Speerpunten  

Op basis van de lange termijn doelstellingen van de school, zoals vastgelegd in schoolplan 2019 -2023, heeft de MR speerpunten vastgesteld die leidend zijn voor de agenda van de MR. Het betreft de belangrijkste aandachtspunten die naar voren zijn gekomen in de schoolenquêtes die in 2018 gehouden zijn onder de leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze speerpunten zijn tezamen met andere ontwikkeldoelen vastgelegd in het door de schoolleiding opgestelde schoolplan 2019 – 2023 als ambities voor deze periode. De MR ondersteunt en adviseert de schoolleiding actief bij het realiseren van deze ambities. Hieronder volgen de speerpunten 2019 -2023 van de MR:

Ouderbetrokkenheid & communicatie

 1. Contact momenten ouders
 2. Invulling rapporten en schoolgesprekken
 3. Profilering van school (naar ouders en lokale gemeenschap)

Professionalisering & samenwerking

 1. Teamleren en feedback geven/ontvangen
 2. Team building, evaluatie en reflectie
 3. Interne communicatie en draagvlak

Pedagogisch & didactisch handelen

 1. Directe instructiemodel en zelfstandigheid leerlingen
 2. Uitdagende en rijke leeromgeving
 3. Kind gesprekken

Thematisch werken & ICT vaardigheden en middelen

 1. Methode thematisch werken
 2. ICT visie en plan