Jaarplan

Speerpunten Medezeggenschapsraad 2016-2018

​Waar richt de MR zich speciaal op in de komende 2 schooljaren?

  1. ​De financiële situatie van de school en de ASKO als bestuur. (Jaarbegroting, verdeling van beschikbare gelden/formatie, financiële situatie op lange(re) termijn.)
  2. De kwaliteit van het onderwijs. (nieuwe ontwikkelingen en methodes, digitale middelen, aansluiting op vervolgonderwijs, meer begaafdheid en zorg.)
  3. De sociale ontwikkeling en veiligheid. (Hartkwaliteiten, het welzijn van de kinderen en groepsdynamiek.)
  4. De uitwisseling van informatie tussen schoolteam en MR.
  5. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. (Als MR ook zichtbaar zijn.)
  6. De toekomst van de Jozefschool Muiden naast de komst van de nieuwe brede school in de Krijgsman. Dit met het oog op de invloed hiervan op het leerlingaantal.