Groep 8 Welkom op onze pagina

Informatie over groep 8, naar het voortgezet onderwijs

De puntjes op de i
In groep 8 nemen we vooral de tijd om op basis van wat we weten van de leerlingen ze zo goed mogelijk voor te
bereiden op het vervolgonderwijs. Op basis van een proefcito en het LOVS wordt in beeld gebracht wat de sterkte
en minder sterke kanten zijn van de leerlingen. Op basis hiervan maken we een plan en gaan de leerlingen en de
leerkracht hard aan de slag. Daarnaast is er ook tijd om de basisschool af te sluiten. De musical en schoolkamp zijn
nog steeds fantastische evenementen waar nog lang over nagepraat wordt.

Adviesprocedure Voortgezet Onderwijs
Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen met hun ouders het voorlopig advies. Tijdens dit gesprek worden de Cito-resultaten besproken en wordt er gekeken naar de wens van de leerling t.a.v. het voortgezet onderwijs. De
leerkrachten geven dan aan welk schooltype op basis van ons beeld het best passend lijkt. In groep 8 wordt in
januari het definitieve advies gegeven.
Het definitieve advies wordt in overleg met de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de intern Begeleider en de directie
genomen. Tijdens deze bespreking wordt er gekeken naar de resultaten die in het LOVS staan en we kijken naar de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Tenslotte volgt de eind Cito-toets in half april. Over het algemeen bevestigt de uitslag het advies. Wanneer de Citoscore aanmerkelijk hoger is dan op grond van het gegeven advies te verwachten was, dan stellen wij in overleg met ouders ons advies naar boven bij. Een lagere Cito zal echter nooit zorgen voor een naar beneden gesteld advies.

Elk jaar in de maand november wordt er door de school een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8
georganiseerd. Enkele brugklascoördinatoren zijn dan aanwezig om u een korte uitleg te geven over hun school en
uw vragen te beantwoorden. Tenslotte brengen de leerlingen van groep 8 enkele bezoeken aan scholen van het
voortgezet onderwijs in Amsterdam, Hoofddorp en/of Amstelveen. Ouders kunnen desgevraagd mee. Deze
bezoeken vallen buiten de zogenaamde open dagen en informatieavonden. Kijk op veel scholen rond en vergelijk ze met elkaar. Ook ouders van oud-leerlingen kunnen u veel over het voortgezet onderwijs vertellen.
De leerlingen krijgen op school nog een boekje “keuze naar het voortgezet onderwijs”, dat veel en goede informatie
geeft over het voortgezet onderwijs. Hierin staat informatie over de soort gegevens die over de leerlingen worden
verzameld, de wijze van adviseren en de procedure die gevolgd wordt.

De ouders melden hun kind aan op de school van hun keuze. Zij geven daar het advies van de basisschool af. De
basisschool wordt later verzocht de CITO- gegevens en informatie over de leer- en gedrag prestaties te geven.
In de maand mei horen de ouders definitief of hun kind is aangenomen. Dan volgen meestal de
kennismakingsmiddagen. De leerlingen krijgen hiervoor uiteraard verlof. Voor Amsterdam is er een zgn. matching
systeem. Meer informatie hierover krijgt u tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in november.

In een enkel geval willen wij over extra informatie beschikken bij ons advies over de vorm van voortgezet
onderwijs. Wij kunnen dan in overleg met de ouders de leerling de zogenaamde NIO test laten afnemen. Deze
intelligentietest geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school.

Nadat de leerlingen onze school hebben verlaten kan er na enkele maanden een gesprek tussen de groepsleerkracht van de Dr. Plesmanschool enerzijds en de brugklascoördinator van de school van voortgezet onderwijs anderzijds
plaatsvinden. 


Leerkracht: Nienke Everts (n.everts@askoscholen.nl) 5 dagen per week.