Groep 6

Rekenen 

In de groepen 4 tot en met 7 werken  verder aan het versterken van de basisvaardigheden. Op rekengebied worden het getalbegrip en de betekenis van de cijfers verder aangeleerd.  In groep 6 komt daar cijferend delen nog bij en gaan we werken met breuken. Verder worden de tafels nog bijgehouden. Hoofdrekenen (of wel handig rekenen genoemd) heeft veel aandacht bij het rekenen. Onze rekenmethode, Wereld in Getallen, is een realistische methode, veel rekenproblemen hebben te maken met de alledaagse praktijk. Het rekenen wordt o.a. aangeboden in de vorm van projecttaken. Voor leerlingen die extra stof aan kunnen werken we naast de methode ‘Wereld in Getallen’ onder andere met de methode ‘Kien.’ 

Taal en spelling

In ons taalonderwijs wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spreekvaardigheid, stellen en spellen. De methodes Taal in beeld en Spelling in beeld  lenen zich hier goed voor. Het spellen van woorden wordt aangeleerd met vaste regels. In groep 6 wordt gestart met de spelling van de werkwoorden. Het stellen (=het opschrijven van je gedachten in goede zinnen en een logische opbouw) wordt gedaan in het stelschrift. 

Begrijpend lezen 

Het steeds beter begrijpen van hetgeen je leest, is soms een hele uitdaging. Dit willen we kinderen leren met het vak begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Kinderen lezen elke week actuele teksten op eigen niveau en deze worden in de groep besproken. Daarnaast staat elke week ook een strategie centraal. De kinderen werken ook iedere week op de computer met teksten over hetzelfde onderwerp.

Schrijven 

Het schrijfonderwijs blijft tot en met groep 8 een punt van aandacht. Hoe verder de leerling komt, hoe meer het een eigen handschrift gaat ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is een goed duidelijk leesbaar handschrift te krijgen, met voldoende snelheid. De kinderen schrijven met een vulpen.

Engels 

Engelse les wordt vanaf groep 1 gegeven. We gebruiken in groep 3 t/m 8 de methode Groove.me. Door middel van actuele liedjes woren nieuwe woorden aangeleerd en wordt gewerkt aan de spreekvaardigheid.

Wereldoriëntatie 

De wereldoriëntatievakken zijn verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. We werken nu met losse methodes. Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op een thematische methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie (de zaakvakken). Op deze manier hopen we dat ons onderwijs in de zaakvakken betekenisvoller wordt. 

Verkeer 

Wij werken met de methode Wijzer in het verkeer. Omdat kinderen van groep 6 vaak al zelfstandig aan het verkeer gaan deelnemen, is er veel aandacht dit jaar voor veiligheid en fietsers. Ook komen de voorrangsregels aan bod.

Creatieve vakken 

Naast de leervakken hebben handvaardigheid en tekenen onze aandacht. Deze vakken kunnen worden gegeven in het handenarbeidlokaal. Werkstukken worden vervaardigd van allerlei materialen en gaan meestal mee naar huis. Soms worden werkstukken ook tentoongesteld in de school. 

Huiswerk 

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen één keer per week een huiswerkopdracht mee. Het gaat hier vooral om onderwerpen die op dat moment van belang zijn. Het huiswerk wordt meegegeven in de eigen huiswerkmap. Op dinsdag gaat het mee en uiterlijk de dinsdag erna wordt het weer ingeleverd. In de groep wordt verteld hoe je huiswerk maken en leren moet aanpakken. We leggen daarbij grote nadruk op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.