Notulen MR 4 juni 2020

  • Gemaakt op: 29-6-2020 11:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Notulen MR vergadering 04-06-2020 (videochat)
Aanwezig: Arne, Maureen, Neeltje, Sharon, Rob, Paul en Juliette

Uitkomst MR verkiezing – planning tussentijdse verkiezing dec 2020
Afgelopen maand zijn er nieuwe MR-verkiezingen uitgeschreven. Één vader heeft zich aangemeld om deel te nemen. Dit is Bram Munnichs, vader van Bram (groep 3) en Fiene (groep 1/2 C). Hij zal vanaf begin volgend schooljaar zijn intrede doen in de MR. Arne neemt afscheid als voorzitter, dit wordt overgenomen door Maureen.
Neeltje zal haar tijd in de MR verlengen tot december. Er zullen voor die tijd nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden.

Een etentje zal gepland worden wanneer dit weer mag/mogelijk is.

Jaarplan 2020 – 2021
De MR heeft het jaarplan ter inzage gekregen, om vragen te kunnen stellen over dit plan. In het jaarplan voor 2020 – 2021 zijn punten opgenomen waaraan het komend schooljaar door het team aan gewerkt zal worden. Een overzicht zal voor ouders op de website geplaatst worden.

Begin volgend jaar op de agenda van de eerste MR-vergadering:
MR gaat het evaluatieverslag bespreken van het jaarverslag 2019-2020 van de school.

 

Vragen vanuit de MR:

o   Plusklas: Wat is er concreet gebeurd met de kennis die we binnengehaald hebben via BrightKids? Wat is daarvan meegenomen, is er een opvolging vanuit BrightKids? Hoe krijgen we meerbegaafden in beeld? Is dat nu ook al aan de gang?

BrightKids was de school ingevlogen om dit jaar te werken met meerbegaafden. We moeten hier als school nu een eigen draai in vinden, met de nadruk op systematisch en structureel werken. Leerkrachten weten welke kinderen voor een dergelijk programma in aanmerking komen, maar omdat hier de afgelopen jaren geen structurele oplossing voor was, gaan we dit nu aanpakken.

 

o   Er komt een rekenspecialist. Komt deze vanuit het team of van buitenaf?

Binnen school gaan we een leerteam rekenen opzetten en van daaruit gaan we kijken of we iemand intern bereid kunnen vinden om een opleiding tot rekenspecialist te laten volgen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan er iemand van buitenaf komen voor deze taak.

 

o   Een aantal punten op de jaarplanning zijn doorgeschoven (zoals Lentekriebels). Zijn er andere dingen afgevallen/verschoven vanwege Corona?

Op de studiedag gaan wij als team het jaarplan evalueren en bekijken welke onderdelen aankomend jaar aangepakt zullen worden en welke er verplaatst zullen moeten worden.

 

o   Mediawijsheid 'onder de aandacht brengen' dekt de lading niet. Worden de lessen wel gegeven?

Mediawijsheid zal onder de aandacht gebracht worden door de 10-weekse lessenserie die eerder dit jaar ook gegeven is. De onderwerpen blijven hetzelfde, alleen spitst de lesstof zich toe op de wisselende leeftijd.

 

o   Wat gaan we doen met de missie/visie van het team?

De missie/visie (hierna visie) van het team is iets dat eens in de zoveel jaar herijkt moet worden. Een groot deel van het team dat achter deze visie stond is nu weg. We moeten nu als team een frisse blik op deze visie werpen. Er zullen een studiedag en twee woensdagmiddagen besteed worden om hier een start mee te maken. De OMR zal hier als toehoorder bij aanwezig zijn.

Een visietraject zorgt ervoor dat je gedeelde normen en waarden goed op de kaart zet en dat je van daaruit de visie kunt gaan ontwikkelen. De uitkomst van zo'n traject staat niet vast, het is een ontdekkingsreis. Een dergelijk traject duurt ongeveer 5 jaar, waarvan de eerste stappen aankomend schooljaar gezet gaan worden.

 

Bij een dergelijk traject zijn meerdere partijen betrokken. Naast de school zijn in dit traject de ouders en het schoolbestuur ASKO ook betrokken. Er moet onder ouders een breed draagvlak gecreëerd worden voor de nieuwe visie en het schoolbestuur kan een rol spelen in de begeleiding.

 

Plan rapporten bespreken

De rapporten zullen dit jaar een andere vorm krijgen, aangezien er de afgelopen weken anders lesgegeven is dan normaal (in verband met Corona). Veel toetsen zijn niet afgenomen of worden nu afgenomen om een beeld te vormen van de achterstand/hiaten die er zijn. De toets gegevens zijn echter niet representatief voor het moment waarop ze afgenomen hadden moeten worden.

 

Vanuit de kinderen is er behoefte om het rapport te bekijken en te laten zien aan familie. De nadruk ligt hierbij op de cijferkolom. In het huidige plan zou deze kolom (rapport 2) leeg blijven.

 

Ouders zouden graag iets op papier hebben. Op dit moment is dat het blad met de CITO-grafieken en het stukje dat de leerling en de leerkracht schrijven. In dit stukje zal extra de nadruk gelegd moeten worden op de inzet die de leerlingen tijdens het thuiswerken vertoond hebben.

 

Wat haalbaar is moet bekeken worden, ook met het oog op werkdruk van de leerkrachten in deze laatste weken.

 

Heropening school per 8 juni

Vanaf 8 juni gaan alle scholen in Nederland weer volledig open. Dit is besloten door de overheid op basis van de onderzoeken naar de verspreiding van Corona en de besmetting van kinderen onderling.

 

De A. Bekemaschool gaat ook weer helemaal open, de schooltijden zullen worden hersteld naar de normale tijden. De TSO zal weer georganiseerd gaan worden en kinderen kunnen weer thuis lunchen. Paul gaat in overleg met de TSO over de regels in tijden van Corona.

Het gymonderwijs zal op de normale tijden plaatsvinden, maar met het in acht nemen van de RIVM-regels.

 

De leerkrachten denken na over een handige manier van lesgeven, waarbij de ruimte opgezocht wordt. Leerkrachten overleggen met elkaar en kijken naar wat hun eigen groep nodig heeft. Voor het buiten spelen is er een rooster waarbij zo min mogelijk groepen tegelijkertijd op het plein aanwezig zijn, dit ook vanwege de regels van het RIVM.

De laatste vier weken zullen de leerkrachten besteden aan toetsen en het analyseren van hiaten en het afsluiten van het schooljaar op een normale manier.
Het is fijn dat er nog een normale afsluiting van het schooljaar kan zijn.

 

Ouders krijgen 05-06-2020 een mail over de heropening van de scholen.

 

Achterstanden en zomerschool
In hoeverre kinderen achterstand opgelopen hebben wordt momenteel door de leerkrachten onderzocht. Er zijn geluiden van kinderen die thuis minder hebben kunnen doen, waardoor er weldegelijk achterstanden opgelopen zijn.

 

Of er zomerschool georganiseerd kan en gaat worden is nog de vraag, maar het plan is nog niet van de baan.

 

Over de achterstanden die schoolbreed zijn zal nog een stukje naar de ouders gecommuniceerd worden.

 

Overige lopende zaken

o   Schoolgids

De OMR zal de schoolgids doorlezen en van feedback voorzien op de leesbaarheid voor ouders.

In de schoolgids staan de oude MR-leden nog vermeld, dit gaat aangepast worden.
Maureen en Neeltje zullen een nieuw mailadres aanmaken voor vragen en suggesties die ouders naar de OMR willen sturen.

 

 

o   Afsluiting schooljaar

De afsluiting van het schooljaar zal dit jaar anders verlopen dan normaal, vanwege de RIVM-maatregelen. Floor en Juliette hebben gebrainstormd over een idee, een voorstel geschreven en dit ligt nu bij de OC.

 

o   Groep 8

Ouders hebben navraag gedaan over de vormgeving van het afscheid van groep 8 nu kamp en de musical niet in traditionele vorm plaats kunnen vinden. De MR begrijpt de wens van ouders om een goed afscheid te hebben. Het RIVM heeft regels, maar kinderen mogen wel bij elkaar in de buurt komen, dus een afscheid zou wel moeten kunnen.

 

Vanuit school zal er naar de ouders gecommuniceerd worden wat er concreet gedaan wordt aan het afscheid van groep 8.

 

o   NTB

Hoe zit het met binnenschoenen?
De afgelopen weken hebben wij de kinderen de binnenschoenen niet laten wisselen, wegens doorstroom. De laatste vier weken van het schooljaar zullen wij ook geen buitenschoenen wisselen voor binnenschoenen.

 

Over na de vakantie zal het team in gesprek gaan en een besluit nemen.

 

Wvttk/rondvraag/plannen laatste vergadering

Laatste vergadering plannen: 23 juni 19.30 - 21.30

Juliette stuurt uitnodiging.


Foto's

Video's

Meer informatie