Ouderbijdrage

Alle ouders betalen voor hun kinderen een vrijwillige ouderbijdrage en zijn dan lid van de oudervereniging. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op de jaarvergadering van de oudervereniging. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 70,00 per leerling (Raborekening: NL13RABO0359683193 t.n.v. Oudervereniging Plesmanschool). Van dit geld worden allerlei activiteiten, zoals kerst, Sinterklaas, schoolreisje, enz. betaald.  

Voor kinderen die na 1 maart, als 4-jarige, bij ons op school komen hoeft geen ouderbijdrage betaald te worden.  

De ouders van groep 8 betalen een extra bedrag voor het schoolverlaterskamp van hun zoon of dochter. Dit bedrag ligt meestal rond de € 75,00. Dit laatste onder voorbehoud van gestegen kosten. Hiervan worden de kosten van het schoolverlaterskamp betaald. 

Tenslotte vragen wij de ouders een vrijwillige schoolbijdrage van € 45,00 per gezin. Niet alle uitgaven die wij willen en kunnen doen, kunnen wij uit de financiering van het ministerie betalen. Vandaar deze bijdrage. 
Wij kopen daarvoor o.a. nieuwe software voor de computers, leesboeken voor de groepen en het niveaulezen, handvaardigheid materialen, buitenspelmateriaal. Maar ook extra uitgaven i.v.m. leermiddelen betalen wij uit deze bijdrage.  

De medezeggenschapsraad houdt kascontrole op deze uitgaven en u krijgt in de info regelmatig een overzicht van de bestedingen. We noemen dit de schoolbijdrage. 

De betaling van de ouderbijdrage en de schoolbijdrage gaat via een automatische incasso. Formulieren hiervoor krijgt u via de penningmeester van de ouderraad of de administratie van de school. Over een betalingsregeling kunt u zich altijd wenden tot de directeur.