Leerlingbegeleiding

De intern begeleider op de Admiraal bewaakt de ondersteuning in de klas van alle leerlingen. De intern begeleider volgt iedere leerling van school door:

  • eigen observaties (geldt niet voor iedere leerling)
  • gesprekken over de leerling met de groepsleerkracht
  • het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in leerlingvolgsysteem Parnassys (o.a. van de Cito-toetsing)
De intern begeleider bekijkt, samen met de groepsleerkracht, of de leerling een adequate ontwikkeling doormaakt, zowel op leergebied als op sociaal en emotioneel gebied. De leerkracht maakt onder begeleiding van de intern begeleider groepsplannen voor rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Daarnaast worden er voor de kinderen die meer nodig hebben (extra uitdaging of extra herhaling) plannen gemaakt.

Voor passende ondersteuning aan leerlingen is de samenwerking tussen ouders en school essentieel.
Hoe komt een hulpvraag voor een kind tot stand en hoe gaat school hiermee om?
  • De leerkracht en intern begeleider komen tot de conclusie dat een leerling meer nodig heeft dan extra uitdaging of extra herhaling in de groep. De leerkracht bekijkt samen met de ouders welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe externen eventueel ingeschakeld kunnen worden.
  • Ouders komen tot de conclusie dat hun kind meer nodig heeft. Zij kunnen een afspraak maken met de leerkracht en/of intern begeleider en gezamenlijk op zoek gaan welke hulp er binnen of buiten de school aanwezig is.
  • Indien ouders zelf hulp inschakelen en de ondersteuning van de school nodig hebben verloopt het contact met de externe hulpverlening via de intern begeleider.
Kinderen met een onderwijsarrangement
Het onderwijsarrangement is bedoeld voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. Bijvoorbeeld voor een leerling met een psychiatrische stoornis; een spraak-taalstoornis; een leerling die langdurig ziek of slechtziend is. De Admiraal staat positief tegenover het bevorderen van de integratie van kinderen met bovenstaande problematiek op een reguliere basisschool. Belangrijk voor het slagen op de reguliere basisschool van het betreffende kind is de open en constructieve communicatie en samenwerking met de ouders en ambulant begeleider(s) van het kind. De intern begeleider bewaakt dit proces.
Zorg Advies Team
Op school wordt er op diverse manieren leerlingenzorg geboden aan de kinderen. Deze zorg wordt in 1e instantie in de klas door de leerkracht zelf geboden. Daarnaast is er buiten de klas ook veel aanbod in zorg: logopedische screening, Ouder Kind adviseur, de plus-klas en de schakelklas. Een school heeft door het bieden van deze zorg, veel contact met externe instanties. Om de doorgaande lijn en coördinatie rondom zorg van een kind zo goed mogelijk te stroomlijnen, is er vijf keer per schooljaar overleg met het zorg advies team. Dit is een multidisciplinair overleg. De participanten zijn: de GGD/schoolarts, de ouder en kindadviseur,  de leerplichtambtenaar, de interne begeleider, medewerker lokaal po en de directie van school. Tijdens een dergelijk overleg wordt de beste zorgroute voor een kind besproken. De Admiraal meldt altijd aan betreffende ouders of een kind ingebracht wordt tijdens dit overleg. De leerlingen met structurele extra ondersteuning worden standaard ingebracht tijdens het zorgbreedteoverleg. 
 
Eindtoets groep 8
Onze laatste gemiddelden van de CITO eindtoets in groep 8:
           School        Landelijk
2015  535,7           534,8
2016  533,5           535,5
2017   536,9          535,1 
2018   528,8          534,5
  

De school kenmerkt zich door een grote diversiteit. Dat betekent in de praktijk ook een grote diversiteit in niveau.  Het lukt ieder jaar goed om de kinderen op een school te plaatsen die bij hen past en waar ze zich verder kunnen ontplooien. De score van onze school is een gemiddelde:  een aantal leerlingen hebben een aangepast  leerniveau en zij tellen niet mee voor dat gemiddelde. 

Wilt u meer weten over onze prestaties en ondersteuning: Rapport van bevindingen Kwaliteitsonderzoek Basisschool Admiraal de Ruyter

Rapportage
Per schooljaar wordt twee keer een rapport aangeboden waarin de vorderingen van de kinderen zijn aangegeven. De vorderingen worden besproken tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken.
 
Overdrachtsrapport voor de nieuwe school
Wanneer een leerling om welke reden dan ook de school verlaat zal de intern begeleider in overleg met de betrokken leerkracht een overdrachtsrapport opstellen(met rapportgegevens, gegevens over eventuele extra hulp, toetsgegevens en een overzicht van de gebruikte methoden) ten behoeve van de ontvangende school en de ouders. Zo kunnen eventuele aansluitingsproblemen op de ‘nieuwe school’ beperkt blijven. Er is altijd contact tussen de nieuwe school en de intern begeleider of leerkracht.
 
Een klas overslaan en doubleren
Het komt soms voor dat een kind een klas voor de tweede keer doet of dat een kind een klas overslaat. Dit is een belangrijke keuze en de school doet in samenspraak met de ouders. Uiteindelijk is het schooladvies hierin bindend.


Voor het Schoolondersteuningsprofiel klik op deze link.