hierbij dus het vriendelijke verzoek uw kind(eren) te registreren via de website van KMNKind & Co. De ouders/verzorgers die dit al hebben gedaan; hartelijk dank daarvoor!

 

 

Jaarverslag MR 2019-2020

Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de A. Bekemaschool over het schooljaar 2019-2020. In dit jaarverslag beschrijven we onze werkzaamheden van het afgelopen jaar, welke activiteiten we hebben ontplooid en wat er van onze speerpunten terecht is gekomen.

 

De MR is gesprekspartner van de directie en houdt zich actief op de hoogte van beleidszaken van de school. De MR bestaat uit een oudergeleding (OMR) en een personeelsgeleding (PMR). De leden hebben maximaal 3 jaar zitting. Dit schooljaar bestond de MR uit de volgende leden: Arne Verbout (voorzitter, OMR), Maureen Bult (OMR), Neeltje Bakker (OMR), Rob Falize (PMR), Juliette Poulen (PMR) en Sharon de Vos (PMR). De MR begon dit schooljaar met drie nieuwe leden: Neeltje Bakker, Juliette Poulen en Sharon de Vos. De drie nieuwe leden hebben aan het begin van het schooljaar een speciale cursus gevolgd over medezeggenschap, die georganiseerd is door de koepel waar ook ASKO bij is aangesloten.

 

Aan het begin van een schooljaar stelde de MR een activiteitenplan op. Hierin stonden de jaarlijks terugkomende onderwerpen zoals: 'schoolbeleid, schoolgids, jaaragenda, subsidies, formatie en financiële begroting, etc.'. Deze zijn allen gedurende het schooljaar besproken in een van de acht vergaderingen die de MR dit jaar heeft gehad. Ook niet-standaard onderwerpen zijn door de MR besproken, net als vragen of problemen van ouders of leerkrachten die aan de MR waren voorgelegd. Na elke vergadering worden de notulen zo snel mogelijk op de website van school gepubliceerd.

 

Een aantal keren heeft de MR een koffie met de MR gehouden, waarbij op een ochtend ouders met de MR en de directeur in gesprek gingen. Deze gesprekken werden steeds redelijk goed bezocht en er werd over veel onderwerpen gesproken. De MR vindt deze gesprekken altijd zeer waardevol omdat dan duidelijk naar voren komt wat er leeft op school. Helaas konden de laatste geplande koffiemomenten wegens corona geen doorgang vinden, maar hopelijk kunnen deze na de zomervakantie weer hervat worden. De PMR leden hebben hun collega's

voorafgaand aan vergadering steeds opgeroepen onderwerpen voor de vergadering aan te dragen en vooral ook vragen te stellen. Zo besprak de MR altijd onderwerpen vanuit het ouders- als de personeelskant. De samenwerking binnen de MR was erg prettig dit schooljaar.

 

Onderwerpen waar de MR zich mee bezig heeft gehouden

 

Overgang interim directeur naar nieuwe vaste directeur

Aan het begin van het schooljaar had de school nog een interim directeur, Jacqueline Schulte. De eerste twee vergaderingen zijn met haar geweest. De samenwerking met Jacqueline verliep goed, maar te merken was dat de leraren ook behoefte had aan duidelijkheid over de continuïteit na haar vertrek. In die periode zijn twee leden van de MR (Arne Verbout en Rob Falize) nauw betrokken geweest bij de werving van de nieuwe directeur Paul Arends en de MR was blij dat hij al voor het vertrek van Jacqueline Schulte op school kon beginnen en goed ingewerkt aan zijn nieuwe baan begon. De samenwerking met de nieuwe directeur is vanaf het begin prettig. De rest van de vergaderingen dit schooljaar zijn dan ook met hem geweest. De MR heeft de indruk dat de overgang van de oude naar de nieuwe directeur soepel is verlopen en dat de school met zijn komst in rustiger vaarwater terecht is gekomen.

 

Verkeersveiligheid

De MR heeft vrijwel iedere vergadering gesproken over de verkeersveiligheid rondom de school. Deze is door de vele werkzaamheden helaas nog steeds niet optimaal, vooral omdat de situatie regelmatig wijzigt. Meerdere keren is door een afvaardiging van de MR samen met ouders van De Grote Beer over dit onderwerp gesproken met de projectleider en de wethouder van de gemeente

Ouder-Amstel. De gemeente herkent het probleem en heeft meermaals handhavers ingezet. De situatie verbetert echter niet genoeg. Ondanks alle inspanningen van enkele ouders, ligt een deel van het probleem ook bij ouders zelf. Ook bij ouders van onze eigen school. De school heeft meerdere verzoeken gedaan niet met de auto naar school te komen, maar toch zorgen dagelijks ouders voor een onveilige situatie door dit wel te doen, tegen het verkeer in te rijden met hun auto en door in de straat voor en rondom de school te keren.

 

TSO

De MR heeft halverwege het schooljaar de coördinator van de TSO uitgenodigd tijdens een vergadering om over de kwaliteit van de TSO te spreken. Begin van dit schooljaar hebben alle TSO medewerkers een scholing gekregen. De MR heeft vorige jaar ingestemd met een prijsverhoging onder de voorwaarde dat de kwaliteit van de TSO en de tevredenheid van ouders diende te verbeteren. In het begin van

het schooljaar kreeg de MR diverse signalen dat de tevredenheid nog her en der te wensen overliet. Met de coördinator van de TSO zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbetering en de communicatie richting ouders. Begin volgend schooljaar zal de MR opnieuw met de TSO hierover spreken.

 

Knelpuntenpot – groepen 6 en 7

Eind vorig schooljaar zijn de toenmalige groepen 5, 5/6 en 6 gesplitst en verdeeld in twee groepen 6 en twee groepen 7. Redenen hiervoor waren dat de verhoudingen tussen de klassen in leerlingenaantal scheef was gegroeid en ook vanuit het oogpunt van het onderwijs het beter werd geacht niet meer met een combinatieklas verder te gaan. Om de splitsing mogelijk te maken, heeft de school een beroep gedaan op de knelpuntenpot van ASKO waarmee tijdelijk een extra leerkracht kon worden bekostigd. De MR heeft aangedrongen de samenstelling van de groepen te houden zoals die nu is en is verheugd dat ook voor volgend schooljaar weer een beroep op de knelpuntenpot kon worden gedaan.

 

Corona

En toen werden we ineens geconfronteerd met corona en de gevolgen daarvan. In eerste instantie spraken de MR en de directeur over de maatregelen die genomen zouden worden om verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals geen ouders meer in de school en geen handen geven, maar al snel werd duidelijk dat de scholen zouden gaan sluiten.

 

In de acht weken dat de scholen dicht waren, heeft de MR drie keer vergaderd met de directeur, alle vergaderingen via Zoom of Teams. Een deel van deze vergaderingen was extra gezien de bijzondere situatie. We spraken met de directeur veelvuldig over het thuisonderwijs en hoe dit door de leerkrachten werd vormgegeven. De OMR vroeg aandacht voor het feit dat er soms wel veel verschil zat tussen de leerkrachten en klassen wat betreft hoeveelheid thuiswerk en de contacten.

 

Ook hebben we uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld over hoe in de gaten te houden dat de kinderen niet een te grote achterstand op zouden lopen en hoe alle kinderen in beeld bleven bij school. De MR heeft groot respect voor het team van de A. Bekemaschool hoe zij met elkaar voor het onderwijs op afstand hebben gezorgd voor onze kinderen.

 

Toen duidelijk werd dat de scholen weer open zouden gaan, heeft de MR advies gegeven over het plan van de school hoe weer open te gaan. Voor de MR was essentieel dat kinderen uit hetzelfde gezin dezelfde dagen naar school zouden gaan.

 

Adviezen

De MR heeft advies- en instemmingsrecht. Gedurende het jaar heeft de MR instemming en advies gegeven over het volgende:

- Protocol overgang po-vo (advies): een nieuw protocol over de (pre-)advisering voor het voortgezet onderwijs en hoe dit goed vorm te geven

- Heropening scholen (advies): zie boven

- Jaarplan 2020-2021 (advies): de plannen van de school voor komend schooljaar. De MR kan zich vinden in het plan de missie en visie van de school tegen het licht te houden en heeft onder ander geadviseerd meer aandacht te geven aan plusklassen.

- Jaarplanning 2020-2021 (instemming): de MR heeft akkoord gegeven op de agenda van komend schooljaar

- Begroting 2020-2021 (instemming): de MR heeft ingestemd met de voorgenomen begroting, nadat enkele vragen die de MR hierover had gesteld adequaat waren beantwoord.

- Tenslotte heeft de MR de jaarrekening van de oudercommissie gecontroleerd en deze akkoord bevonden.

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie