MR

Medezeggenschapsraad
Iedere school in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders en speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en zorg voor de leerlingen van de school. De MR van de Jozefschool Muiden geeft invulling aan deze belangrijke taak door in haar vergaderingen, samen met de schooldirectie proactief, gevraagd en ongevraagd, mee te denken, advies te geven en mee te besluiten over actuele schoolzaken zoals het jaarlijkse formatieplan, nieuw school beleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het schooltijdenrooster. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement dat op school ter inzage ligt.

 

De MR van de Jozefschool Muiden vergadert samen met de MR van de Jozefschool Weesp zolang beide scholen dezelfde directie hebben. Bij de eerste MR vergadering van het schooljaar wordt in dat geval bepaald over welke onderwerpen gezamenlijk wordt vergaderd en wat de speerpunten van de MR in dat schooljaar zijn. Deze vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Vanaf de start van het IKC, naar verwachting in schooljaar 2020-2021, zal de MR in het nieuwe schoolverband overleggen.

 

Verslagen

Hier treft u de notulen van alle MR vergaderingen en een jaarverslag waarin op hoofdlijnen is beschreven waar de MR zich in het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

 

Samenstelling van de MR

De MR van de Jozefschool Muiden bestaat uit vier leden, twee ouders en twee leerkrachten. De zittingstermijn van een MR lid is drie jaar met de mogelijkheid om éénmaal herkozen te worden, en wordt vastgelegd in een rooster van aftreden. De namen van de zittende MR leden staan in onderstaand overzicht, inclusief de datum waarop hun huidige zittingstermijn afloopt. Zodra de zittingstermijn van een MR afloopt wordt er een nieuw MR-lid geworven onder ofwel de ouders of leerkrachten. Als er meerdere kandidaten zijn, worden er verkiezingen uitgeschreven.

 

MR Jozefschool Muiden

Mevr. Z. Bailleux               (oudergeleding, juni 2021)

Dhr. P. de Boer                 (oudergeleding, juni 2020)

Mevr. E. Horvath               (personeelsgeleding, juni 2019)

Mevr. I. Sterk                     (personeelsgeleding, juni 2019)

 

MR Jozefschool Weesp        

Mevr. M. van Amsterdam (voorzitter – oudergeleding, juni 2019)

Mevr.. S. Dorrepaal          (personeelsgeleding, juni 2021)

Mevr. C. Overwater Smit  (personeelsgeleding, juni 2020)

Mevr. M. Sips                  (oudergeleding, juni 2021)

 

Jaarplan

Voor het schooljaar 2018-2019 heeft de MR een jaarplanning opgesteld. Overkoepelend thema dit schooljaar is het Schoolplan 2019-2023 met de daarin te maken lange termijn beleidskeuzes. Bij iedere vergadering zal de impact van de besproken onderwerpen op het schoolplan aan de orde komen. De speerpunten dit schooljaar zijn:

  • de toekomstige nieuwbouw en duurzame samenwerking in IKC verband;
  • het zorgplan en de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband Unita;
  • onderwijsprojecten en thema's; en
  • werving en selectie van personeel.

 

Als ouder of collega heeft u wellicht input voor onze vergaderingen. Dit kunnen allerlei zaken aangaande school betreffen die niet direct bij de directie op tafel gelegd hoeven te worden. Mocht er iets bij u leven, loopt u ergens tegen aan of heeft u vragen over het onderwijs of andere schoolzaken, stuur een e-mail naar jozefmuidenweesp.mr@askoscholen.nl of spreek één van ons even aan.