Groep 3

In groep 3 staan de basisvaardigheden centraal. Kinderen leren hier lezen, rekenen, schrijven en taal. Uiteraard is er ook nog ruimte voor spel. Wat gestart wordt in de groepen 1/2 wordt voortgezet in groep 3. Zo wordt er ook gewerkt met een kiesbord om de in groep 1/ 2 opgebouwde zelfstandigheid niet te verliezen. Bij het leren lezen maken we gebruik van de nieuwe versie van de methode “Veilig leren lezen “: de Kim-versie. Aan het begin van het schooljaar kennen de meeste kinderen al de letters. Sommige leerlingen kunnen dan al lezen. Kinderen die al voldoende lezen krijgen een ander programma. Het reguliere programma biedt tot en met januari de leerlingen alle letters en dubbelklanken aan. Onze ervaring is dat met kerstmis de leerlingen vrijwel allemaal kunnen lezen. Als leerlingen nog meer oefening nodig hebben, vooral om het leestempo te verhogen, oefenen we extra. Lezen is namelijk de basis voor de andere vakken. Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen. Naast deze basisvaardigheden krijgen alle andere vakken ook veel aandacht, denk aan expressie (tekenen, beeldende vorming, muziek, drama) en ook verkeer, wereldoriëntatie, natuur en techniek en bewegingsonderwijs. 

Lezen in groep 3
In groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen leren lezen in 12 periodes, kernen genoemd.   Aan het eind van iedere kern laten we de kinderen een woordleestoets en een letterlees toets doen. Zo kunnen we heel gericht de vooruitgang van de kinderen in de gaten houden. 

Het is belangrijk om ook thuis de letters uit te spreken zoals ze klinken. 
Bijvoorbeeld: p wordt uitgesproken als pu en niet als pee. Op deze manier is het voor de kinderen makkelijker om woorden te maken. 

Engels 
Engelse les wordt vanaf groep 1 gegeven. We gebruiken in groep 3 t/m 8 de methode Groove.me. Het is een methode waarin muziek, het zingen van liedjes een belangrijke plaats inneemt. 

Wereldoriëntatie 
De wereldoriëntatievakken zijn verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Verkeer blijft een losse methode en de andere vakken komen aan bod tijdens het werken met IPC.  Op deze manier hopen we dat ons onderwijs in de zaakvakken betekenisvoller wordt. Dit heeft te maken met: 

 een grotere samenhang tussen de vakken onderling; 

 door het clusteren van zaak-vakken dieper op een onderwerp in te kunnen gaan; 

 de vaardigheden van het leren leren, ICT en begrijpend lezen toe te kunnen passen in het thema. Excursies of veldonderzoek kunnen deel uitmaken van het lesprogramma. 

Verkeer 
Speciaal voor verkeer krijgen wij extra hulp van onze verkeersouders. Zij coördineren de praktijkopdrachten voor de groepen 3 t/m 8. In groep 3 maken we meerdere keren per jaar een wandeling in de omgeving van de school met aandacht voor oversteken en verkeersborden. Ook is er voor de groepen 3 en 4 een verkeersspeurtocht. De school is in het bezit van een keurmerk: het verkeersveiligheidslabel van de Haarlemmermeer. 

Creatieve vakken 
Naast de leervakken hebben handvaardigheid en textiele werkvormen onze aandacht. Deze vakken worden gegeven in het handenarbeidlokaal. Werkstukken worden vervaardigd van allerlei materialen en gaan meestal mee naar huis. Soms worden werkstukken ook tentoongesteld in de school. De methode “Uit de kunst” wordt als naslagwerk en ideeënboek gebruikt. Expressievakken zijn “dure vakken”; we bekostigen deze voor een deel uit de schoolbijdrage.