Groep 1-2

Spelen is voor het jonge kind de meest effectieve wijze om tot ontwikkeling te komen. Spel is daarom de basis in onze kleuterklassen. Zo maken we het leren zo krachtig, effectief en leuk mogelijk. In de onderbouw (groep 1-2) spelen en werken wij aan de hand van thema’s (ook wel units genoemd). Deze units halen wij uit de methode IPC, bij de kleuters heet dit IEYC (international early years curriculum).

Ontwikkelingen die bij jonge kinderen plaatsvinden tijdens de kleuterfase van 4 tot 6 jaar zijn die van:

  • impliciet (onbewust) naar expliciet (bewust) leren
  • ik-gericht naar samen
  • handelend en manipulerend naar gericht en vooraf bedacht
De groepsleerkrachten zorgen voor een onderwijsaanbod dat de natuurlijke nieuwsgierigheid en exploratiebehoefte van de kleuters prikkelt. Spel is hierbij het belangrijkste uitgangspunt, waarbij de interactie met de omgeving en leerkracht essentieel is om tot leren te komen. De leerkracht observeert dit spel en reflecteert (ook samen met de kinderen) om het spel en de kennis steeds verder te kunnen ontwikkelen.

Tijdens elke unit wordt er tenminste één knutselwerkje aangeboden. Deze bewaren wij in een 23-rings map (die wordt meegegeven van thuis) zodat zij aan het einde van groep 2 een prachtige verzameling van hun kunstwerken mee kunnen nemen.

Zowel op dinsdag als op donderdag hebben de kleuters 45 minuten gym van de vakleerkracht. Elk kind heeft een eigen gymtas waarin de gymschoenen en gymkleren in worden bewaard.
Op school wordt gewerkt met de methode De Vreedzame School. Met behulp van deze methode leren kinderen hoe ze deel uit kunnen maken van de leefgemeenschap. Ze leren omgaan met verschillen en leren conflicten op een goede manier op te lossen. 

Tevens werken we van groep 1 tot en met groep 8 met de methode taakspel.
Met Taakspel voor kleuters wordt de basis gelegd voor gewenst gedrag in de groep . Taakspel draagt bij aan de ontwikkeling van een goede relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Door de verbetering van het klassenklimaat kan het programma o.a. het risico op pesten reduceren.

Naast dat we door middel van spelen in de hoeken werken aan rekenen en taal, maken wij ook gebruik van de cijfermuur (om de cijfers 0 t/m 12 aan te leren) en bieden wij vanaf de herfstvakantie elke week een klank/letter aan met behulp van de lettermuur.

Voor het beginnend schrijven gebruiken wij de methode Schrijfatelier.
Deze methode biedt de kinderen motorische oefeningen en voorbereidende schrijfactiviteiten.