OV

​​​​​​​​​​​​De Jozefschool heeft een ouderraad waar iedere ouder die een kind op school heeft, automatisch lid van is. Ouders van kinderen kunnen zich op school laten vertegenwoordigen door de ouderraad (OR). De leden van die raad worden gekozen op de jaarlijkse vergadering voor alle ouders, die dit jaar op 8 september plaatsvindt.

De ouderraad streeft er naar de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Eenmaal per maand vergadert de ouderraad met een afvaardiging van het team. Deze vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Op de agenda staan punten als:
het bevorderen van kennis en inzicht bij ouders en verzorgers op het schoolse vlak
overleg via de medezeggenschapsraad met het schoolbestuur, andere commissies en instellingen
het beheren van de kas, die wordt gevuld door de jaarlijkse ouderbijdrage, waarmee excursies, culturele evenementen en festiviteiten worden bekostigd
het mede organiseren van schoolactiviteiten zoals de avondvierdaagse, sportactiviteiten (voetbal, handbal etc.), het schoolreisje, excursies, de schoolkrant, een schoolfeest etc.
 
Geldelijke bijdrage
Het onderwijs aan de Jozefschool wordt geheel bekostigd door het ministerie. Als zodanig zijn er voor ouders geen kosten aan verbonden. Zonder financiële middelen is het voor een ouderraad echter moeilijk (zo niet onmogelijk) om bepaalde activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld het St. Nicolaasfeest of de Kerstviering. Daarom wordt aan iedere ouder voor deze zaken een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Ook voor het schooljaar 2012-2013 vragen zij een bijdrage per kind. Dit bedrag is exclusief de bijdrage voor een eventueel schoolkamp. De hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ledenvergadering in september. Na deze vergadering ontvangt u een brief met de voor uw kind(eren) verschuldigde bijdrage. Omdat de oudervereniging graag geld wilde inzetten voor een muziekdocent bedroeg de vrijwillige ouderbijdrage van het vorige schooljaar € 120,-