MR notulen 14 oktober 2019

  • Gemaakt op: 14-10-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
MR-vergadering 1, schooljaar 2019-2020
Maandag 14 oktober 2019 

Vergaderthema ‘MR planning schooljaar 2019-2020’
Aanwezig: Peter de Boer, Sheila Bouwman, Leonore Munneke (oudergeleding) en Emmy Horvath, Vicky Porter, Dick Wijnsma (personeelsgeleding) 

1. Opening, vaststelling agenda & notulen en ingekomen stukken
De agenda wordt zonder aanvullingen overgenomen en de notulen van de vergadering op 3 juli 2019 worden vastgesteld. Ten aanzien van de notulen wordt opgemerkt dat de discussie over de vernieuwde rapportcyclus nog niet volledig gevoerd is en dat de MR hier een bijdrage aan kan leveren. Voorgesteld wordt om dit onderwerp te koppelen aan de evaluaties van de oudergesprekken en de nieuwe opzet voor de kind gesprekken. Daar past ook de evaluatie van de in september gehouden informatieavond bij. Dit laatste onderwerp staat geagendeerd voor de volgende MR vergadering op 19 november en daarom wordt besloten om ook de discussie over de rapportcyclus en schoolgesprekken toe te voegen aan de agenda voor de volgende MR vergadering. 

2. Huishoudelijke zaken
De gewijzigde samenstelling van de MR per het begin van het nieuwe schooljaar betekent dat er een nieuw rooster van aftreden vastgesteld moet worden. Vastgelegd is dat de MR leden voor een periode van 3 jaar benoemd zijn in de MR met de mogelijkheid om na die periode nogmaals voor een vergelijkbare termijn aangesteld te worden. Op dit moment is alleen Emmy Horvath bezig aan de 2de termijn en loopt de 1ste termijn van Peter de Boer aan het einde van het huidige schooljaar af. De overige MR leden zijn dit schooljaar begonnen aan hun eerste termijn. De MR stelt het rooster van aftreden vast.
Na de formele verzelfstandiging van de Jozefschool Weesp zijn ook de medezeggenschapsraden van de scholen in Weesp en Muiden apart georganiseerd. Daarop moet het medezeggenschapsreglement worden aangepast. In de voorgestelde tekst van het nieuwe reglement zijn daarnaast nog enkele andere wijzigingen meegenomen, onder meer over de noodzaak om een Huishoudelijk reglement vast te stellen voor de MR. De MR stemt in met de voorgestelde tekst van het medezeggenschapsreglement en het voorleggen daarvan aan het ASKO bestuur. 
Nu de samenstelling van de MR gewijzigd is vanaf het nieuwe schooljaar moet er een nieuwe voorzitter en een secretaris benoemd worden. Peter de Boer stelt zich beschikbaar voor het voorzitterschap en wordt door de vergadering benoemd in die rol. Leonore Munneke wordt door de vergadering benoemd als secretaris.

3. Jaaragenda MR 2019-2020
Aan het begin van ieder schooljaar stelt de MR een jaaragenda vast waarin de speerpunten voor de MR in het schooljaar benoemd zijn, gegroepeerd per thema. Tevens is er in de jaaragenda rekening gehouden met de jaarlijks terugkerende vaste vergaderingen over onderwerpen zoals planning, financiën en evaluatie. Afgesproken wordt om in de jaaragenda meer de nadruk te leggen op de voortgang van de verschillende leerteams waarin de leerkrachten werken aan de specifieke doelen uit het jaarplan, te beginnen bij de bespreking van de keuze voor de methode thematisch werken die geagendeerd staat voor de volgende MR vergadering. Daarbij wordt opgemerkt dat de keuze voor thematisch werken een impact kan hebben op de schooltijden en dat dit aan de orde zou moeten komen bij de bespreking daarvan. 
Na het doorvoeren van de besproken wijzigingen zal de jaaragenda op de MR pagina van de website gepubliceerd worden. 

4. MR communicatie
De voorgestelde tekst van het jaarverslag van de MR over het afgelopen schooljaar 2018-2019 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd door de MR. Daarbij is de afspraak dat het jaarverslag op de MR pagina van de website de losse notulen van de verschillende MR vergaderingen in dat schooljaar zal vervangen als verantwoording van de activiteiten van de MR in 2018-2019.
De nieuwe samenstelling van de MR is aanleiding om de informatie over de MR op de school website bij te werken. Het gaat daarbij om de inleidende tekst over de MR, een toelichting op de speerpunten voor de periode 2019-2023 die tegelijk met het Schoolplan 2019-2023 zijn vastgesteld door de MR, het nieuwe rooster van aftreden en de (jaar)verslagen van de MR. Het nieuwe tekstvoorstel wordt zonder wijzigingen overgenomen met de afspraak dat Dick Wijnsma de tekst op de website zal aanpassen.

5. Schoolzaken
De schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 is door de schoolleiding bijgewerkt en ter instemming aan de MR voorgelegd. Het gaat om een beperkt aantal aanvullingen en verduidelijkingen van de tekst. De belangrijkste wijzigingen worden besproken en naar aanleiding hiervan wordt afgesproken dat Leonore Munneke een aantal aanvullende suggesties aan de schoolleiding zal meegeven om de schoolgids verder te verbeteren.
Het school jaarplan 2019-2020 bevat de doelstellingen voor het nieuwe schooljaar zoals die zijn afgeleid uit het Schoolplan 2019-2023. In vergelijking met de jaarplannen van voorgaande schooljaren geeft het voorliggende jaarplan duidelijker weer aan welke doelen door de verschillende leerteams zal worden gewerkt en het afgesproken tijdspad daarbij. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de opzet van eerdere jaarplannen. Ook wordt de nieuwe aanpak om in leerteams te werken door de MR als een goede ontwikkeling gezien, ook al is het nu nog te vroeg om het succes van de leerteams te beoordelen. Afgesproken wordt dat de MR de voortgang van en ervaringen met de leerteams op verschillende momenten gedurende het schooljaar zal evalueren. De MR stemt in met het school jaarplan 2019-2020.
6. Rondvraag en sluiting
Peter de Boer wijst op het in de nabije toekomst verdwijnen van de gymzaal naast het voormalige gemeentehuis. Het gehele gebouw zal verdwijnen ten behoeve van woningbouw waar nu plannen voor ontwikkeld worden. Het is de verwachting van de gemeente dat de Jozefschool op termijn gebruik zal gaan maken van de binnensportaccomodatie die op het Brediusterrein naast de sportvelden van SC Muiden gerealiseerd zal worden. Op dit moment is echter onduidelijk hoe lang de huidige gymzaal nog gebruikt kan worden en of de door de gemeente voorgestelde tussenoplossing voor het tijdelijke gebruik van de gymzaal bij de PC Hooftschool haalbaar is. Tevens is er een zorg dat de nieuw te bouwen sportzaal op een te grote afstand van de Jozefschool ligt om te kunnen belopen met de leerlingen. In het bijzonder voor de leerlingen van de onderbouw nu de gemeente niet mee lijkt te willen werken aan het realiseren van een speelzaal in het schoolgebouw. De MR deelt de zorgen van de schoolleiding en besluit om dit onderwerp te agenderen bij de volgende MR vergadering op 19 november om te bespreken of en hoe de MR samen met de Ouderraad actie kan ondernemen richting de gemeente.
Ter voorbereiding van de bespreking van de vernieuwde opzet van de oudergesprekken en rapporten bij de MR vergadering op 19 november zal de oudergeleding van de MR nog een keer apart bijeenkomen voorafgaand aan die vergadering.



Foto's

Video's

Meer informatie