Groep 6

Rekenen 

In de groepen 4 tot en met 7 werken  verder aan het versterken van de basisvaardigheden. Op rekengebied worden het getalbegrip en de betekenis van de cijfers verder aangeleerd.  In groep 6 komt daar cijferend delen nog bij en gaan we werken met breuken. Verder worden de tafels nog bijgehouden. Hoofdrekenen (of wel handig rekenen genoemd) heeft veel aandacht bij het rekenen. Onze rekenmethode, Wereld in Getallen, is een realistische methode. Veel rekenproblemen hebben te maken met de alledaagse praktijk. Voordat we aan een nieuw blok van het rekenen beginnen, nemen we een oefentoets af. Zo kunnen we goed zien welke kinderen de aangeboden stof al beheersen. Voor deze kinderen is een korte instructie dan al voldoende. Zij kunnen zo vlotter verder gaan werken in voor hun wat uitdagender rekenwerk. 

Taal en spelling

In ons taalonderwijs wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spreekvaardigheid, stellen en spellen. De methodes Taal in beeld en Spelling in beeld  lenen zich hier goed voor. Het spellen van woorden wordt aangeleerd met vaste regels. In groep 6 wordt gestart met de spelling van de werkwoorden. Het stellen (=het opschrijven van je gedachten in goede zinnen en een logische opbouw) wordt gedaan in het stelschrift. 

Begrijpend lezen 

Het steeds beter begrijpen van hetgeen je leest, is soms een hele uitdaging. Dit willen we kinderen leren met het vak begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Kinderen lezen elke week actuele teksten op eigen niveau en deze worden in de groep besproken. Hierbij staat het actief lezen centraal en het beantwoorden van kernvragen centraal.  De kinderen werken ook iedere week op de computer met teksten over hetzelfde onderwerp.

Schrijven 

Het schrijfonderwijs blijft tot en met groep 8 een punt van aandacht. Hoe verder de leerling komt, hoe meer het een eigen handschrift gaat ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is een goed duidelijk leesbaar handschrift te krijgen, met voldoende snelheid. De kinderen schrijven met een vulpen.

Engels 

Engelse les wordt vanaf groep 1 gegeven. We gebruiken in groep 3 t/m 8 de methode Groove.me. Door middel van actuele liedjes woren nieuwe woorden aangeleerd en wordt gewerkt aan de spreekvaardigheid.

Wereldoriëntatie 

Wij zijn dit schooljaar begonnen met de methode IPC. Dit houdt in dat we de vakken die bij wereldorientatie horen op een thematische manier aanbieden. Bij het ene project zal wat meer de nadruk liggen op bijvoorbeeld geschiedenis terwijl het bij een ander vak meer richting bijv. biologie zal gaan. De creatieve vakken worden ook in de thema's meegenomen.

Topografie geven wij nog apart aandacht. In groep 6 behandelen we Nederland.

Verkeer 

Wij werken met de methode Wijzer in het verkeer. Omdat kinderen van groep 6 vaak al zelfstandig aan het verkeer gaan deelnemen, is er veel aandacht dit jaar voor veiligheid en fietsers. Ook komen de voorrangsregels aan bod.

Creatieve vakken 

Naast de leervakken hebben handvaardigheid en tekenen onze aandacht. Deze vakken kunnen worden gegeven in het handenarbeidlokaal. Werkstukken worden vervaardigd van allerlei materialen en gaan meestal mee naar huis. Soms worden werkstukken ook tentoongesteld in de school. 

Huiswerk 

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen één keer per week een huiswerkopdracht mee. Het gaat hier vooral om onderwerpen die op dat moment van belang zijn. Het huiswerk wordt meegegeven in de eigen huiswerkmap. Op donderdag gaat het mee en uiterlijk de donderdag erna wordt het weer ingeleverd. In de groep wordt verteld hoe je huiswerk maken en leren moet aanpakken. We leggen daarbij grote nadruk op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.