Notulen 10-11-2015

 • Gemaakt op: 10-11-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​Datum
Dinsdag 10 november 2015

Tijd
19:00-21.00 uur

Aanwezig

 1. Jorn Lucas (voorzitter)
 2. Irma Fonville (notulist)
 3. Bob Bogaard
 4. Joris Wertenbroek
 5. Anneke Janssen
 6. Jolanda van der Star

Gasten
Willem Elsnerus

Onderwerp
19:00 uur: Opening vergadering door voormalig voorzitter Bob en de ‘hamer’ wordt overgedragen aan Jorn.
Notulist: Irma Fonville

 Bespreken verantwoording uitgaven vrijwillige schoolbijdrage 2014-2015. 
 • Ten opzichte van de begroting 2014-2015 zijn er weinig afwijkingen. Verschillen worden door de directeur voldoende toegelicht. 
 • De MR keurt de verantwoording over 2014-2015 goed.  
 
Bespreken concept begroting vrijwillige schoolbijdrage 2015-2016. 
 • De in deze begroting opgenomen kosten worden niet  vergoed door OC&W. De vrijwillige schoolbijdrage wordt daarvoor ter dekking aangewend.
 • De begroting 2015-2016 is vergeleken met de realisatie 2014-2015 en de raming 2014-2015. De verschillen zijn voldoende toegelicht door de directeur. 
 • De MR stemt in met de begroting 2015-2016. 
   
De volgende aspecten zijn bij de bespreking van beide stukken (verantwoording 2014-2015 en begroting 2015-2016) aan bod gekomen:
 • de inkomsten 2015-2016 zijn voorzichtig geraamd rekening houdend met de vrijwilligheid van de schoolbijdrage (per gezin € 45,- );
 • de licentie Ambrasoft is voor de leerlingen groep 4 t/m 8 gekocht. Er is nog geen beeld bij de adoptie van het pakket door de leerlingen. Het gebruik/intensiteit moet nog gemeten worden (eerste jaar). Doel is wel om Ambrasoft actief in de toekomst in te zetten als verlengstuk van het onderwijs, maar dan thuis;
 •  de kosten voor verkeer(sactiviteiten) worden per schooljaar 2015-2016 gedekt vanuit een subsidie verstrekt door 3VO en de gemeente;
 • voor culturele activiteiten (o.a. museumbezoeken) wordt deels een subsidie verkregen. Voorwaarde is dat de school zelf ook een substantieel bedrag inzet ter financiering van deze activiteiten.
 • na het aanleggen van de Wifi is besloten de huidige desktops fasegewijs te vervangen door laptops. Daarbij wordt aangesloten bij de huidige vervangingstermijn van de desktops;
 • hardware wordt gesubsidieerd, maar de benodigde licenties niet. Juist de licenties vormen een enorme kostenpost op de begroting.  
 • uit voorgaande jaren resulteerde een ruim positief saldo (vrijwillige bijdragen vs uitgaven) waar dit en vorig jaar fors op is/wordt ingeleverd. Om de inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen zijn de geraamde uitgaven 2015-2016 al teruggebracht.    
 
 Bespreken concept begroting schoolbudget 2016-2016
 • De concept begroting wordt doorlopen en toelichting wordt  gegeven door de directeur. Het begrote resultaat komt op nihil. 
Aandacht is besteed aan:​
 • de variabelen die de basis vormen voor de berekening van de financiering van OC&W (o.a. leerlingenaantal peildatum 1 oktober 2014, ci 300);
 • de personele lasten: ongeveer 80% van de begroting heeft betrekking op de personele lasten. De gemiddelde leeftijd personeel is 45,67 jaar (peildatum 1 oktober 2014) en ligt relatief hoog t.o.v andere scholen;
 • de materiele kosten betreffen vooral de kosten voor  leermethodes en de afschrijvingen. 
 • er is een investeringsplan opgesteld dat door ASKO-bestuur moet worden goedgekeurd. De financiële consequenties zijn verwerkt in de concept begroting; 
 • de speerpunten uit het schoolplan 2015-2019 die voor zover relevant voor 2015 verwerkt zijn in de concept begroting;
Rondvraag
 • Jorn: zijn er vluchtelingen (kinderen) aangemeld bij de Plesman? Willem geeft aan dat de Plesmanschool geen verzoeken e/o aanmeldingen heeft ontvangen
 • Bob: we zouden nog een roulatieschema notulist opstellen. Een voorzet wordt bij deze notulen meegeleverd.  

​Verantwoording vrijwillige schoolbijdrage, concept schoolbijdrage en begroting.​

Foto's

Video's

Meer informatie