Verlof

Verlofregeling 
Wanneer een kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit voor schooltijd te melden, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk (kan ook via de website). Wanneer wij niets vernomen hebben, bellen wij zelf om te weten waarom uw kind(eren) er niet is (zijn). De leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Als er voor de kinderen verlof aangevraagd wordt, dan dient dat te geschieden middels een vastgesteld formulier. U kan dit formulier op school bij de administratie of directie opvragen, maar u kunt het formulier hier ook zelf downloaden en uitprinten. We ontvangen dan graag van u een ingevuld en getekend exemplaar. 


Vakantieverlof 
Deze regeling is opgenomen omdat verlof buiten de schoolvakanties steeds meer toeneemt en sancties in het verleden niet veel hielpen. Nu kunt u als ouder, als uw kind ongeoorloofd verzuimt, een boete krijgen van maximaal € 2268,90 of een maand hechtenis. 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van art.13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren bij de directeur van de school te worden voorgelegd en zal altijd in overleg met de leerplichtambtenaar worden gegeven.  
 • Het vakantieverlof kan alleen dan worden verleend, wanneer het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet in de zomervakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders. 
 • Hierbij moet worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 
 • De leerling(en) moet(en) na terug komst er voor zorgen dat de gemiste stof wordt ingehaald. Er zal geen extra werk vanuit school worden mee gegeven.  
 
Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder. 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
 • a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
 • b. Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 
 • c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3de graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende; 
 • d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3de graad; duur in overleg met de directeur; 
 • e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1ste graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2de graad voor ten hoogste 2 dagen; voor bloed- en aanverwanten in de 3de graad voor ten hoogste 1 dag. 
 • f. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders of grootouders voor 1 dag; 
 • g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen per schooljaar. 
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden op grond van art. 14. lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 dagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof indien: 
 • 1 de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden; 
 • 2 voor andere naar het oordeel van de leerplicht- ambtenaar belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.