Notulen MR 31 oktober 2019

 • Gemaakt op: 11-11-2019 14:35
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Aanwezig: Arne, Maureen, Neeltje, Rob, Jacqueline en Juliette

Afwezig: Sharon

Notulist: Juliette

 

Ingekomen stukken – Aangepast jaarplan 2019-2020
x

Notulen vorige vergadering
x

Training MR
12 december 2019
19.30 - 22.00

Openstaande acties notulen
zie openstaande acties notulen

Jaarplan GMR
Navraag doen bij Martien – zie actiepunten

Overleg OC
MR (oudergeleding) sluit aan bij overleg van OC, met name met betrekking tot ouderparticipatie.
Acties die medewerking vragen van het team, worden gedeeld met MR om draagvlak te creeëren bij de collega's.

Overleg TSO
TSO verhoging geld voor overblijf is erdoor.
Er zijn voorwaarden gesteld om deze verhoging te accepteren, deze zijn nog niet doorgevoerd. Hier moeten we scherp op blijven.

TSO uitnodigen in januari voor een evaluatiegesprek.

Ingekomen onderwerpen MR leden en ouders
Verkeersveiligheid
Afwachten tot het 'af' is, daarna kijken wat we moeten aanpassen en gevaarlijke situaties doorgeven aan gemeente.

Mogelijke oplossingen in de nabije toekomst – mail sturen

 • Naar ouders uitspreken wat we verwachten (goede voorbeeld geven, niet fietsen op de stoep)
 • Naar kinderen uitspreken wat we verwachten
 • Grote Beer erbij betrekken

Lantaarnpaal voor de deur?
Paar meter verderop. Maureen vraagt Fleur de mail door te sturen naar Jacqueline, zodat het opgepakt kan worden.

-> Een avond rondom verkeersveiligheid organiseren in de loop van het schooljaar?
Verkeersprogramma 4-12 jaar
Kijk even op verkeerspleinamsterdam.nl

Overdracht/directeur

 • Hoe te communiceren met MR (hoe gaat dat nu)
 • Van tevoren met voorzitter MR zitten
 • Tijdig aanleveren van stukken
 • TSO-afspraken

Afscheid Jacqueline
Met de MR samen iets doen.

Overige
x

 

Aangepast jaarplan school
x

Schoolondersteuningsprofiel
Een nieuwe SOP? -> Dat is nog niet nodig.

Een schoolondersteuningsprofiel is er op samenwerkingsniveau, die maakt het samenwerkingsverband één keer in de vier jaar helemaal nieuw. (Elk jaar wordt dit enigszins aangepast.)

Scholen maken één keer per twee jaar een schoolondersteuningsprofiel.
-> Nieuwe profiel aanleveren in juni 2020.

Financiële jaarrekening afgelopen schooljaar
x

Beoordeling financiële jaarrekening OC
x

Evaluatie TSO
Twee mails over prijsverhoging TSO. Prijsverhoging is feitelijk twee jaar lang niet verhoogd.

 • TSO zou iedere maand een nieuwsbrief meesturen met de nieuwsbrief van de school
 • Scholing medewerkers in november
 • TSO uitnodigen in januari om kwaliteit/verbeteringen te bespreken
 • Ouders/kinderen die NIET deelnemen aan TSO worden nogal hard/brutaal geweigerd aan het hek – het voelt niet open en welkom

Algemene gang van zaken
Veel wisselingen van leerkrachten voor de verschillende klassen, goede verbetering.
De leerkracht die het meeste voor de groep staat, is in geen van de klassen veranderd.

Plusklas in groep 6/7 vanaf 1 november 2019 verzorgd door BrightKids. Eén keer per week twee uur plus een weektaak die ze na hun werk doordeweeks kunnen maken.

ASKO heeft mail uitgestuurd om leerkrachten te vragen 'senior-leerkracht' te worden op onze school.

Eén senior-leerkracht heeft zich al aangemeld om groep 8 te ondersteunen, één dag per week. CITO-resultaten worden geanalyseerd om aangepast in te kunnen springen op moeilijkheden in de stof.

Meerjareninvestering, formatie en begroting worden binnenkort door Jacqueline met ASKO besproken. Paul kan daarbij zijn voor een goede overdracht (19 en 22 november).
-> Na de bespreking met ASKO komt een terugkoppeling naar het team en de MR.

In januari komt er een informatieavond voor ouders over mediawijsheid (na de lessenserie van MediaPaspoort).

Rondje school
x

Overdracht Jacqueline – Paul

 • Overdracht TSO staat heel hoog op het lijstje
 • Hoe te communiceren met MR (hoe gaat dat nu)
 • Tijdig aanleveren van stukken
 • Van tevoren met voorzitter MR zitten

Wvttk/rondvraag/sluiting
Verkeerssituatie -> zie eerdere punt 'verkeersveiligheid' en 'lantaarnpaal'

Actiepunten

 • Vinger aan de pols houden wat betreft de lantaarnpaal voor de ingang schoolplein. - Maureen/Fleur
 • Banner aanpassen op website – Sharon
 • Navraag schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 (vraag ligt bij ASKO)
 • Nieuwe (mailadres) voor MR? Waar bestanden opslaan? - Arne
 • Jaarplan GMR navragen Martien – Rob
 • Overleg collega's unitborrel – wat vinden ze van het idee? - Juliette
 • Afspraak maken met OC – Maureen
 • Acties die verwacht worden van TSO in de gaten houden.
  In januari uitnodigen op gesprek en einde van het jaar herhaalgesprek. - Arne
 • Avond rondom verkeersveiligheid organiseren (i.c.m. OC)
 • Laatste vergadering juni: schoolondersteuningsprofiel inzien!
 • Vergadering maart: jaarrekening inzien!

 


Foto's

Video's

Meer informatie