Notulen MR 08-11-2018

 • Gemaakt op: 19-11-2018 09:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Aanwezig:  Jaap, Arne, Maureen, Rob, Laura, Yvette, Jacqueline.
Afwezig: x
Notulist: Yvette Tol

 

Binnengekomen stukken
GMR
Naschoolse activiteiten, betreft incident
Inbreng Laura namens team

Training MR (Maureen, Rob en Yvette)
Openheid, duidelijkheid in wat wel en niet besproken kan worden in de MR.
Maureen: afvinklijst dagelijkse gang van zaken, zodat deze elk jaar binnen de MR nagelopen kan worden.

Openstaande acties

 1. Bianca is penningmeester van de OC.
  Rob en Arne maken z.s.m. een afspraak om documenten door te nemen en goed te keuren.
 2. Foto van de MR leden wordt geplaatst zodra Pien deze heeft gekregen van de fotograaf. Yvette deelt deze foto met Arne via de mail.
 3. Yvette en Pien hebben de schoolwebsite geüpdatet. Documenten zoals een pestprotocol worden op dit moment intern gecontroleerd. Bij akkoord van Jacqueline worden ook deze documenten op de website vervangen.
 4. Op de koffie met de MR.
  Rob: opkomst 2 ouders à bevvragen waarom iets zo gaat (logische vragen) complimenten uitgesproken over huidige groep 8 met betrekking tot zaken rondom vorig jaar (groep 7).
  Laagdrempeliger:hoe kunnen we ouders werven om meer met de MR te bespreken?
  Maureen: flyeren voor MR; hoe kan je ons bereiken? Oudergeleding, mail, welke stappen te nemen?
  Jaap: foto's in de nieuwsbrief à herkenbare gezichten?
  Arne: lage opkomst à hoe komt dat?
 5. Combinatieklas à onervarenheid Sjon onterecht over gesproken door ouders. De school had eerder moeten nadenken/ uitspreken over combinatieklas 6-7 en 7-8. Iedereen is tevreden over functioneren Sjon.
  Ondersteuning blijkt wel nodig bij combi en meerkunners.

 6. Nieuwsbrief gaat a.s. maandag uit. Stukje schrijven om ouders te betrekken bij de MR. (Jaap)
 7. Mailbox in beheer van Jaap: komt weinig/ niks binnen, net als brievenbus in de school. Mailadres wordt gecontroleerd door Yvette.


Jaarplan GMR x
Overleg OC x

Ouders
Arne: bespreken met Jacqueline; er moet een terugkoppeling plaatsvinden naar Sjon. Laura en Jacqueline regelen dit.

Naschoolse activiteit: probleem is reeds opgelost door Jacqueline. Protocol 'wat als er geen docent is' voor naschoolse activiteiten, wordt opgesteld door Jacqueline/ Rob/ Cohrente.

 

Jacqueline schuift aan.

Hoe gaat het met het schoolplan?
01-08-'19 dient het schoolplan af te zijn. Jacqueline heeft hier nog niks mee gedaan, omdat er nu aandacht is voor de begeleiding van leerkrachten, zorgstructuur en inzet op onderwijs inhoudelijk. Waarom en wat doen we met elkaar en er naar streven dat het hele team dit ook doet.
Huidige jaarplan is in deze richting ontwikkeld.
Els, Sandrine en Jacqueline hebben alle groepen voor de herfstvakantie bezocht. Welke ondersteuningsbehoefte is er, wat kan er nog aangescherpt worden ? Er is een plan van aanpak gemaakt; als dit goed staat gaan we door naar de fase waarin het schoolplan wordt herschreven.
Jacqueline gaat na de kerst aan de slag met het schoolplan. Team en ouders mogen meedenken. Delegatie ouders vragen voor input: OC, MR, oproep in de nieuwsbrief welke ouders willen brainstormen over de school op verschillende gebieden. Ouderparticipatie is onderdeel van het schoolplan. Beleid schrijven op ouderparticipatie is niet de taak van Jacqueline.

SOP (School ondersteuningsplan)
Jacqueline geeft aan dat dit plan klaar is.
Jacqueline levert het SOP aan voor de volgende MR (10-01-'19)
 
Financiële jaarrekening afgelopen schooljaar
Jacqueline: ASKO werkt in boekjaren, niet in schooljaren.
2017 is reeds afgerond. Dit item wordt aan de agenda van 12-02-'19 toegevoegd.
Jacqueline heeft 04-12-2018 een afspraak met ASKO betreft de begroting en formatie 2019-2020. Ook dit item komt terug op de agenda 12-02-'19.

TSO
Voor de herfstvakantie was er veel onrust bij de TSO.
Kindenco moest erg wennen aan de start op school, zowel TSO als BSO.
n de zomervakantie is er een overdracht geweest met Melanie. Veel personeelsproblemen. Andere organisatie; zoekende in afspraken, zoekende in de school, personeel vinden, ervaring verspreiden, interim manager.
Betaling bij medewerkers was onjuist: Jacqueline heeft contact gehad met de huidige medewerkers. "Hoe gaat het met jullie coördinator? Wat speelt er bij jullie?"  Jacqueline heeft praktische zaken besproken die niet duidelijk waren voor Kindenco. Langzamerhand meer aansluiting met de school, nieuwe medewerkers zijn ingewerkt, aansluiting 'oud' personeel. Volgende week volgt er een nieuw gesprek. Klachten worden cc doorgestuurd aan de leidinggevende.
TSO uitnodig voor MR vergadering (Roos en Marie Louise)
Jacqueline heeft 15-11-'18 een gesprek met de TSO. Geeft specifieke punten door;
- Pedagogisch beleid gecommuniceerd
- Regels en afspraken
- Nieuwsbrief naar ouders
- Stukje voor de schoolwebsite
Continuiteit van de TSO:  opzegtermijn van 2 maanden. Jacuqeline wil dit in januari in kaart brengen voor schooljaar 2019-2020.

Onderhoud school
Jacqueline heeft contact gehad met ASKO:
- Vuil en geluid
- Lekkage
- Contact gehad met Willem Keizer; hij heeft ons schoolgebouw ontworpen. Hij heeft tevens bij de bouw een advies uitgesproken, maar helaas is hier niks mee gedaan.

Mogelijkheid tot:

 1. trap dicht maken, stootborden achter de eerste treden i.v.m. vuil onder de trap (kleuters). Op de leerpleinen boven wordt er meer verwacht omtrent taakgerichtheid. Het geluid komt uit de kleuterhoeken wat zorgt voor overlast op de bovenverdieping.
 2. Inloopmatten vanaf de buitendeur tot de openslaande klapdeuren.
  Dit zorgt er voor dat er minder vuil naar binnen wordt gelopen.

 

Jacqueline heeft ook contact gehad met het schoonmaakbedrijf. Er moet beter worden schoongemaakt. (vloeren, toiletten, speelzaal, buitentoilet, BSO)
Waarom komen de schoonmakers om 15:00uur? Werken tussen 17:00 en 19:00 uur wordt besproken. Volgende week komt er inspectie van GGD: hygiëne en infectiegevaar (specifieke controle). Per juli 2019 een Europese aanbesteding (ASKO breed).

Pestbeleid
Dit item komt terug op de agenda van 10-01-'19, zodat iedereen het document 'pestprotocol' kan doorlezen.

Rondje school
Groep 0-1-2
Merel als nieuwe collega begonnen in de instroomgroep. Zij is een aanwinst voor het team. Vanaf 14-11-'18 start haar nieuwe collega Evelien op de woensdag.
Evelien heeft 23 jaar ervaring in de onderbouw en werkt via DITISWIJS.
De groep eindigt met ongeveer 18 leerlingen. Voor de zomer vindt er een herverdeling van de drie kleutergroepen plaats, zodat er na de zomervakantie gestart kan worden met drie gelijke kleutergroepen.
Er is een lichte terugloop qua leerlingaantal. Jacqueline neemt dit mee in het gesprek wat zij heeft met ASKO. Er vindt in de onderbouw extra begeleiding plaats door Sandrine en Jacqueline.  Dit door de hoeveelheid onervaren collega's, zij-instromers. Geen negatieve signalen van ouders en/of kinderen.

In de middenbouwgroepen draagt Els zorg voor extra begeleiding en observatiemomenten. Bij een aantal van deze groepen is de leerlijn zelfstandig werken al ingevoerd.

In de bovenbouwgroepen is Jacqueline aanspreekpunt en zorgt zij tevens voor klassenbezoeken. Ook in de bovenbouw wordt er gewerkt met de leerlijn zelfstandig werken en worden er positieve signalen opgevangen.

Sharon en Melanie bieden ondersteuning, gericht op onderwijsinhoud.
Momenteel zijn wij nog zoekende hoe we dit exact kunnen/willen invullen.

Zij-instromers hebben subsidie vanuit ministerie: 2 jarige opleiding.
DITISWIJS: einde opleiding proberen we collega's over te nemen, zodat zij bij ons op school blijven werken.
Zij-instromers hebben verplichting om in dienst te blijven bij de ASKO. Dit is opgenomen in hun contract.


Uitnodigen ouders
Arne: bij groep 3/4 vaker mee de school in, zodat je als ouders meer meekrijgt waar kinderen mee bezig zijn.
Parro vervangt een groot deel: collega's aansporen meer foto's te delen.
Parro: verschil duidelijk tussen groepen: leerkrachten focussen nu op het lesgeven.
Er volgt in de week van de oudergesprekken een toestemmingsbrief m.b.t. het plaatsen van foto's op Parro.

Schoolfoto's
De schoolfoto's kosten €10,- per stuk (veel geld!)
Jacqueline bespreekt de deadline betreft de korting voor de foto's.

Brandoefening
Tevreden; 2:47!
Rob heeft vrijdag contact met de brandweer; hoe pakken we het op?
Ouders hadden van te voren willen weten dat er een oefening was gepland, zodat er thuis over gesproken had kunnen worden. Bij ongeplande oefening meer impact op een kind.
Er zullen drie oefening plaatsvinden in dit schooljaar. Bij de eerste, aangekondigde, oefening wordt alles in de klas besproken door de leerkracht.
Jacqueline heeft een stukje in de nieuwsbrief geschreven na afloop van deze oefening. Bij de volgende ongeplande oefening, volgt er direct bericht na de oefening, zodat ouders op de hoogte van de oefening zijn. Zo kan er thuis over gesproken worden.

Rondvraag

 • Afzetten van kinderen (overkant van de weg benutten)
  Jacqueline schrijft hierover in de eerstvolgende nieuwsbrief.
  Wethouder uitnodigen om de verkeersdrukte te observeren tussen 08:20 en 08:40 uur. (fietspad, parkeren, kiss&ride?)
 • Jacqueline onderneemt actie m.b.t. plaatsing documenten op de schoolwebsite. Zij zoekt mailverzoek van Yvette en mailt haar terug.

 

Volgende MR bijeenkomst is donderdag 10 januari 2019, 19:30 – 22:00 uur.


Foto's

Video's

Meer informatie