Aanmelden

Aanwezig: Arne, Maureen, Neeltje, Sharon, Rob, Paul en Juliette

Corona Wegens de vreemde en onvoorziene omstandigheden waarin wij nu leven zijn er een aantal vragen om te zien hoe het team en de school omgaan met het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen.

o Hoe gaat het met het team?

Er is onderling veel contact, waarbij het hele team (of het grootste deel ervan) twee keer per week online vergadert. In deze vergadering is ruimte om te vertellen hoe het gaat, waar je tegen aanloopt en wat voor hulp je nodig hebt van collega’s. Ook worden lopende zaken besproken.

Samen met KNM Kind & Co kinderopvang verzorgen de collega’s de opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen. De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen op school begeleid worden met hun huiswerk en dat ze hulp krijgen bij vragen.

o Thuisonderwijs: hoe gaat dat?

De werkdruk wordt door het team als hoog ervaren, waarbij er op de ICT-groep momenteel een extra beroep wordt gedaan, maar het team toont veel saamhorigheid en zet gezamenlijk de schouders eronder. Er waren wat opstartproblemen, met name met het online deel, maar er is sprake van ontwikkeling en vooruitgang. Er is momenteel een (groot) verschil tussen de aanpak van de verschillende leerkrachten met betrekking tot aanbod van uitleg en contact met de kinderen. Om zoveel mogelijk één lijn te trekken is er een protocol opgesteld ‘hoe om te gaan met het onderwijs in deze tijd’ en alle leerkrachten werken met dezelfde weekplanning. Hoe een leerkracht omgaat met online onderwijs en hoe een leerkracht contact onderhoudt met zijn/haar leerlingen is aan de leerkrachten zelf.

Ouders zijn veelal tevreden over de manier waarop de school het thuisonderwijs oppakt. Sommigen maken zich zorgen om eventuele achterstanden en veel ouders zijn ook bezorgd om de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Het niet kunnen zien van klasgenoten, beste vriendjes en de leerkrachten valt kinderen zwaar.

We proberen als team goed in beeld te krijgen hoe het gaat met kinderen in kwetsbare gezinnen. Hoe gaat het, is er ondersteuning nodig, zijn er genoeg digitale middelen beschikbaar, zijn al onze leerlingen veilig? De individuele leerlingbespreking met de intern begeleider en de directeur zijn voor alle groepen gevoerd.

o Hoe om te gaan met achterstanden die worden opgelopen?

Om te kunnen bepalen hoe we als school omgaan met achterstanden, zullen we de ontwikkelingen die nu spelen en de adviezen van het rijk, RIVM en de Onderwijsraad in de gaten moeten houden. Opties die genoemd zijn in de media zijn zomervakantie verkorten, flexibel omgaan met onderwijstijden. Binnen het MT (managementteam) en het team wordt nu overlegd hoe wij als leerkrachten een goed beeld kunnen krijgen van de kennis van de leerlingen wanneer we weer naar school gaan. Het Ministerie van OC&W zal een loket openen waar vragen over achterstanden gesteld kunnen worden en de ASKO is er bovenschools ook mee bezig.

Waar ook over nagedacht wordt is hoe om te gaan met de terugkeer van de kinderen op school met betrekking tot het sociaal-emotionele aspect. De eerste dag/dagen zal er veel

aandacht moeten zijn voor de situatie waarin we de afgelopen weken geleefd hebben. Kinderen moeten de ruimte krijgen hierover te praten.

o Doorgaan kamp en musical groep 8

Kamp gaat in de traditionele vorm niet door. Er wordt gekeken naar een manier om leuk afscheid te nemen, verderop in het jaar. De vorm hiervan is nog niet besloten. Ook wordt er nagedacht over een alternatief voor een musical.

o Voorlopige adviezen groep 7

De voorlopig advies gesprekken die in groep 7 gevoerd worden vinden normaal rond deze tijd plaats. De directie is in overleg met de leerkrachten van groep 7 en de IB-er om na te gaan hoe/wanneer deze gesprekken plaats gaan vinden. ASKO heeft adviezen uitgeschreven hoe om te gaan met de gesprekken in deze tijd en zij houden een vinger aan de pols.

In principe streeft de school ernaar de gesprekken dit jaar te voeren en de adviezen dit jaar te geven. Dit is echter een streven, dit hangt van veel factoren af.

o PM (pro memorie)

x

Begroting volgend schooljaar

De MR heeft adviesrecht met betrekking tot de begroting van aankomend schooljaar (2020-2021). Vragen kunnen gesteld worden om inzicht te krijgen in de begroting. De (P)MR heeft vragen opgesteld om door de directie te laten beantwoorden.

o Wat is een prestatiebox? Deze hangt aan het eerder goedgekeurde schoolplan. Hoe zetten we die nu in? Hoe ziet dat de komende jaren eruit?

De prestatiebox is €197 per leerling en is bedoeld voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, duurzame onderwijsverbetering en porfessionalisering. Kortweg voor scholing om het onderwijs te verbeteren. Dit geld is niet geoormerkt, scholen zijn niet verplicht het aan dit doel uit te geven. Momenteel geeft de school dit geld uit aan opleiden en scholing van leerkrachten.

Dit geld zou ook uitgegeven kunnen worden aan Brightkids (of een soortgelijke organisatie) dit is eerder in de MR besproken. Deze optie zal nog met het team besproken worden.

o Waarom is het bedrag voor reservering van langdurig ziekteverzuim zo hoog? Meer begroot dan nodig is?

Het is standaard om 5,7% van de begroting te reserveren voor ziekteverzuim.

o Waarom staan de lasten van de GMR op de Bekema begroting? Ons GMR-lid vertegenwoordigt een aantal ASKO-scholen. Zou dit niet over de begrotingen verdeeld moeten worden?

Dit zijn geen kosten voor de school, maar een opbrengst. Het is een plus op de begroting. Paul doet navraag bij ASKO.

o Waar zijn de MR-kosten op de begroting terug te vinden?

Die staan momenteel niet op de begroting, terwijl dit volgens de CAO wel verplicht is. Vorig jaar stonden ze ook niet op de begroting. Paul doet navraag bij ASKO.

o Horen de werkdrukgelden van dit jaar/komende jaar op de begroting? Ze staan nu niet vermeld. Dit zodat wij als team inzichtelijk krijgen waaraan we het uitgeven.

Dit geld staat niet zodanig in de begroting, wel is er twee jaar geleden uitgebreid met het team besproken hoe dit geld uitgegeven hoorde te worden. Afgelopen jaar is hier niet over gesproken en is de regeling van het jaar ervoor doorgevoerd. Paul doet navraag bij ASKO.

o Het saldo baten is komend jaar ineens veel hoger. Hoe komt dit?

Meer geld voor de school is meestal vanwege toename aantal leerlingen. Hoger leerlingaantal -> meer geld, maar dat klopt niet met leerlingaantal.

Paul doet navraag bij ASKO.

o Aantal kinderen verschilt ineens van 240 naar 218. – Hoe kan dit?

In de meeste gevallen verhuizen de gezinnen met één of meer kinderen ver weg.

o Identiteitsbegeleiding €3725 per school – Wat is dit?

Dat geld is bedoeld voor begeleiding. Een instantie wordt ingevlogen wanneer de school een studiedag wil organiseren met als thema identiteit of als het team begeleiding nodig heeft met betrekking tot identiteit.

Knelpuntenpot overig

In het verleden heeft de A. Bekemaschool een beroep gedaan op de knelpuntenpot. De vraag is of deze weer aangevraagd is en hoe deze besteed gaat worden.

De klassen 6 en 7 zullen komend jaar conform de toezegging bij de splitsing van de groepen in deze samenstelling voortgaan en op deze manier zullen zij ook van school gaan. Deze toezegging is gedaan in het gesprek dat de MR had met Jan Willem van Schendel en Dorien Nelisse.

Aanvraag: 2 extra groepen (7 en 8 in 2021): gehonoreerd Voortzetting inzet onderwijscoördinator: niet gehonoreerd

Arne checkt mailbox voor een schriftelijke toezegging.

Samenstelling team volgend schooljaar De samenstelling van het team wordt besproken. Hoe gaat dat er volgend jaar uitzien? Het gaat hierbij niet om personen, maar om functies.

We gaan volgend jaar uit van hetzelfde aantal groepen, waarvan drie kleutergroepen. Van twee personen is duidelijk dat zij vertrekken. (2x0,8 fte)

De huidige onderwijscoördinator werkt via een extern adviesbureau. Naar de invulling van deze functie wordt nog gekeken.

Jaarkalender volgend schooljaar (vakanties, studiedagen)

De MR heeft adviesrecht met betrekking tot de jaarplanning van aankomend schooljaar (2020-2021). Vragen kunnen gesteld worden om inzicht te krijgen.

o Hoe zit het met de jaarplanning als er vanuit de overheid beslissingen worden genomen over aankomend schooljaar.

De jaarkalender blijft onder voorbehoud tot duidelijk is wat de regering besluit met betrekking tot Corona. Als zij besluiten de zomervakantie te verkorten of andere maatregelen te treffen die van invloed zijn op het aantal schoolweken, zal de planning moeten worden herzien.

o De meivakantie zit dit jaar heel dicht op Hemelvaart (drie dagen). Is het mogelijk dit aan elkaar vast te maken?

Wellicht is het mogelijk de drie dagen tussen die twee vakanties flexibel wegroosteren zodat er drie weken vrij zijn. ->

Paul gaat met de PMR hierover in bespreking.

o Zou de meivakantie van volgend jaar ook verkort kunnen worden naar één week door de maatregelen van de overheid?

Meivakantie één week is niet ideaal, aangezien veel vakanties die nu geannuleerd worden naar volgend jaar verplaatst worden. Veel ouders zullen dan dus toch twee weken weggaan.

Rob zal namens de PMR navraag doen in het team.

Verkiezing MR leden

Aangezien twee MR-leden de MR aankomend jaar in principe zouden moeten verlaten, moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Hoe gaan we dat in deze tijd laten verlopen?

Het is een goed idee navraag te doen bij de VOO helpdesk omtrent de regelingen van MR-verkiezingen in deze Coronatijd. Daarna besluiten we verder hoe het proces zal verlopen.

De twee MR-leden die eigenlijk afscheid zouden nemen aan het einde van dit jaar, vinden het goed om in het nieuwe schooljaar iets langer in de MR te zitten vanwege deze Corona omstandigheden.

Jaarverslag GMR (eerder dor Rob gestuurd)

x

Overig

x

Voorstel

De MR komt in deze samenstelling snel nog een keer samen om de maatregelen van het kabinet te bespreken.

13 mei van 19:30 tot 20:30.

De uitnodiging zal weer via Microsoft Teams gestuurd worden en een aantal dagen van tevoren zal er een herinnering gedeeld worden door Juliette.