Notulen MR 12-02-2019

  • Gemaakt op: 16-4-2019 13:45
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Aanwezig:  Jaap, Arne, Maureen, Rob, Laura, Yvette, Jacqueline.
Afwezig: x
Notulist: Yvette Tol

Binnengekomen stukken
PMR: geen
OMR: diverse e-mailberichten / notulen op de koffie MR en directie


Openstaande acties
I. Leerlijn muziek (creatieve vakken)
II. Koffiemoment MR bekend maken en verdeling maken van wie er bij komt zitten.
III. Vraag GMR: waarom niet ASKO breed een protocol delen? 
IV. Stroomschema maken van het pestprotocol

Verkiezingen MR uitschrijven
Agendapunt doorschuiven naar april 2019

Grote Beer uitnodigen over samenwerking verkeersveiligheid
OMR maakt afspraak met GB. Zij koppelen dit terug met de PMR.
Maureen maakt een datumprikker voor een afspraak. Jaap stuurt mail GB naar Maureen zodat zij dit kan oppakken.

Lopende zaken op school
- Betrokkenheid ouders bij de thema’s
- Plusgroepen 
        Inzet Acadin wordt teambreed eerst besproken, een scholing aangeboden voordat het in                          de groepen wordt ingezet. Muiswerk kan ingesteld worden op individuele doelen, evenals de 
        optie huiswerk op maat aan te bieden.
- Leerlingenraad
        Donderdagmiddag 14 februari eerste bijeenkomst o.b.v. Melanie. 
        De nieuwe leerlingen zullen kennismaken met de leerlingenraad.
- Pestprotocol
        Directie is nog niet toegekomen aan het stroomschema. 
        Zij pakt dit actiepunt op.
- Rondje school
        In de onderbouw is er een scan geweest op het ontwikkelingsmateriaal.
        Er is ook reeds een kleuterobservatie methode aangeschaft. 
        Vanaf de krokusvakantie wordt er elke vrijdag lesgegeven in niveaugroepen, groep 1 en 2 apart.              De overige groepen zijn besproken.
        Directie heeft deze week twee sollicitanten ter aanvulling van het huidige team.
        Directie A.Bekemaschool
        MR in overleg met bestuurskantoor. Overleg volgt, informatie volgt.
- Parro; hoe loopt dit?


Gesprekkencyclus
Voortgangsgesprekken gepland in de 2e week na de krokusvakantie onder schooltijd. Mickey vervangt de leerkracht in de groepen.
Formatie 2019/2020; inventarisatie en behoeftes in kaart te brengen.

Schoolplan/ jaarplan school
Stand van zaken
Schoolconcept continueren
Na de krokusvakantie vinden de gesprekken met ouders en het team plaats. 
Plan voor de ontwikkeling ervan (betrokkenheid ouders)
Geen reacties op de oproep in de nieuwsbrief. Er zijn in totaal zes ouders die de directie zullen ondersteunen bij het ontwikkelen van het schoolplan. Maureen, Arne en Jaap zullen nog zes ouders aansporen om zich aan te sluiten.
Leerlijn muziek wordt opgenomen in het nieuwe schoolplan.

TSO 
Directie geeft aan dat het niet goed gaat met de TSO. Er zijn een aantal leerlingen die een waarschuwing hebben gehad. Er heerst veelal onrust in de pauzes. Directie gaat in gesprek met TSO medewerkers, coördinator en leidinggevende na de krokusvakantie. Directie wil TSO positief insteken door buiten speelmateriaal aantrekkelijk te maken. 

Thema’s
Frequentie afwisseling thema’s 
Thema afsluiting 
Tijdig inlichten van ouders i.v.m. inplannen. 


Rondvraag
1. Directie wordt op de hoogte gebracht van het uitstellen van de MR verkiezingen om de continuïteit       binnen de school te bewaren op dit moment.
2. Directie doet navraag bij OMR of de mails over groep 4/5 helder zijn. 

Actiepunten
1. Leerlijn NAT vakken komt op de nieuwe agenda, wordt opgenomen in het nieuwe schoolplan.
2. Vaste dag ouders in de school – overleggen in het teamFoto's

Video's

Meer informatie