Kwaliteit

Kwaliteit
De school hanteert jaarlijks een kwaliteitscyclus, waarbij doelen en resultaten van het onderwijs geëvalueerd worden. De school heeft in mei 2017 tevredenheidsonderzoeken gedaan onder ouders, leerlingen en personeel. De informatie uit de tevredenheidspeilingen wordt gebruikt om het beleid en de organisatie van de school verder te verbeteren en is onderdeel van het jaarplan 2018-2019 en het schoolplan van de school. De school werkt met een leerlingenraad. De wensen van de kinderen worden in het team en de directive besproken.
 

Resultaten groep 8 in 2018
Uitstroom naar
VWO                                       25%
HAVO/ VWO                          11%
HAVO                                      25%
VMBO t/HAVO                     4%
VMBO t                                   18%
VMBO k                                  17%

Resultaten eindtoets groep 8
De A. Bekemaschool gebruikt vanaf schooljaar 2015 – 2016 de toets Route 8 als eindtoets.

De scores waren als volgt:
2016                                   214.3
2017                                   212.7
2018                                   205,3        

Inspectie
Het  laatste  inspectiebezoek  (oude  stijl)  was  in  2014.  De  school  heeft  een basisarrangement

Onderwijstijd
Kinderen op de basisschool hebben na 8 jaar recht op 7520 uur onderwijs. Dat is gemiddeld 940 uur per schooljaar. De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen gemiddeld 902 uur onderwijs per schooljaar en de kinderen vanaf groep 3 gemiddeld 975. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de eindnorm.