Visie

​​De Satelliet is een sociale school waar we naast het opdoen van kennis veel waarde hechten aan (leren) omgaan met jezelf en anderen. We vinden dat de kinderen in een veilige leeromgeving naar school moeten kunnen gaan. Dit proberen we te bereiken door kinderen structuur mee te geven en een klimaat te scheppen van positief omgaan met elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan getraind worden in zelfstandigheid. Daarom werken we binnen het klassikaal onderwijs met dag- en weektaken én op 3 niveaus binnen de groep. Met deze werkwijze kunnen alle kinderen toch op hun eigen tempo werken en is de leerkracht in staat extra instructie te geven. Dit vereist van de kinderen een grote mate van zelfstandigheid, waarin ze vanaf de onderbouw in getraind worden. De school gaat er vanuit dat alle kinderen kunnen leren. Kinderen die hier meer moeite mee hebben worden aangemoedigd en krijgen extra hulp aangeboden. Kinderen die meer aan kunnen worden gestimuleerd en uitgedaagd met extra leerstof en materiaal. Als leidraad voor de kennis die de leerlingen opdoen hanteren we de door het Ministerie van Onderwijs geformuleerde kerndoelen. In deze doelen is per vak beschreven welke minimumleerstof de scholen aan moeten bieden. Een overzicht van de kerndoelen is op school beschikbaar. 

De signatuur van de school is katholiek en de school besteedt vanuit dat oogpunt aandacht aan levensbeschouwelijk onderwijs. 
We komen in ons onderwijs tegemoet aan verschillen tussen kinderen. De verschillen tussen de kinderen onderling zijn groot. Het onderwijs op de Satelliet is er op gericht om, ondanks de aanwezigheid van grote verschillen tussen de leerlingen onderling, de kerndoelen te halen. De eerste twee jaren zitten de 4-, 5- en 6-jarigen bij elkaar. Daarna begeleiden we de leerlingen in jaarklassen.
We streven ernaar de groepen op de Satelliet niet groter te maken dan 28 leerlingen. Dit blijft een streven, want soms zullen we vanwege het ongunstig aantal leerlingen in een leerjaar of bijvoorbeeld ruimtegebrek de groepen groter moeten maken. In dit geval zullen we proberen daar ook meer menskracht/ondersteuning in te zetten.