MR vergadering 4 april 2019

  • Gemaakt op: 4-4-2019 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

MR vergadering 5
Donderdag 4 april 2019

Aanwezig:  Jaap, Arne, Rob, Laura, Yvette, Jacqueline.
Afwezig: Maureen
Notulist: Yvette

Binnengekomen stukken
PMR: geen
OMR: 
1. Notulen overleg ASKO 
Laura, Arne, Jaap en Maureen lopen document na en vullen dit aan.
2. Notulen op de koffie MR en directie en verkeerveiligheid 
3. Wetenschapsknooppunt
4. Verslag jaarplan bespreking 


Openstaande acties
I. Leerlijn NAT vakken komt op de nieuwe agenda, wordt opgenomen in het schoolplan 2019-2022.
II. Vaste dag ouders in de school – overleggen in het team
III. Acadin – ICT werkgroep geeft op korte termijn een presentatie aan het team over het gebruik. Zij zullen samen met Intern Begeleider een plan van aanpak samenstellen.
IV. Leerlingenraad – Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest.
V. Stroomschema pestprotocol

Werking en effectiviteit MR
De OMR zich realiseert zich dat soms mededelingen van de school bij ouders onverwacht kunnen overkomen, maar dat we hopen dat iedereen respectvol met elkaar om blijft gaan. Ook al zijn we het oneens met elkaar. Er volgt informatie in de nieuwsbrief van 12 april 2019.
Verkiezingen MR uitschrijven
Vacature voor OMR en PMR uitschrijven. 


Lopende zaken op school:
Organisatie
De groepen zijn inhoudelijk kort besproken.
- In groep 4 zullen extra oudergesprekken ingepland worden.
- In groep 5 biedt een rekenspecialist begeleiding en maakt een plan van aanpak op rekengebied.
- In groep 7 is een collega vertrokken. Zij is niet langer werkzaam bij ons op school. Duo college heeft er voor gekozen om 4 dagen te werken tot de zomervakantie. De vrijdagen worden ingevuld door een nieuwe collega. 
De directie is bezig met het vervullen van deze vacature.

Schoolleiding en personeel
Voortgangsgesprekken zijn reeds gevoerd. Er is gesproken over de speerpunten en wensen volgend schooljaar. Lesbezoeken worden nog ingepland.
Directie is op eigen initiatief naar ASKO bestuur geweest. Zij heeft gevraagd of er volgende schooljaar een aanname LB leerkrachten (ervaring en specialisatie) mag/kan plaatsvinden.
Stand van zaken overblijf
Directie merkt dat er dagelijks incidenten zijn. Er zijn leerlingen geschorst wegens ongepast gedrag.
Directie heeft inmiddels drie keer een gesprek gehad met de TSO medewerkers om na te gaan wat zij nodig hebben. Er is inmiddels een investering gedaan in speelgoed, regels (handvatten) en personeel.
Op korte termijn sluit een voetbalcoach zich aan bij het huidige TSO team.
Ook zal er op korte termijn een vacature worden verspreid onder de ouders voor nieuwe vrijwilligers voor de TSO.
Leerkrachten zorgen voor overdracht naar de TSO medewerkers. Bij afwezigheid/ziekte is het aan de leerkracht om dit door te geven. 
Ouders melden hun zoon/dochter alleen ziek bij administratie.

Terugkoppeling gesprek ouders groepen 5- 5/6 – 6
De ouders van deze groepen zijn afgelopen dinsdag ingelicht middels een extra informatie bijeenkomst. Er is bij ouders aangegeven dat school gaat zorgen voor een goede herverdeling van deze groepen volgend schooljaar met als insteek twee groepen 6 en twee groepen 7.

Hoe gaan we om met incidenten op school?
(tussentijds evalueren pestprotocol)
Incidenten behoren tot het gedragsprotocol. Over het gedragsprotocol is reeds gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 8 februari 2019. Het protocol ontbreekt nog op de schoolwebsite. Deze zal z.s.m. geplaatst worden ter inzage.


Knelpuntenpot
Het ziet er naar uit dat wij niks inleveren. De knelpuntenpot wordt ingezet voor de extra leerkracht 
Op de koffie bij de MR
Eenheid binnen alle groepen in de school hetzelfde. Denk aan uitjes, communicatie, structuur, regels en verwachtingen.
Formatie 2019-2020
Directie is nog in overleg met de ASKO. Dit agendapunt wordt de volgende bijeenkomst besproken.

Niet besproken punten;
- Wijzigingen in beleid (per 2019-2020)
- Meerjarenplan 2019-2023
- Thema’s 
Rondvraag
1. Groepsbezoeken: einde schooljaar heeft directie iedereen bezocht. 
Actiepunten
1. Notulen overleg ASKO 
Laura, Arne, Jaap en Maureen lopen document na en vullen dit aan.
2. Wetenschapsknooppunt
Kan dit meegenomen worden op de jaarplanning 2019-2020?
3. Stroomschema pestprotocol; directie maakt dit schema
4. Vaste dag ouders in de school; bespreken binnen het team
5. Leerlijn muziek + NAT in schoolplan 2019-2022 opnemen
6. Overdracht TSO: zijn alle leerlingen aanwezig? Directie communiceert dit in het team, zodat alle leerkrachten dit oppakken.
7. MR nodigt TSO uit. Directie wisselt contact uit met voorzitter.
8. Gedragsprotocol op de schoolwebsite plaatsen.
9. Verkiezingen uitschrijven voor een plek binnen de OMR en PMR.Volgende vergadering is verplaatst naar donderdag 9 mei 2019.Foto's

Video's

Meer informatie