MR

Iedere school in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders en speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en zorg voor de leerlingen van de school. De MR van de Jozefschool Muiden geeft invulling aan deze belangrijke taak door in haar vergaderingen, samen met de schooldirectie proactief, gevraagd en ongevraagd, mee te denken, advies te geven en mee te besluiten over actuele schoolzaken zoals het jaarlijkse formatieplan, nieuw schoolbeleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het schooltijdenrooster. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement dat op school ter inzage ligt. Onder de link Verslagen treft u de notulen van alle MR vergaderingen in het lopende schoolaar en een jaarverslag waarin op hoofdlijnen is beschreven waar de MR zich in het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.