Groep 5

Groep 5

Nieuwe vakken in groep 5:
· IPC
· Topografie van Nederland
· Studievaardigheden (Blits)
Technisch Lezen

In de leesmethode “Flits” werken wij aan de ontwikkeling van het voortgezet technisch lezen. Hierbij maken we gebruik van werkboeken waar iedere week een andere leesmoeilijkheid behandeld wordt. Naast de verwerking in de werkboeken is er ruimte om vrij te lezen en het lezen met een leesmaatje om het leesplezier te bevorderen.

Taal
In groep 5 werken we met de methode “TaalActief Taal”. De stof van het leerjaar is verdeeld over 8 thema’s, verdeeld over ongeveer vier weken. Na elk thema vindt een signaleringstoets plaats. In de zogenaamde “parkeerweken” wordt de aangeboden lesstof herhaald. We houden ouders van de aangeboden themawoorden op de hoogte per e-mail.

Spelling
In groep 5 leren we spellen met de methode “TaalActief Spelling”. In groep 4 staat meestal één spellingmoeilijkheid centraal. In groep 5 worden de woorden langer en zitten er meer spellingregels in een woord. De stof van het leerjaar is verdeeld over 8 thema’s (dezelfde thema’s als bij taal), verdeeld over ongeveer vier weken. Aan het eind van elk thema worden de aangeboden spelling categorieën getoetst aan de hand van een woord- en zindictee.

Rekenen
Wij werken met de methode “Wereld In Getallen”. De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen in groep 5 zijn:

Optellen en aftrekken t/m 1000 (m.b.v. de getallenlijn)
Tafels 0 t/m 10
Delen en delen met rest
Klokkijken (analoog en digitaal)
Geldrekenen
Meten
Tabellen en grafieken

We houden ouders per e-mail op de hoogte van de aangeboden rekendoelen.

Handige websites om thuis te oefenen:
www.klokrekenen.nl 
www.tafeldiploma.nl
www.schoolbordportaal.nl 
https://www.gynzykids.com/ 
https://leestrainer.nl/

IPC
Vanaf schooljaar 2019/2020 worden de vakken aardrijkskunde en geschiedenis ondergebracht in een nieuw vak: IPC. IPC is een afkorting voor het “International Primary Curriculum”. Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus
en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt.

Blits
Informatie uit allerlei verschillende bronnen kunnen selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen is in onze moderne maatschappij onmisbaar. Deze studievaardigheden oefenen kinderen met de methode Blits.

Creatieve vakken
Naast rekenen, taal en wereldoriëntatie komen in groep 5 ook creatieve vakken aan bod: muziek, beeldende vorming en drama (toneel). Deze lessen worden afwisselend door de groepsleerkracht en externe vakleerkrachten gegeven.

Gymnastiek
In groep 5 hebben de kinderen twee keer in de week 45 minuten gym van een vakleerkracht. Na de kerstvakantie zal dit één keer in de week worden. Voor vragen over gymnastiek kunt u terecht bij meester Ron of meester Jelle.