Groep 7A

Welkom op de pagina van groep 7a

Rekenen 

In de groepen 4 tot en met 7 werken we op deze manier verder aan het versterken van de basisvaardigheden. Op rekengebied worden het getalbegrip en de betekenis van de cijfers verder aangeleerd. In groep 4 worden bijv. de tafels aangeleerd, die in groep 5 geautomatiseerd moeten zijn. Was het rekenen in groep 4 nog veel uit het hoofd, in groep 5 krijgen de leerlingen inzicht in het cijferend rekenen, te weten optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. In groep 6 komt daar cijferend delen nog bij. Hoofdrekenen (of wel handig rekenen genoemd) heeft veel aandacht bij het rekenen. Onze rekenmethode, Wereld in Getallen, is een realistische methode, veel rekenproblemen hebben te maken met de alledaagse praktijk. Het rekenen wordt o.a. aangeboden in de vorm van projecttaken. Voor leerlingen die extra stof aan kunnen werken we naast de methode ‘Wereld in Getallen’ onder andere met de methode ‘Kien.’ 

Taal

In ons taalonderwijs wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spreekvaardigheid, stellen en spellen. De methode Taal in beeld leent zich hier goed voor. Uiteraard wordt de spelling van de (werk)woorden niet verwaarloosd. Hiervoor krijgen de leerlingen vaste regels aangeleerd. Het stellen (=het opschrijven van je gedachten in goede zinnen en een logische opbouw) wordt gedaan in het stelschrift. 

Begrijpend lezen 

Het steeds beter begrijpen van hetgeen je leest, is soms een hele uitdaging. Dit willen we kinderen leren met het vak begrijpend lezen. Om dit te kunnen werken we aan een viertal gebieden: 

 Technisch lezen, een kind dat goed kan lezen, kan de aandacht optimaal op de inhoud richten; 

 Leesstrategieën, een aantal manieren om de tekst beter te begrijpen; 

 Woordenschat, wanneer je veel woorden kent, wordt het begrijpen van een tekst eenvoudiger; 

 Kennis verzamelen, 

tijdens de andere vakken lezen we regelmatig. We willen bereiken dat we ook echt willen begrijpen wat we lezen. Als het ons niet lukt, zetten we de strategieën en onze kennis in om het te begrijpen. Vanaf groep 4 staat begrijpend lezen op het rooster. In groep 1, 2 en 3 werken we aan begrijpend luisteren. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Kinderen lezen elke week actuele teksten op eigen niveau en deze worden in de groep besproken. Daarnaast staat elke week ook een strategie centraal. 

Schrijven 

Het schrijfonderwijs blijft tot en met groep 8 een punt van aandacht. In groep 2 leren de leerlingen de letters en cijfers schrijven en vanaf groep 3 gaat dat in het verbonden schrift licht hellend. Hoe verder de leerling komt, hoe meer het een eigen handschrift gaat ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is een goed duidelijk leesbaar handschrift te krijgen, met voldoende snelheid. 

Engels 

Engelse les wordt vanaf groep 1 gegeven. We gebruiken in groep 3 t/m 8 de methode Groove.me. Het is een methode waarin muziek, het zingen van liedjes een belangrijke plaats inneemt. In groep 1 en 2 zit Engels in een aantal projecten die we aanbieden (Kleuteruniversiteit). 

Wereldoriëntatie 

De wereldoriëntatievakken zijn verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. We werken nu met losse methodes. Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op een thematische methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie (de zaakvakken). Op deze manier hopen we dat ons onderwijs in de zaakvakken betekenisvoller wordt. Dit heeft te maken met: 

 een grotere samenhang tussen de vakken onderling; 

 door het clusteren van zaak-vakken dieper op een onderwerp in te kunnen gaan; 

 de vaardigheden van het leren leren, ICT en begrijpend lezen toe te kunnen passen in het thema. Excursies of veldonderzoek kunnen deel uitmaken van het lesprogramma. 

Verkeer 

Speciaal voor verkeer krijgen wij extra hulp van onze verkeersouders. Zij coördineren de praktijkopdrachten voor de groepen 3 t/m 8. Bij de groepen 1-2 sluiten we aan bij de thema’s en maken we meerdere keren per jaar een wandeling in de omgeving van de school met aandacht voor oversteken en verkeersborden. Voor de groepen 3-4 is er een verkeersspeurtocht, voor de groepen 5-6 fietsvaardigheidslessen en voor de groepen 7-8 les over groot verkeer. De school is in het bezit van een keurmerk: het verkeersveiligheidslabel van de Haarlemmermeer. 

Creatieve vakken 

Naast de leervakken hebben handvaardigheid en textiele werkvormen onze aandacht. Deze vakken worden gegeven in het handenarbeidlokaal. Werkstukken worden vervaardigd van allerlei materialen en gaan meestal mee naar huis. Soms worden werkstukken ook tentoongesteld in de school. De methode “Uit de kunst” wordt als naslagwerk en ideeënboek gebruikt. Expressievakken zijn “dure vakken”; we bekostigen deze voor een deel uit de schoolbijdrage. De museumcommissie organiseert voor de groepen excursies naar de Amsterdamse musea. 

Huiswerk 

In alle groepen krijgen de leerlingen weleens opdrachten om van thuis iets mee te brengen. Maar vanaf groep 6 krijgen de leerlingen ook een keer per week een huiswerkopdracht mee. Het gaat hier vooral om onderwerpen die op dat moment van belang zijn. Het huiswerk wordt in de groepen op het bord genoteerd. In de groepen wordt verteld hoe je huiswerk maken en leren moet aanpakken. We leggen daarbij grote nadruk op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Vanaf groep 7 krijgen kinderen tweemaal per week huiswerk mee. We willen kinderen op deze manier vooral laten wennen aan het maken van huiswerk. Het huiswerk zal dus in de regel bestaan uit beknopte opdrachten. De reguliere schooltijd moet in principe genoeg zijn voor de kinderen om de leerstof te leren. Soms zijn leerlingen door ziekte of familieomstandigheden wat achter geraakt. In overleg met ouders zullen we dan naar oplossingen zoeken. Kinderen kunnen op dit soort momenten bijvoorbeeld extra huiswerk mee krijgen.