Groep 6

Groep 6 

​​Groep 6 is na het schooljaar in groep 5 best een pittige overgang voor de kinderen. De leerstof is een stuk moeilijker en al een aardige voorbereiding op groep 7.

Huiswerk
Het huiswerk wordt altijd op het bord geschreven, u kunt dus op school altijd even komen kijken of er iets gemaakt of geleerd moet worden. Het is handig wanneer de kinderen een agenda hebben,maar dat is niet verplicht. 
Kinderen moeten vaak wel even geholpen worden: Hóe moet ik iets leren? Meestal is het elke dag één keer goed doorlezen van de stof al voldoende. Wanneer de leerkrachten leerwerk aan de leerlingen meegeven voor een toets, wordt u via parro hierover geïnformeerd.

Rekenen
Enkele nieuwe onderdelen op gebied van rekenen zijn voor de kinderen: getallen tot en met 100.000, cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, oppervlakte/inhoud berekenen, verhoudingstabellen, grote deelsommen, grafieken en breuken. Met behulp van het digibord en diverse andere hulpmiddelen proberen we de lessen voor de kinderen zo visueel mogelijk te maken, iets wat veel kinderen erg prettig vinden. 

Taal en spelling
Wat betreft taal gaan de kinderen in groep 6 al echt flink aan de slag met taal- en redekundig ontleden. Woordsoorten benoemen als zelfstandig naamwoord, lidwoord, voorzetsel en bijvoeglijk naamwoord, maar ook zinsdelen herkennen als de persoonsvorm en het onderwerp.
Voor spelling komen er veel nieuwe categorieën voorbij. Ook wordt een eerste start gemaakt met de werkwoordspelling. Vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd komt al een beetje aan bod, net als herkennen van hele werkwoorden en het voltooid deelwoord. 

Lezen
Er zijn aparte lessen voor technisch lezen, vloeiend lezen en leesbevordering met elk een eigen didactiek. De leerkracht leest regelmatig voor tijdens het eten en drinken en de leerlingen zullen zelf het voorlezen aan de hand van theaterteksten oefenen. Naast technisch lezen volgen de kinderen in groep 6 ook lessen begrijpend lezen. Bij nieuwsbegrip krijgen de kinderen actuele teksten aangeboden die hen aanspreken en vaak recent via de media in het nieuws zijn geweest. De teksten worden samen gelezen, het bijbehorend filmpje wordt bekeken, woordenschat wordt geoefend en opdrachten worden deels zelfstandig, deels gezamenlijk gemaakt. Voor begrijpend lezen werken we met niveaugroepen. 

Wereldoriëntatie
Onder wereldoriëntatie vallen de vakken als aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, verkeer en natuur.  Dit jaar starten wij met werken binnen centraal thema, waarin wij deze leergebieden behandelen. Daarin ligt een grote nadruk op het leerproces.
Voor verkeer houden de kinderen zich bezig met alles over voorrang geven en verlenen en leren zij welke borden er  bestaan en wat zij betekenen. Hierbij gaan we er ook op uit in de praktijk en volgen wij om de week lessen die verkeerssituaties herbergen ‘tussen school en thuis’. Dit alles ter voorbereiding op het verkeersexamen in groep 7.

Dit schooljaar gaan wij naar de Schooltuinen om hier alles te leren over tuinieren.
Verder wordt in groep 6 ook regelmatig aandacht aan techniek besteed en houden wij ons bezig met verschillende onderwerpen en vraagstukken rondom transport, communicatie, productie en constructie. 

Natuurlijk proberen we bij alle wereld-oriënterende vakken weer zoveel mogelijk visueel materiaal aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van bijpassende filmpjes of illustraties en/of animaties.

Woordenschat
In groep 6 proberen we zoveel mogelijk nieuwe woorden in clusters aan te bieden, die de kinderen de lessen beter leren begrijpen. 

Vreedzame School en Taakspel
Wij besteden tijd aan De Vreedzame School. 
Wij hopen op die manier de kinderen te leren om over hun gevoelens te praten, elkaar te accepteren, elkaar te respecteren en om te gaan met (onvermijdelijke) conflicten. 
Wij zetten taakspel in om op een positieve manier gedrag en concentratie tijdens het zelfstandig werken te stimuleren 
Leuk is de week/maandbeloning die erop volgt en zelf door de kinderen is verzonnen!
Zo kun je in groep 6 wel eens op de vrijdagmiddag zomaar op echte ‘high tea’ belanden…

Gym
De kinderen hebben het voorrecht om tweemaal per week van onze eigen vakleerkracht een gymles verzorgd te krijgen. Voor groep 6 is dit op de maandag en de woensdag. Belangrijk dus om de gymspullen niet te vergeten! 

Spreekbeurten
Dit jaar houden de kinderen een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp.  Natuurlijk proberen we kinderen hier zoveel mogelijk in te begeleiden, want zo alleen voor de groep is natuurlijk best spannend!
De spreekbeurt moet ongeveer tien minuutjes duren en maximaal 20.  

Kamp
In groep 6 gaan de kinderen voor het eerst op schoolkamp en logeren zij twee nachtjes elders dan thuis. We maken er altijd één groot feest van en de kinderen genieten van het leuke programma zoals bijvoorbeeld een bezoek naar Slagharen, een kinderboerderij met hongerige lama’s, zwemmen, midgetgolf, sport- en spel, afgesloten met een ware Bonte Avond! Nadere informatie over het kamp van dit schooljaar zal ter zijner tijd door de leerkrachten worden gecommuniceerd.