Nieuwsbrief 21 maart 2016

 • Gemaakt op: 21-3-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​Beste ouders,

 
Jaarlijkse enquêtes ouders en leerlingen
U bent het misschien al gewend maar elk jaar in februari meten we de kwaliteit van ons onderwijs mede door diverse enquêtes uit te zetten onder de ouders en de leerlingen. Zo ook dit jaar. Een derde van de ouders hebben de enquête ingevuld en daardoor moeten we helaas constateren dat de opkomst laag is. Wel is de opkomst hoger dan vorig jaar. Vorig jaar kregen we van 20 ouders de enquête retour i.t.t. dit jaar: maar liefst 61 ouders. Dank daarvoor! De enquêtes van de leerlingen zijn tegen de 100% ingevuld.
 
Vanuit de enquêtes en gesprekken hebben wij de volgende punten ter verbetering en 
worden een aantal van onze speerpunten bevestigd:
 
Punten ter verbetering:
 • De leerlingen meer betrekken bij de inhoud van ons onderwijs zoals projecten en dergelijke;
 • Kinderen altijd aanwezig te laten zijn bij 10 minuten/ rapportgesprekken. Vraag voor het team is nog: alle kinderen aanwezig laten zijn of kinderen vanaf de bovenbouw?
 • Onze huidige speerpunten worden bevestigd:
 • Hoe bedienen we onze kinderen optimaal in een super-diverse klas?
 • Het vormen van de onderzoeksgroep Educatief Partnerschap waarmee we beleid maken met de ouders om op een goede en constructieve manier beter te worden in onze samenwerking;
 • Communicatie en PR van de school kan verder verbeterd worden;
 • Kritische blik op het moment van het 1e gesprek over het vierjarige kind tussen ouders en leerkracht (ook onderwerp van gesprek in de onderzoeksgroep Educatief Partnerschap).
 
Met een geleding van de leerlingenraad, Ouderraad en Medezeggenschapsraad hebben we de uitkomsten van de enquêtes besproken en de kinderen zeggen het volgende n.a.v. de enquêtes:
 
T.a.v. het sociale en veilige klimaat op school scoren we opvallend hoog: goed tot zeer goed. Dit betekent dat we kunnen spreken van een veilige en prettige school voor de leerlingen. De leerlingen geven daarbij o.a. aan dat je met je zorgen terecht kunt bij de leerkracht over zaken die spelen in de buurt; op school en/of thuis. Het wordt goed besproken en kinderen worden hierin ondersteund door de juf of meester. Als een kind gepest wordt, wordt er een Kiva groepje (onze methodiek om pesten tegen te gaan) rondom dit kind gevormd en het pesten stopt dan ook. De kinderen geven daarnaast aan dat je op school wordt geaccepteerd en dat je gewoon kunt zijn wie en hoe je bent.
 
Over het onderwijs zeggen de kinderen het volgende:
Sommige kinderen geven aan dat de juf of meester iets beter zou kunnen vragen hoe de kinderen de lessen vinden. De kinderen vinden het fijn om hun eigen mening daarover te geven. Sommige kinderen geven aan daar geen behoefte aan te hebben: het is een goede school want anders zouden we er al die jaren niet op zitten. Kinderen geven aan dat ze veel mogen meedenken met schoolse zaken zoals bijvoorbeeld over de inrichting van de speelplaats en de schoolregels. Ze zouden wel graag wat meer willen meedenken over bijvoorbeeld projecten die er op school en in de klas gedaan worden. De kinderen vinden niet dat ze moeten meedenken over geldzaken: dat moet het team samen met de ouders in de MR en OR maar doen. Over zelfstandig werken denken de kinderen verdeeld. Sommige kinderen zouden iets meer zelf willen bepalen wat voor werk ze doen en dit meer zelfstandig uitvoeren. Andere kinderen geven aan dat zij vinden dat hun klas te druk is: van kiezen worden we dan nog drukker!
 
De kinderen vinden dat de juffen en meesters goede zorg bieden in de klassen en dat dat knap is omdat er veel kinderen zijn die iets nodig hebben omdat ze dyslexie of dyscalculie hebben; superslim zijn; extra uitleg nodig hebben of druk gedrag laten zien zoals schreeuwen of zingen. Het valt de kinderen ook op dat sommige kinderen een speciale juf hebben en ze vinden dat dit goed geregeld is.
 
De kinderen vinden dat er genoeg 10 minuten gesprekken zijn met ouders. Dit jaar zijn de oudere kinderen aanwezig bij de gesprekken met ouders en leerkracht. Dit vinden de kinderen logisch: het gaat toch ook over ons!
 
Tot slot danken we de ouders en leerlingen voor het invullen van de enquêtes en de constructieve gesprekken die hierop volgden met leden van de OR, MR en leerlingenraad. Het bevestigd het beleid dat we uitvoeren en stipt op een goede manier onze verbeteringen aan. U helpt ons de blinde vlekken zichtbaar te maken en nemen de input graag mee om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven ontwikkelen.
 
Inspectiebezoek
Eens in de vier jaar wordt een basisschool door de onderwijsinspectie bezocht. Op maandag 4 en dinsdag 5 april wordt onze school bezocht door onderwijs inspecteur mevrouw H. Cramer. Onze school wordt beoordeeld met het nieuwe toezichts-kader en dat betekent dat we als school ook de ruimte mogen nemen om onze kwaliteit te presenteren aan de inspecteur en dat doen wij graag. Met het thema ‘lesgeven binnen een grootstedelijke context’ zullen wij onze school presenteren waarbinnen we ons sociale klimaat; het pedagogische en didactisch handelen; de zorgstructuur en de aandacht voor burgerschapsvorming van onze kinderen goed voor het voetlicht zullen brengen. De inspecteur zal naast gesprekken met het team, de interne begeleiding en de directie ook gesprekken voeren met ouders en leerlingen. We kijken uit naar haar komst!
 
Informatieavond voor de ouders van groep 1-2
Op donderdag 14 april van 19.00u tot 20.00u is er een informatieavond voor de ouders van de groepen 1-2. Ook de ouders van kinderen die nog moeten starten dit schooljaar, zijn uitgenodigd. Op deze avond krijgen de ouders algemene informatie, informatie over de manier van lesgeven en de materialen en methoden die gebruikt worden. De ouders van 1-2 krijgen nog een aparte uitnodiging. Voor alle duidelijkheid, veel ouders hebben deze bijeenkomst al in oktober 2015 bijgewoond!
 
Website
U heeft wellicht gemerkt dat onze website onder constructie is. Niet zonder reden: met trots presenteren wij na Pasen onze vernieuwde website. We hopen dat u tegen die tijd een kijkje neemt!
 
Ontmoetingsmoment voor de ouders en daarom op woensdag de speelplaats een half uur open!
Vanuit ouders is het verzoek gekomen om als school gelegenheid te bieden aan ouders om elkaar te ontmoeten om speelafspraken te maken voor de kinderen en andere ouders beter te leren kennen. Dat is de reden dat na Pasen elke woensdag van 12.00u tot 12.30u de speelplaats een half uur open gesteld wordt. Dit is ook bestemd voor de ouders die zich nog oriënteren op een basisschool voor hun peuter. Vind je het leuk om je kind op woensdag na schooltijd nog een half uurtje te laten spelen? Kom dan! Allen van harte welkom.
Spelregels:
Er is geen toezicht op uw kind, dit doet u zelf;
Het is niet de bedoeling dat u materiaal uit de schuren haalt op de speelplaats;
Mocht uw kind naar het toilet moeten: dit kan maar altijd onder uw toezicht in het personeelstoilet bij de hoofdingang;
En tot slot mag uw kind in geen geval in school rond lopen.
 
We kijken hoe dit leuke plan uitpakt en als het een succes wordt, gaan we het vervolgen!
 
Oorlogsmonument van Jan Nauta junior
Met gepaste trots mogen we op vrijdag 15 april de herdenkingsplaquette van Jan Nauta junior, meester op onze school in de oorlogsjaren, presenteren als officieel oorlogsmonument. U kunt de plaquette vinden bij de hoofdingang, vlakbij het portret van Jan Nauta senior, rechts in de nis. We staan hier uiteraard bij stil met de kinderen van de bovenbouw, met Angelique van der Pol die dit voor onze school geregeld heeft en meneer Nauta: zoon van onze bijzondere meester en verzetsheld Jan Nauta junior.
Als u interesse heeft om het bijzondere oorlogsverhaal van onze school te horen, bent u op vrijdagmiddag 15 april om 14.30u uitgenodigd. U moet zich daar wel voor aanmelden door een mailtje te sturen aan admiraalderuyter.directie@asko​scholen.nl
 
Schoolfotograaf
Op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april is de schoolfotograaf weer op school. U krijgt nog een reminder tegen die tijd.
 
Formatie
We zijn inmiddels in een vergevorderd stadium met de formatie voor volgend schooljaar. Als de laatste puntjes op de i gezet zijn, zullen wij u het plaatje voor volgend schooljaar presenteren. In het onderwijs is er een teruggang in financiën en ook onze school merkt dat nu. Inmiddels hebben we daarover met de Medezeggenschapsraad van gedachten gewisseld. Dit betekent dat we in 2016-2017 te kleine groepen niet kunnen handhaven. Voor volgend schooljaar gaan we voorlopig uit van 3 kleutergroepen met een instroomgroep van vierjarigen in januari 2017, 1 groep 3, 2 groepen 4, 1 groep 5, 1 groep 6, 1 groep 7 en 1 groep 8. Dit houdt dus in dat we van de huidige groepen 5, 1 grote groep 6 gaan maken met 32 kinderen. Dit zijn veel kinderen maar het kan niet anders gezien de formatie en het budget dat wij hebben. We zorgen er dan voor dat op deze groep een fulltime leerkracht komt met extra menskracht. We gaan er nu vanuit dat er 2 ½ dag extra menskracht komt, zodat we deze groep adequaat kunnen ondersteunen. Ook hopen wij dat er naast de anderhalve week menskracht nog extra ondersteuning kan komen door gemeentelijke subsidies die we hebben aangevraagd. Daar krijgen we in mei aanstaande uitsluitsel over. We begrijpen heel goed dat de ouders van de huidige groepen 5 hier zorgen over kunnen hebben. Daarom zullen we in de loop van dit schooljaar deze ouders uitnodigen om van gedachten te wisselen en hen meenemen hoe we de periode in 2016-2017 goed zullen ingaan. Een uitnodiging daarover volgt.
 
Bezoek leerplicht
Recent heeft de directie bezoek gehad van de leerplichtambtenaar. Zij heeft het verzuimbeleid van school en de door de directie toegekende verloven beoordeeld. We hebben geleerd dat het toekennen van verloven buiten de vakanties om bij  regelmaat niet terecht is gegeven. Dat heeft uiteraard geen consequenties voor de ouders die dit verlof hebben gekregen, maar dit betekent wel dat we toekomstige verlofaanvragen voortaan zullen toetsen via leerplicht. U dient er rekening mee te houden dat verlof buiten de vakanties in principe nooit wordt toegekend tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden. Dit laatste zullen wij dus toetsen met leerplicht.​​​

​Jaarlijkse enquêtes, inspectiebezoek en bezoek leerplicht.​

Foto's

Video's

Meer informatie