Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is de raad die beleidsmatig een belangrijk rol speelt in de school. De raad heeft instemmingsrecht op een aantal beleidsmatige onderwerpen en op veel andere onderwerpen adviesrecht. De A. Bekemaschool heeft een actieve medezeggenschapsraad die bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De raad vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De raad wordt door de directie geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op school en de directie betrekt de raad bij zoveel mogelijk beleidsontwikkelingen.  

De volgende leden zijn lid van de raad 
Ouders                                                         leerkrachten 
Maureen Bult (voorzitter)                          Rob Falize
Bram Munnichs                                          Juliette Poulen  
Neeltje Bakker                                            Sharon de Vos 

De raad heeft een eigen brievenbus beneden in de hal waar ouders hun vragen kunnen deponeren. Ook heeft de raad een eigen e mail adres: abekemaschoolmr@gmail.com 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.