Notulen MR 13-09-2018

 • Gemaakt op: 4-10-2018 11:25
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Presentie

Aanwezig: Jaap, Arne, Maureen, Laura, Rob en Yvette

Afwezig: Jacqueline

Welkom en ingekomen stukken

- Nieuwe leden binnen de MR.

- Voorstelronde; wie is wie?

- Activiteitenplan

 

Notulen vergadering juni 2018

- Goed gekeurd en wordt z.s.m. op de website geplaatst.

- Niet alle notulen van 2017-2018 staan op de website. Deze worden z.s.m. alsnog geplaatst.

 Aanvullingen;

- Formatie

- Jaarverslag

 

Agenda vaststellen

De agenda wordt aangepast, omdat Jacqueline ziek is.

Deze onderwerpen worden meegenomen naar de eerst volgende vergadering;

 • Schoolplan/ jaarplan school
 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Financiële jaarrekening afgelopen schooljaar
 • Beoordeling Financiële jaarrekening OC
 • Evaluatie TSO
 • Algemene gang van zaken (m.b.t. beleid, organisatie, personeel, taken schoolleiding, etc.
MR taakverdeling 2018-2019

- Notulist: Yvette

- Contact GMR: Laura

- Communicatie: Jaap en Arne

- Financiën: Rob en Arne

- Secretaris: Jaap, vanuit OMR en Laura, vanuit MR.

-Voorzitter vergaderingen: Jacqueline,
Jaap draagt stukken maximaal 1 week voor aanvang aan per mail.

- Commissies

Veiligheid, verkeer en fietsen in Duivendrecht: Maureen

Zonnehof natuurspeeltuin: Jaap

 

Openstaande acties 2017-2018
- Rob controleert wie de penningmeester is bij de OC.
Hoe staat het met de jaarrekening 2016-2017 & 2017-2018?

 

Scholingsbehoeften, benodigdheden en jaarbegroting MR

- Scholingsbehoeften MR-Cursus: Rob, Maureen en Yvette
- InfoMR: alle tijdschriften worden gelezen  door alle MR leden voor de volgende bijeenkomst. Met geeltjes worden interessante artikelen 'gedeeld'. Deze onderwerpen/ artikelen zullen terugkeren in de volgende MR vergadering.

Jaarbegroting is meegenomen in het jaarverslag.

Inkomende onderwerpen MR leden en ouders

 Ouders:
- Bijeenkomst voor de zomervakantie over formatie —> pestbeleid. Jaap doet navraag bij Jacqueline over pestprotocol. Volgende vergadering op terugkomen.

Leerlingenvragenlijsten van juni 2018 delen met MR leden.
MR leden:

- Kan de informatie van de informatieavond verkort gedeeld worden in de eerstvolgende nieuwsbrief?

- Wie wil er van de PMR aanwezig zijn bij 'Op de koffie met de MR' Rob is namens de PMR aanwezig.
Wanneer? Vrijdagochtend 12 oktober van 08:30 – 09:00 uur in de teamkamer.

 

Website A. Bekema

Yvette heeft de website nagelopen met Pien. De volgende zaken worden z.s.m. opgepakt en aangepast op de website;

 • Data
 • AVG foto's website + schoolverlaters
 • Foto's team
 • Pestprotocol  + Schorsingsprotocol
 • SchoolOndersteuningsPlan (SOP)
 • Jaarverslag 2017-2018

 

Vacature instroomgroep (1/2c)
 • Na de herfstvakantie wordt er gestart met 3e kleutergroep

Vacature is inmiddels vervuld. Informatie wordt z.s.m. gedeeld met ouders.

Data MR vergaderingen 2018-2019

Bijeenkomst 1 - donderdag 13 september

Bijeenkomst 2- donderdag 8 november

Bijeenkomst 3-  donderdag 10 januari

Bijeenkomst 4 - dinsdag 12 februari

Bijeenkomst 5 - donderdag 4 april
Bijeenkomst 6 -  donderdag 23 mei

Bijeenkomst 7 – dinsdag 25 juni

 

Streven is om 7 dagen na vergadering de notulen te publiceren.

Actiepunten
 1. Rob controleert wie de penningmeester is bij de OC.
  Hoe staat het met de jaarrekening 2016-2017 & 2017-2018?
 2. Laura, Rob en Yvette zorgen voor een gezamenlijke foto.
  Arne zorgt er voor dat deze foto wordt opgehangen in de hal.
 3. Yvette controleert de schoolwebsite met Pien en/of Jacqueline.
 4. Jaap verzorgt samen met Rob en Jacqueline 'Op de koffie met de MR'.
 5. Jaap gaat na bij Jacqueline of er een pestprotocol aanwezig is.
  Zo ja, kan deze op de website worden gepubliceerd?
 6. Jacqueline verwerkt de informatie van de informatieavond in de eerstvolgende nieuwsbrief.
 7. Maureen, Rob en Yvette volgen de MR cursus op maandag 8 okt.

 


 


Foto's

Video's

Meer informatie