MR

MR

 

Iedere school in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders en speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en zorg voor de leerlingen van de school. De MR van de Jozefschool Muiden geeft invulling aan deze belangrijke taak door in haar vergaderingen, samen met de schooldirectie proactief, gevraagd en ongevraagd, mee te denken, advies te geven en mee te besluiten over actuele schoolzaken zoals het jaarlijkse formatieplan, nieuw schoolbeleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het schooltijdenrooster. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement dat op school ter inzage ligt. Onder de link Verslagen treft u de notulen van alle MR vergaderingen in het lopende schoolaar en een jaarverslag waarin op hoofdlijnen is beschreven waar de MR zich in het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

 

MR Speerpunten

 

Op basis van de lange termijn doelstellingen van de school, zoals vastgelegd in schoolplan       2019 -2023, heeft de MR speerpunten vastgesteld die leidend zijn voor de agenda van de MR. Het betreft de belangrijkste aandachtspunten die naar voren zijn gekomen in de schoolenquêtes die in 2018 gehouden zijn onder de leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze speerpunten zijn tezamen met andere ontwikkeldoelen vastgelegd in het door de schoolleiding opgestelde schoolplan 2019 – 2023 als ambities voor deze periode. De MR ondersteunt en adviseert de schoolleiding actief bij het realiseren van deze ambities. Hieronder volgen de speerpunten 2019 -2023 van de MR:

Ouderbetrokkenheid & communicatie

 1. Contact momenten ouders
 2. Invulling rapporten en schoolgesprekken
 3. Profilering van school (naar ouders en lokale gemeenschap)

Professionalisering & samenwerking

 1. Teamleren en feedback geven/ontvangen
 2. Team building, evaluatie en reflectie
 3. Interne communicatie en draagvlak

Pedagogisch & didactisch handelen

 1. Directe instructiemodel en zelfstandigheid leerlingen
 2. Uitdagende en rijke leeromgeving
 3. Kind gesprekken

Thematisch werken & ICT vaardigheden en middelen

 1. Methode thematisch werken
 2. ICT visie en plan

 

 

Jaarplan 2019-2020

 

Tijdens de eerste MR vergadering van het schooljaar wordt de jaaragenda van de MR vastgesteld. Voor het schooljaar 2019-2020 kunt u deze hieronder vinden.

Als ouder of collega heeft u wellicht input voor onze vergaderingen. Dit kunnen allerlei zaken aangaande school betreffen die niet direct bij de directie op tafel gelegd hoeven te worden. Mocht er iets bij u leven, loopt u ergens tegen aan of heeft u vragen over het onderwijs of andere schoolzaken, stuur een e-mail naar jozefmuiden.mr@askoscholen.nl of spreek één van ons even aan. Onder de link Samenstelling van de MR vindt u de namen van de zittende leden van de MR.

 

Samenstelling van de MR

 

De MR van de Jozefschool Muiden bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten. De zittingstermijn van een MR lid is drie jaar met de mogelijkheid om één maal herkozen te worden. De namen van de zittende MR leden staan in onderstaand overzicht, inclusief de datum waarop hun huidige zittingstermijn afloopt. Zodra de zittingstermijn van een MR afloopt wordt er een nieuw MR-lid geworven onder ofwel de ouders of leerkrachten. Als er meerdere kandidaten zijn, worden er verkiezingen uitgeschreven.

 

Oudergeleding
Dhr. P. de Boer (voorzitter)1ste termijnAanvang september 2017Afloop juni 2020
Mevr. S Bouwman1ste termijnAanvang september 2019Afloop juni 2022
Mevr. L. Munneke1ste termijnAanvang september 2019Afloop juni 2022
Personeelsgeleding
Mevr. E. Horvath2de termijnAanvang september 2019Afloop juni 2022
Mevr. V. Porter1ste termijnAanvang september 2019Afloop juni 2022
Dhr. D. Wijnsma1ste termijnAanvang september 2019Afloop juni 2022

 

 

Verslagen

 

Hieronder treft u de notulen van de MR vergaderingen in het huidige schooljaar, inclusief een jaarverslag waarin op hoofdlijnen beschreven is waar de MR zich in het afgelopen schooljaar mee bezig gehouden heeft.