Nieuwsbrief 5a

 • Gemaakt op: 23-11-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Samen komen we verder. 
Een kindcentrum in Muiden en in Muiderberg.

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u waarschijnlijk weet wordt er in onze gemeente op den duur een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Omdat bij een nieuwe woonwijk ook voorzieningen worden getroffen, waaronder een school, zijn wij als Jozefschool betrokken bij deze ontwikkelingen. 
Onderstaand vindt u een samenvatting van de resultaten van de verkenningen die reeds hebben plaatsgevonden. Deze informatie zal ook naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Inleiding
Een duurzaam en toekomstbestendig kindcentrum waar samenwerkende professionals invulling geven aan vijf O’s, onderwijs, opvang, ontmoeting, ontwikkeling en opvoeding. In Muiden én in Muiderberg. Dat is waar de gemeente Muiden/Muiderberg, Talent Primair (Vinkenbaan en PC Hooftschool), Stichting Spirit (Oranje Nassauschool), Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg (SKBNM), ASKO (Jozefschool) en De Bibliotheek zich hard voor maken en aan samenwerken. 
Er is na een intensieve periode van voorbereiding en verkennende gesprekken met de toekomstige gebruikers een mooie start gemaakt. Het uitgangspunt tijdens de verkennende gesprekken is de behoefte van kinderen in Muiden en Muiderberg, nu en straks, als het gaat om goed onderwijs en goede opvang. Betrokken bestuurders en leidinggevenden hebben een eerste aanzet gegeven om te komen tot een gezamenlijke visie, ambities, contouren en kaders. Deze aanzet wordt momenteel beschreven en geborgd in een visie- en ambitiedocument. Een ruimtelijke verkenning en vertaling wordt nog voor einde van 2015 uitgewerkt.
Daarna, begin 2016, vindt het verdere inkleuren en concretiseren plaats. Hierbij worden medewerkers en ouderorganen betrokken. Het proces dat moet leiden tot twee kindcentra, in Muiden en in Muiderberg, is in volle gang.

Wat willen we?
Alle kinderen uit Muiden en Muiderberg bagage meegeven om in hun leven succesvol te zijn, nu en straks. Een brede basis voor het leven, dát is waar wij voor gaan als kindcentrum. Vanuit een positieve levenshouding. Een School, ‘Schola’, in de oorspronkelijke betekenis van het woord,  liefhebberij, studie, vrije tijdsbesteding.  Essentieel daarbij is een brede ontwikkeling, we zorgen voor een harmonieus aanbod van alle ontwikkelingsgebieden, creatief, sportief, cognitief, sociaal, emotioneel en cultureel. Door te investeren in onze kinderen, door hun benodigde en hedendaagse kennis en vaardigheden mee te geven, hun talenten te laten ontdekken, ruimte te bieden, uit te dagen of juist te ondersteunen waar nodig zijn we in staat kinderen duurzaam voor te bereiden op hun vervolgstappen na ons kindcentrum. Vanuit een doorgaande lijn op het gebied van pedagogische aanpak en organisatie.
 
Door kinderen plezier te laten beleven, ervaringen te laten ervaren die tot enthousiasme, en dus tot verder ontdekken en leren stimuleert. De wereld binnenhalen en de wereld tegemoet treden. De bibliotheek is zo’n wereld die de ontwikkeling van kinderen verrijkt. En ook andere ‘werelden’ zijn welkom bij te dragen aan de ontwikkeling van onze kinderen, clubs, verenigingen en ga maar door. De wereld van de Toekomst is wat kinderen ervan maken. 

Welke pijlers staan onder onze visie, met andere woorden, waar staan we als kindcentra in Muiden en Muiderberg voor?
 1. Samen. De kracht van samenwerking. Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs. Met de bibliotheek en met overige, relevante, maatschappelijke partners. Samenwerking tussen organisaties en mensen, operationeel en bestuurlijk, op het gebied van kennisuitwisseling en benutten van elkaars mogelijkheden, levert meer op dan de som der delen. We zoeken, benutten en versterken elkaars kennis en expertise. Bijvoorbeeld op de werkvloer als het gaat om onze jongste kinderen, in de leeftijd van 0-7 jaar. Juist daar te investeren levert een sterk fundament onder hun verdere ontwikkeling op. Maar ook door één doorgaande pedagogische visie en aanpak voor kinderen van 0-12 jaar te bieden, met dezelfde normen en waarden. Vanuit de ‘ community’ die we als kindcentra willen zijn.
 2. Keuzemogelijkheden. Straks zijn er twee kindcentra ter vervanging van het huidige, scholenbestand. Voor ouders en hun kinderen is er in Muiden en Muiderberg iets te kiezen. Op het gebied van identiteit, op het gebied van didactische leerconcepten en/of voor één van beide locaties.
 3. Huisvesting.  Een gebouw waar we als samenwerkende partners logisch gehuisvest zijn, dat aansluit bij onze visie en dat kinderen uitdaagt maar ook veiligheid en geborgenheid biedt bij hun leren en ontwikkelen.
 4. Eén team, d.w.z. een logische organisatie van samenwerkende, kwalitatieve professionals onder één leiding. Een team dat handelt en ontwerpt vanuit visie en onze kernwaarden. Een team van professionals dat aansluit bij de vragen en mogelijkheden van kinderen en de mogelijkheden van deze tijd benut en gebruikt bij hun werk met de kinderen.
 5. Aanbod. Een breed en uitdagend aanbod, op het gebied van rekenen, taal en andere kennisvakken, maar ook o.a. op het gebied van sport, kunst en cultuur, natuur, techniek en ICT, onder en na schooltijd. We leggen de verbinding met de omgeving, de woonwijken, de clubs en verenigingen, de maatschappij. Onze openingstijden zijn daarop afgestemd.
 6. Ouderpartnerschap. Altijd samen met ouders. Zij zijn de eerste en belangrijkste partner als het gaat over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Door samenwerking en afstemming met de ouders kunnen we nog beter tegemoet komen aan de mogelijkheden en ondersteuningsvragen van hun kind.
 7. Bestuurlijke borging. In de back office van onze kindcentra werken ook de bestuurders van alle kernpartners nauw samen. Hun samenwerking is vastgelegd en duurzaam geborgd.
 8. Eén efficiënte organisatie, één leiding ( vanuit meerdere organisaties), één formeel ouderorgaan.
Huisvesting
De nieuwe huisvesting moet het ons mogelijk maken onze visie en missie ten uitvoer te brengen. Ons doel is een mooie, duurzame en optimaal passende huisvesting te creëren voor de kinderen en alle mensen die in het Kindcentrum werken, met en voor kinderen. Het gebouw als middel ondersteunend aan de primaire processen en een veilige, vertrouwde, maar toch ook een inspirerende omgeving voor het kind in ontwikkeling. 
Om dit te bereiken gaan we op projectmatige wijze, stap voor stap te werk, te beginnen met het vaststellen van de kaders. Waar gaan we bouwen, wat gaan we bouwen en hoe richten we dat proces in, hoe gaan we om met eigendom en beheer, wat is ons budget en wanneer zou het gereed moeten zijn. In het document “Start bredeschool” van de gemeente Muiden is reeds een aantal gemeentelijke uitgangspunten vastgelegd die nog besproken moeten worden met de partners. Schoolbesturen, kinderopvang en bibliotheek gaan in gesprek met de gemeente om de kaders helder en eenduidig vast te leggen. Gebruikers gaan op ‘ expeditie’ om tot passende huisvesting te komen, binnen de kaders van de gemeente.
 
De eerste stap is het opstellen van het Programma van eisen. Dit document beschrijft onze ruimtelijke, functionele en technische eisen en vormt daarmee de inhoudelijke opdracht aan de architect. Om tot een globaal, doch breed gedragen en inhoudelijk volwaardig Programma van eisen te komen gaan we in de vorm van een workshop aan de slag. De toekomstige gebruikers werken samen om te komen tot een ruimtelijke vertaling van het inhoudelijk verhaal. Het resultaat van de workshop is een document met een zogenaamd voorlopig ruimteprogramma, een ambitie op gebied van comfort en duurzaam bouwen en verder alle onderwerpen uit onze visie die we ruimtelijk vertaald willen hebben. Het zijn tevens de ingrediënten om te kunnen komen tot een begroting, een locatiekeuze en een ontwerp. Bij de totstandkoming van het Programma van eisen zullen we keuzes gaan maken en gaandeweg binnen de kaders en mogelijkheden steeds concreter worden. 
Met recht een “ Expeditie Kindcentrum”, de titel die we ons visie en ambitiedocument gegeven hebben. 

Met vriendelijke groet,

Remon Pontman
Directeur
Jozefschool

​Een kindcentrum in Muiden en in Muiderberg.​

Foto's

Video's

Meer informatie