Notulen MR 09-05-2019

  • Gemaakt op: 28-5-2019 10:25
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


Aanwezig:  Jaap, Arne, Laura, Yvette, Jacqueline.
Afwezig: Rob
Notulist: Yvette

Binnengekomen stukken
PMR: geen
OMR: geen
1. Concept vakantieplanning
2. Concept jaarplanning 2019-2020
3. Concept protocol afhandeling ongewenst gedrag

Openstaande acties
1. Notulen overleg ASKO 
        Laura, Arne, Jaap en Maureen lopen document na en vullen dit aan.
2. Wetenschapsknooppunt
        Kan dit meegenomen worden op de jaarplanning 2019-2020?
3. Stroomschema pestprotocol; directie maakt dit schema
4. Vaste dag ouders in de school; bespreken binnen het team
5. Leerlijn muziek + NAT in schoolplan 2019-2022 opnemen
6. Overdracht TSO: zijn alle leerlingen aanwezig? Directie communiceert dit in het team, zodat alle            leerkrachten dit oppakken.
7. MR nodigt TSO uit. Directie wisselt contact uit met voorzitter.
8. Gedragsprotocol op de schoolwebsite plaatsen.

Verkiezingen uitschrijven voor een plek binnen de OMR en PMR.

KMN Kind & Co
Joan Streumer, clustermanager, vertegenwoordigt Kind & Co.
Per 1 augustus zal er een nieuwe clustermanager aanwezig zijn.
Per 1 juni komt er een senior pedagogisch medewerker in dienst, die tevens pedagogisch coach is. 

Wat is de rol van een pedagogisch coach?
Training geven aan de pedagogisch medewerkers 
(medewerkers die worden ingezet bij TSO en BSO) Dit geldt dus niet voor de vrijwilligers binnen de TSO.

Staan de pedagogisch medewerkers vast in bepaalde groepen?
Ja, zij begeleiden groep 5, groep 5/6 en groep 6. Hier is en bewuste keuze in gemaakt door de clustermanager en directie.

Wanneer zijn er pedagogische medewerkers aanwezig?
Er zijn 3 pedagogisch medewerkers op maandag, dinsdag en donderdag.
Op de vrijdagen is er 1 pedagogisch medewerker aanwezig. 
De pedagogisch medewerkers zijn zowel aanwezig bij de TSO als BSO.
Op alle dagen is de coördinator aanwezig.

Hoe verloopt het binnen blijven/ buiten spelen?
De groepen hebben vaste dagen waarop zij starten met de lunch of eerst naar buiten gaan. Inmiddels hangen deze overzichten bij de klassen, zodat de kinderen en leerkrachten op de hoogte zijn van dit rooster.
De kinderen hebben een keus of zij binnen blijven of naar buiten gaan. De stimulans is om 2 keer per week naar buiten te gaan, waarbij er divers speelmateriaal beschikbaar wordt gesteld. Door de werkzaamheden achter het plein, is het aanbod nog beperkt.
Voor de kinderen die binnen blijven is er keuze uit spelmateriaal, creatieve workshops en/of koken. Deze workshops worden zoveel mogelijk afgewisseld tussen de groepen voor een zo’n eerlijk mogelijk aanbod.

Informatie en communicatie naar ouders m.b.t. activiteiten en werkwijze kan verbeterd worden. Joan verteld dat Roos 1x per maand een bijdrage levert aan de nieuwsbrief van school, zodat ouders op de hoogte gebracht worden van de lopende zaken.
De samenwerking tussen leerkrachten en medewerkers is nog niet zoals gewenst. Zij vinden dat de leerkrachten meer betrokkenheid mogen tonen, 
ook richting de kinderen. Om het team meer te betrekken, worden de regels en afspraken gedeeld met het team vanaf start schooljaar.

Kwaliteit verbeteren binnen Kind & Co
- Wijzigingen per februari ingevoerd (zie hieronder)
- Insteek op bredere samenwerking tussen school en Kind & Co
- Vertrouwen in directie is voorwaarde om te slagen
- Functioneringsgesprekken voeren met de vrijwilligers 

Wijzigingen per februari 2019
- 2x per week binnen blijven, met als stimulans dat volgend jaar alle kinderen naar buiten gaan.              (m.u.v. de binnen activiteiten) 
- Bij de binnen activiteiten is 1 TSO medewerker aanwezig. 
- Aanbod speelactiviteiten ontbreken i.v.m. het ruimtegebrek op het achterplein. 
- Regels TSO zijn gewijzigd per februari 2019. 
        Het document wordt z.s.m. op onze schoolwebsite gepubliceerd.

Lopende zaken op school
Organisatie
Het team heeft inmiddels twee bijeenkomsten gehad met een teamcoach.
De informatie wordt ook uitgewisseld met Dorien Nelisse, voorzitter college van bestuur, met oog op de formatie voor volgend schooljaar.

Concept formatieplan, concept jaarplanning
Beide zijn doorlopen en besproken.
MR geeft z.s.m. via de mail door of zij goedkeuring geven aan het urenoverzicht. 

Voortzetting directietaken
Dorien Nelisse is afgelopen dinsdag langs geweest om naar ons onderwijsconcept te kijken. Directie heeft met Dorien gesproken over de inhoud van de bijeenkomsten met de teamcoach en de directieprocedure en de uitstel hiervan. 
Formatie 2019-2020
Directie is nog in overleg met de ASKO. Dit agendapunt wordt de volgende bijeenkomst besproken.

Rondvraag
x

Actiepunten
1. TSO: nieuwe schooljaar starten in de groep met leerkracht om regels te bespreken met de                      groep.- directie
2. TSO regelement op de schoolwebsite plaatsen – directie/administratie
3. Stroomschema pestprotocol – directie
4. Gedragsprotocol op de schoolwebsite plaatsen – directie/administratie
5. Vaste dag ouders in de school; bespreken binnen het team - directie
6. Leerlijn muziek + NAT in schoolplan 2019-2022 opnemen - directie
7. Verkiezingen uitschrijven voor een plek binnen de OMR en PMR. - Rob


Laatste vergadering vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019.Foto's

Video's

Meer informatie