Visie

​​​​Wij hebben als basisschool in Muiden een beeld voor ogen dat geformuleerd wordt in de onderstaande uitgangspunten. Uitgangspunten zijn geformuleerde idealen en al is de haalbaarheid lang niet altijd zeker, het is goed om een aantal uitgangspunten vast te leggen:

De visie van de school wordt opgehangen aan de volgende zes P’s:
Plezierig, Positief, Persoonlijk, Pragmatisch, Professioneel en Procesgericht.

Plezierig
Dit uitgangspunt wordt bewust als eerste genoemd. Kinderen, maar ook leerkrachten, die zich prettig voelen en plezier kunnen maken leren beter en behalen uiteindelijk betere resultaten. Er heerst een gezellige open sfeer in de school Wij streven er naar dat de kinderen aan het einde van hun basisschoolloopbaan moeten kunnen terugkijken op een fijne tijd.

Positief
De Jozefschool heeft positieve verwachtingen van de kinderen. Wij willen hen een positiefkritische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen bijbrengen, met respect voor andere meningen, godsdiensten en culturen. De positieve inbreng van ouders bepaalt mede het opgewekte gezicht van de school. Van de ouders verwachten wij een actieve rol als gesprekspartner over de opvoeding van hun kind en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de school als geheel.

Persoonlijk
Wij willen onze leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook leren een eigen mening te ontwikkelen vanuit een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. Persoonlijke aandacht voor ieder kind en iedere ouder is uitgangspunt voor al onze medewerkers. Dit alles vanuit een christelijke cultuur in het algemeen en de katholieke traditie van de school in het bijzonder.

Pragmatisch
Er wordt klassikaal gewerkt, met korte instructies, waarna gedifferentieerd in tempo, niveau en interesse een zelfstandige verwerking plaatsvindt. Op deze wijze is binnen de klassenorganisatie voor de leerkracht tijd gecreëerd om kleine groepjes (of individuele) leerlingen apart te instrueren. Deze werkwijze bevordert de effectieve leertijd en het leerrendement als bijkomend, maar belangrijk gevolg. De belangrijkste vaardigheden, die kinderen zich met dit systeem eigen maken, zijn verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid.
Verslaglegging en toetsing worden gezien als middel en niet als doel op zich.

Professioneel
De school wordt in meer dan één opzicht beschouwd als een lerende organisatie. Alle medewerkers beschikken over de voor hun taak noodzakelijke competenties en worden bijgeschoold door cursussen, workshops en studiedagen op alle onderwijsgerelateerde gebieden.
Alle beleidsterreinen worden tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Procesgericht
Wij vinden het onderwijskundige en pedagogische proces net zo belangrijk als het eindresultaat. Wij willen dat de school een veilige plek is voor kinderen en leerkrachten; een plek met heldere regels en afspraken, duidelijke verwachtingen en een goede sfeer. In dit proces is een constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang. Op deze manier is er sprake van optimale prestaties van zowel kinderen, leerkrachten als ouders.
Wat wij belangrijk vinden
De Jozefschool wil, rekening houdend met haar levensbeschouwelijke grondslag, optimale ontplooiingskansen bieden aan haar leerlingen waardoor zij actief en creatief zelf naar oplossingen zoeken en waardoor de eerste fundamenten worden gelegd voor de ontwikkeling tot evenwichtige mensen.
De Jozefschool is een katholieke school op levensbeschouwelijke grondslag. Centraal in het onderwijs en pedagogisch handelen staat de benadering vanuit een positieve levenshouding, het zoeken naar de open dialoog, het respectvol bejegenen van anderen en andere overtuigingen, het opkomen voor de zwakken, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, het omgaan met anderen in een sfeer van saamhorigheid, samenwerking, eerlijkheid en vertrouwen.

De missie van de Jozefschool
Op de Jozefschool gaan de kinderen met plezier naar school. In de school staan de kinderen centraal en respecteren elkaar. Waarden en normen spelen hierbij een belangrijke rol. De school biedt de kinderen een uitdagende “veilige” omgeving waarbinnen zij samen kunnen leren, zodat zij uitgroeien tot zelfstandige en sociale persoonlijkheden. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale cognitieve
ontwikkeling van ieder kind. Samen met kinderen en ouders zorgen wij ervoor dat dit alles in een goede werksfeer gebeurt.

Ons onderwijs is enerzijds gericht op oriëntatie door middel van ervaringen in de werkelijkheid en anderzijds op confrontatie met onderwerpen en problemen waarvoor de belangstelling gewekt kan worden.

Het onderwijs op de Jozefschool is er verder op gericht dat kinderen waardering kunnen opbrengen voor zichzelf en anderen, ongeacht sekse, leeftijd, geloof, ras en levensovertuiging.
Verdraagzaamheid is een belangrijk thema binnen de diverse aspecten van ons onderwijs. Binnen onze school is plaats voor iedereen. Sociale aspecten kunnen de doorslag geven bij de keuze voor deelname aan het onderwijs op onze school in plaats van deelname aan het speciaal onderwijs, dat onderwijskundig gezien misschien wel beter toegerust is voor specifieke geestelijke of lichamelijke
problemen. Onze mogelijkheden en onmogelijkheden als school spelen hierbij uiteraard een rol.
Ons basisonderwijs is adaptief onderwijs. Dit houdt in dat er een goede wisselwerking moet zijn tussen leerkracht en leerling en dat de leerling zich door de werkwijze in de klas voldoende uitgedaagd voelt.
Het onderwijs moet tegemoet komen aan de drie basisbehoeften van ieder kind:
  • competentie - ik kan iets
  • autonomie - ik kan het alleen
  • relatie - er is altijd iemand om mij te helpen.
Na het onderwijs op onze school moeten onze leerlingen in staat zijn goed deel te kunnen nemen aan die vorm van voortgezet onderwijs die, gelet op hun totale persoonlijkheid, de meeste waarborgen voor een succesvolle voortzetting biedt.

In het hele leerproces is het belangrijk dat de goede ontwikkeling in de gaten wordt gehouden. Het peilen van de vorderingen gebeurt door observatie, methode gebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem. Mochten de resultaten daar aanleiding toe geven, dan krijgen de kinderen een aangepast programma dat in de klas wordt uitgevoerd.
Bij het bereiken van onze doele​n is een goede samenspraak tussen de school en thuis noodzakelijk.
Om die samenspraak te bereiken geven wij ouders inzicht geven in de leerstof, door onder meer:
  • informatieavonden over leerstoflijnen en didactiek te houden
  • goede incidentele contacten met de ouders te onderhouden
  • de ouders via de nieuwsbrief, en de website tussentijds op de hoogte houden van de voortgang en de accenten die wij leggen
  • rapporten 3 x per jaar uit te reiken