MR met een missie

Op de Jozefscholen in Weesp en Muiden worden onze kinderen vanaf hun 4e jaar tot hun

12e jaar opgevangen en begeleid. Ze doen hun eerste kennis op over taal en rekenen; ze leren over planten, dieren en de wereld om hen heen; ze worden geprikkeld met kennis over deze tijd, het verleden en de toekomst. De kinderen krijgen collectieve en individuele aandacht, leren sociaal met elkaar omgaan, doen binnen en buiten school aan sport en cultuur, hebben plezier en voelen zich veilig in een gezellige en fijne school in de kleine vestingstad Muiden of Weesp.

De kinderen worden voorbereid op het vervolgonderwijs, gestimuleerd in hun individuele

ontwikkeling en voorbereid op de maatschappij en de grotere wereld.

 

De beide teams van directie en leerkrachten, gesteund door het ASKO bestuur, zijn

verantwoordelijk voor de kinderen die in gemiddeld 8 jaar alle groepen van de school doorlopen. De ouders zijn betrokken bij de school van hun kinderen.  Zij vertrouwen hun kinderen toe aan de kundige en professionele leerkrachten en ondersteunen de schoolactiviteiten op allerlei manieren.

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school, die bestaat uit een vertegenwoordiging van

leerkrachten en ouders, speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid

van school en ouders voor de ontwikkeling van en zorg voor de leerlingen van de

Jozefschool Weesp en Muiden. De MR moet geïnformeerd worden bij alles wat zich beleidsmatig op de scholen voordoet. Soms heeft de MR adviesbevoegdheid, in andere gevallen is instemming van de MR of een geleding van de MR vereist. Dat doet de MR door in haar vergaderingen, samen met de schooldirectie en het ASKO bestuur, proactief, gevraagd en ongevraagd, mee te denken, mee te praten, advies te geven en mee te besluiten. De MR maakt daarbij gebruik van haar recht op informatie, adviesrecht en instemmingsrecht. ‘MR met missie’ is een leidraad voor de MR leden om belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

 

Naast de zittende mensen in MR heeft u als ouder of collega wellicht input voor onze vergaderingen. Dit kunnen allerlei zaken aangaande school betreffen die niet direct bij de directie op tafel gelegd hoeven te worden. Mocht er iets bij u leven, loopt u ergens tegen aan of heeft u vragen over het onderwijs of andere schoolzaken, stuur een e-mail naar jozefmuidenweesp.mr@askoscholen.nl of spreek één van ons even aan.

 

 

Speerpunten Medezeggenschapsraad 2016-2018

 

Waar richt de MR zich speciaal op in de komende 2 schooljaren?

 

  1. De financiële situatie van de school en de ASKO als bestuur. (Jaarbegroting, verdeling van beschikbare gelden/formatie, financiële situatie op lange(re) termijn.)
  2. De kwaliteit van het onderwijs. (nieuwe ontwikkelingen en methodes, digitale middelen, aansluiting op vervolgonderwijs, meer begaafdheid en zorg.)
  3. De sociale ontwikkeling en veiligheid. (Hartkwaliteiten, het welzijn van de kinderen en groepsdynamiek.)
  4. De uitwisseling van informatie tussen schoolteam en MR.
  5. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. (Als MR ook zichtbaar zijn.)
  6. De toekomst van de Jozefschool Muiden naast de komst van de nieuwe brede school in de Krijgsman. Dit met het oog op de invloed hiervan op het leerlingaantal.