Groep 4-8


Groepen 4 t/m 8 zijn de jaren dat kinderen zich ontwikkelen van een schoolkind tot een bijna-puber. In ons onderwijs hechten we aan spelenderwijs, nieuwsgierig en ontdekkend leren binnen betekenisvolle thema's, om zo de algemene ontwikkeling en kennis van de wereld te vergroten. Met behulp van betekenisvol leren weet een leerling waarom hij iets leert en waarom het belangrijk is voor hem; nu of in de toekomst.

Wij sluiten met uitdagende methodes (o.a. Da Vinci) en inspirerend onderwijs aan bij de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Wij willen het plezier in leren bevorderen. Er wordt gewerkt met een dagkalender en een weektaak om het zelfstandig werken te bevorderen. Wij stimuleren dat kinderen een onderzoekende houding hebben t.a.v. hun eigen leerproces. En natuurlijk: we werken dagelijks aan de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen, schrijven.


Davinci

Leren begint bij verwonderen. Daarom hanteren we de Davinci-methode, een geïntegreerde zaakvakkenmethode. Onze leerkrachten hebben geleerd hoe kinderen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en zo tot bloei te komen. We werken bij Davinci met 30 thema's en een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8. Wie ben ik? Hoe ziet de wereld eruit? En met wie ben ik hier? Met de doorlopende leerlijn leren kinderen snel verbanden te zien: alles heeft te maken met al het andere! Aardrijkskunde. Geschiedenis. Biologie. Wetenschap & techniek. Maatschappijleer. Natuurkunde. Scheikunde. Levensbeschouwing.


Cultuureducatie

In het kader van cultuureducatie en Davinci bezoeken we jaarlijks musea en theaters, bijv. Nemo, Scheepvaartmuseum, Tropenmuseum, Verzetsmuseum, Concertgebouw, de Krakeling.


Verkeer

We gebruiken de methode 'Klaar… over!' Deze methode sluit dicht aan bij de leef- en ervaringswereld van een basisschoolkind. Groep 7 doet in april het schriftelijke verkeersexamen en in mei het praktische verkeersexamen (op de fiets). 


Gymnastiek en muziek

Op onze school werken vakdocenten gymnastiek en muziek. Zij verzorgen in elke klas tweemaal per week een gymles en om de andere week een muziekles.


Automatiseren

Automatiseren heet ook wel inoefenen. Bij automatiseren oefent een kind om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang nadenken. Een voorbeeld hiervan zijn de tafels van vermenigvuldiging. Of het toepassen van een rekenstrategie, zoals onder elkaar optellen. Het automatiseringsproces verloopt geleidelijk. In eerste instantie zal een leerling een som bewust aanpakken en stap voor stap nadenken. Daarna maakt hij de som steeds sneller en gaat het steeds meer automatisch. De laatste stap is het integreren van het geleerde in andere vaardigheden.


Andere rekenvaardigheden

De leerlingen leren structuur en samenhang van aan­tallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, pro­centen en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. En ze leren meten en leren te rekenen met een­heden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, op­pervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.


Taal

Onze leerlingen kunnen aan het einde van de basisschool vloeiend en vlot lezen, de leestekens hanteren, goed spellen en ontleden (taalkundig en rekenkundig).


Begrijpend lezen

Naast het goed leren technisch lezen, een uitgebreide woordenschat, kennis van het onderwerp en strategieën aanleren is plezier in lezen is een belangrijke voorwaarde om een tekst goed te willen/kunnen begrijpen. We gebruiken o.a. teksten vanuit de actualiteit en teksten die aansluiten bij de Davinci-thema's.


LED-klas

Vanaf groep 5 is er een aanbod voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. LED is de afkorting van Leer Extra Dingen. In de LED-klas behandelen we één dagdeel per week onderwerpen die in de dagelijkse lessen niet aan de orde komen. Voor het nieuwe schooljaar hebben we 3 LED-klassen samengesteld. We vormen een klas voor groep 5, een klas voor groep 6/7 en een klas voor groep 8.


Schoolkamp en schoolreisje

 Groep 8 gaat op schoolkamp. Voor alle andere groepen wordt er elk jaar een schoolreisje georganiseerd.


Voortgezet Onderwijs 

Het belangrijkste uitgangspunt is dat elk kind uitstroomt op het juiste niveau. Aan het eind van groep 6 krijgt u tijdens een persoonlijk gesprek in bijzijn van uw kind een indicatie. Na de entreetoets van groep 7 volgt het voorlopig advies. In groep 8 volgen we de kernprocedure van Amsterdam:

  • januari - informatieavond voor de ouders van groep 8
  • februari - definitief advies
  • april - eindtoets
  • mei - we vergelijken het definitief advies met de resultaten van de eindtoets