Nieuwsbrief 29 mei 2020

  • Gemaakt op: 29-5-2020 11:35
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Volledige opening A.Bekemaschool 8 juni aanstaande

Inmiddels (gisteravond) is het protocol met richtlijnen aan de hand waarvan de scholen weer volledig zullen openen, bekend. In de loop van de volgende week zullen wij u over de praktische invulling hiervan informeren.

 

Op maandag 1 juni is de school gesloten in verband met Pinksteren.

 

Formatie

Het personeelsplaatje voor het volgend schooljaar is bijna rond! We houden u nog even in spanning, zorgvuldigheid voor alles.

In de week van 15 juni wordt de personele invulling van de groepen schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.

Uiteraard worden de leerlingen nog dit schooljaar 'overgedragen' aan de nieuwe juf of meester. Dit vindt plaats in de laatste schoolweek.

 

Rapporten?

Het is gebruikelijk dat de leerlingen aan het eind van het schooljaar hun rapport mee naar huis krijgen. Echter, gelet op het gegeven dat de school gesloten is geweest en er online-en thuisonderwijs is aangeboden is voor ons aanleiding ons te bezinnen op de vorm en inhoud van de rapportage. Ook de medezeggenschapsraad wordt betrokken bij deze overwegingen. Op dit moment wordt nagedacht over de vorm, inhoud en communicatie met de leerlingen en u als ouder. Binnenkort wordt u nader geïnformeerd.

In de weken van 22 juni en 29 juni vinden er online oudergesprekken plaats. U ontvangt tegen die tijd hiervoor een uitnodiging.

 

Vakantierooster en studiedagen

Hierbij het overzicht met de vakantieperiodes en studiedagen schooljaar 2020-2021.

 

Maandag 17 augustus start schooljaar

Sinterklaas: vrijdag 4 december vanaf 12.00 uur gaat school uit

Kerstvakantie: vrijdag 18 december 12.00 uur gaat de school uit

21 december 2020-tot maandag 4 januari 2021

Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag

Maandag 5 april Pasen

Meivakantie maandag 26 april t/m 14 mei 2021

Maandag 24 mei 2021 Pinksteren

Vrijdag 9 juli 2021 start zomervakantie (t/m vrijdag 20 augustus 2021)

 

Studiedagen

Maandag 19 oktober, dinsdag 20 oktober 2020

Woensdag 27 januari 2021

Woensdag 3 maart 2021

Donderdag 1 april 2021

Vrijdag 25 juni 2021

 

Op vrijdag 18 juni staat oorspronkelijk het schoolreisje gepland. Gelet op het feit, zoals eerder aangegeven, dat het schoolreisje helaas niet kan doorgaan voor de groepen 3 t/m 7 wordt er deze dag 'gewoon' les gegeven.

Eerder is aangegeven dat het door ouders betaalde geld teruggestort zou worden. Hier is nog een keer over gesproken en het besluit is herzien.

Na overleg met de OC is besloten dat het bedrag van € 35,00 euro zal worden gebruikt voor een uitgesteld schoolreisje in augustus of september, dus na de zomervakantie. Onder voorbehoud dat dit in deze periode wel is toegestaan.

Echter zijn er nog een aantal ouders/verzorgers die nog geen OC geld hebben betaald. U kunt in uw eigen afrekening van de bank zien of dit gedaan is.

 

Studiedag vrijdag 19 juni

Deze studiedag gaat door. De onderwerpen zijn: evaluatie schooljaar 2019-2020, analyse Cito-resultaten, voorbereiding rapporten en oudergesprekken.

 

 

Laura Benningshof geslaagd!!

Na een jaar van scholing (in Utrecht / Marnixacademie), uren van studie en veel praktijkervaring opdoen op de A.Bekemaschool heeft gisteren Laura Benningshof een prima eindgesprek gehad over haar afstudeerscriptie gehad. Uitkomst: ze is geslaagd!! Van harte gefeliciteerd! Daar hoort natuurlijk een bloemetje bij, die inmiddels in dank is aangenomen.

 

Afname Leerling Volg Systeem cito juni

Beste ouders en / of verzorgers,

 

Langs deze weg informeren we u over het afnemen van de LVS (leerlingvolgsysteem) Cito toetsen en de rapportage in juni.

Allereerst willen we graag, juist in deze periode, even stilstaan bij het waarom van de toetsen: we toetsen om de ontwikkeling van uw kind te volgen om daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op uw kind. Hoe heeft uw kind zich de afgelopen tijd ontwikkeld? Wat is er nodig in ons onderwijsaanbod. Dat is precies wat we willen weten nu uw kind zo'n 8 weken onderwijs op school gemist heeft. We nemen daarom wel de eindcito af in juni voor de groepen 3 t/m 7. We zullen de resultaten analyseren en met u delen in een oudergesprek. Ook voor de startsituatie volgend schooljaar zijn deze analyses van belang. U wordt nog geïnformeerd wanneer deze oudergesprekken worden ingepland.

 

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR!

 

Aan het eind van dit schooljaar ontstaan er meerdere vacatures voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO. Dit betekent dat we op zoek zijn naar 2 ouders die het nut en de noodzaak inzien van een goede medezeggenschap op ASKO bestuursniveau. Voor de oudergeleding is het van belang dat zij één of meerdere leerlingen op een ASKO school hebben zitten, liefst nog een aantal jaar.

 

De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO.

De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, op dinsdagavond vanaf 18.00u. In totaal zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in de GMR.

 

Als je geïnteresseerd bent dan kan je je kandidaat stellen tot en met vrijdag 12 juni 2020. Indien nodig volgen daarna verkiezingen, waarbij de MR'en van de scholen stemrecht hebben. Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kan je een mailtje sturen naar Marieke Weijers: m.weijers@askoscholen.nl.

 


Foto's

Video's

Meer informatie