Notulen MR 10-11-2019

 • Gemaakt op: 13-2-2019 09:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Aanwezig:  Jaap, Arne, Maureen, Rob, Laura, Yvette, Jacqueline. 
Afwezig: x 
Notulist: Yvette Tol 

 

Binnengekomen stukken 
Mail regiomanager continuïteit directie op A Bekema 
SOP 
PMR: e-mail met diverse vragen over extra begroting werkdruk, hoe verloopt de begeleiding van degene die nu voor de klas staan zonder geldig diploma en inventarisatie formatie schooljaar 2019-2020. 
 
 Openstaande acties 

 1. Financiën OC zijn gecontroleerd door Arne en Rob. Geen bijzonderheden. 
 2. Foto van de MR leden is geplaatst op de brievenbus. 
 3. Schoolwebsite: foto's moeten nog gecontroleerd worden 
 4. Flyeren 'op de koffie bij de MR' niet gelukt. Er is per mail gecommuniceerd naar ouders dat Jaap en Rob aanwezig zijn namens de MR. 
 5. Pestprotocol reeds ontvangen.  
   

Lopende zaken op school 
Vanuit ouders: 

 • Op de koffie bij de MR; staan deze data vooraf vast? Kunnen deze kenbaar worden gemaakt, zodat er wellicht meer opkomst is? 
 • WC gebruik kleuters 
 • Bestaat de leerlingenraad nog? Wie heeft deze taak en wat is de inhoud? 
 • Wat is de leerlijn muziek binnen de school? (creatieve vakken) 
 • Naschoolse activiteiten; 28 januari start blok 2. Geen bijzonderheden. 
 • Pestprotocol: Wat is de gedachte hierachter? Welke rol speelt het team? 
   

Vanuit PMR:

 • Formatie 

  

Op de koffie bij de MR 

De opkomst van het eerste koffiemoment was teleurstellend. 
Door eerder de data te communiceren, bereiken we wellicht een hogere opkomst. Vraag is alleen nog hoe we deze momenten kenbaar willen maken bij ouders, behalve via de mail. Data voor de volgende koffiemomenten dit schooljaar zijn; woensdag 27 maart 08:30 uur en vrijdag 7 juni 08:30 uur. 
 

WC kleuters 
De school heeft een GGD inspectie gehad. Onderdeel in de rapportage zijn de kleutertoiletten. Het aanbestedingsformulier is reeds ingevuld. Ons onderwijsconcept vraagt een andere manier van schoonmaken. (in behandeling) 


Leerlingenraad 
Er is een collega die dit in zijn/haar takenpakket heeft. Jacqueline zal diegene hierop aanspreken, zodat de leerlingenraad z.s.m. kan starten.  


Pestprotocol 

Voor wie is het bedoeld?  

Het pestprotocol is bedoeld voor het team en voor ouders. 
Op welke manier geeft het handvatten aan de leerkrachten? 
Elk jaar wordt het document geagendeerd. Tevens wanneer het gedrag wordt gesignaleerd zal het document adequaat gevolgd worden. 
Wie worden er betrokken bij het opstellen van het protocol? 
De teamleden worden betrokken bij het maken en opvolgen van dit protocol. 
Op welke wijze wordt het gecommuniceerd? 
In de nieuwsbrief komt een aankondiging. Tevens wordt het gepubliceerd op de schoolwebsite. 
Hoe wordt het geïntegreerd binnen het team?  
Martien is de contactpersoon bij ons op school. Begin van het schooljaar zal hij een voorstelronde doen bij elke klas. Ook wordt het document bij de start van het schooljaar opgenomen binnen de huidige school- en klassenregels. 
Het document zal in de klassenmappen worden geborgd. 

 
SOP (schoolondersteuningsplan) 
Het SOP is inmiddels gedeeld met de stichting en het samenwerkingsverband. 
Belemmerende factoren die vermeld staan in dit verslag komen terug als actiepunten in bijvoorbeeld schoolplan of pestprotocol. SOP en tevredenheidspeiling gaan als prioriteit mee in het schoolplan. Het schoolplan dient tevens als borging van de uit te voeren acties van het SOP. 

 
TSO 
Personeel van de TSO is inmiddels goed ingewerkt volgens richtlijnen Kind en Co. 
Nieuwsbrief van de TSO te vinden via het ouderportaal. Er wordt geen melding gemaakt wanneer er een nieuwe nieuwsbrief is gepubliceerd. 
 
Thema's 
Minder frequent afwisselen van thema's; Jacqueline wil dit inhoudelijk eerst met het team bespreken. Hier wordt een start mee gemaakt met het eerstvolgende teamoverleg. 
 
Formatie 
De MR heeft de regiomanager van de ASKO benaderd met het verzoek om de MR tijdig te informeren over de opvolging van de directiepost voor komend schooljaar. Daarbij is ook van belang dat het tijdpad kenbaar wordt gemaakt. 
De regiomanager heeft de PMR geïnformeerd over de stand van zaken. Dit is gedeeld met de OMR. De OMR heeft nog steeds vragen n.a.v. de reactie die zij hebben ontvangen. De OMR heeft besloten om de regiomanager uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek en koppelt dit terug naar de MR. 

De gesprekkencyclus vindt twee keer per schooljaar plaats. 
Januari- februari: Voortgangsgesprek, inventarisatie nieuwe schooljaar,  
doelstellingen POP; hoe loopt het? Tijdens de voortgangsgesprekken zal Jacqueline binnen het team polsen voor formatie 2019-2020. 
Juni: taakbeleid invullen nieuwe schooljaar, welke doelstellingen heb je voor het nieuwe schooljaar, scholingsuren passend binnen huidig taakbeleid? 
 
De vacature voor een nieuwe intern begeleider, schooljaar 2019-2020 zal op korte termijn uitgezet worden, zodat er voldoende tijd is om de geschikte kandidaat te zoeken. 
 
Momenteel is er prioriteit op het handelen in de groepen, CITO 's en het opstellen van groepsplannen door intern begeleider. De gesprekkencyclus zal na de voorjaarsvakantie van start gaan en begin maart worden afgerond. De groeps-bezoeken gaan wel van start en worden uitgevoerd door Jacqueline. 
Het onderwijsgeld met betrekking tot de werkdruk staat apart op de begroting onder 'inkomsten' en gaat op in de personeelskosten in het geval van de onderwijsassistenten.  
 
Zij-instroom/ uitzendkrachten 
Er is door de directie een plan van aanpak gemaakt met deze leerkrachten. 
Twee leerkrachten werken via het detacheringsbureau. De directie is met deze leerkrachten in gesprek om na het behalen van hun diploma in dienst te komen bij de ASKO.  De zij-instromers hebben dezelfde bevoegdheden als leerkrachten. Voor hen geldt dat zij geen andere stage meer hoeven te lopen, gezien zij al in dienst zijn binnen de stichting.  

 
Rondje school 
De stand van zaken in de verschillende groepen is besproken.  


Rondvraag 

 • Jaap geeft aan dat er in groep 7 niet gezongen is met Sint en Kerst. 
  Jacqueline neemt dit op met de desbetreffende leerkrachten. 

   

  Actiepunten 
 1. Leerlijn muziek (creatieve vakken) bespreken binnen het team. 
  Welke kerndoelen, hoe sluiten wij hierop aan? Hoe staat muziek op het weekrooster? (Jacqueline?) 
 2. Koffiemoment MR bekend maken (Jaap) en wie sluit aan namens de PMR? 
 3. Vraag GMR: waarom niet ASKO breed een protocol delen?  
  Laura pakt dit op en legt deze vraag neer bij Martien. 
 4. Stroomschema maken van het pestprotocol door Jacqueline. 
 5. OMR vraagt bestuur om gesprek voor uitleg continuïteit directie op  
  de A Bekema. (OMR-leden) 
   
   

Foto's

Video's

Meer informatie