OR

WELKOM!
De Jozefschool Weesp acht het van groot belang dat ouders zich betrokken voelen bij en zich ook actief kunnen inzetten voor activiteiten op school. De inbreng van ouders kent vele vormen en mogelijkheden. Hierdoor is er veel
ruimte om aan te sluiten bij de beschikbaarheid en interesse van elke ouder!
Activiteiten worden zowel door de Ouderraad (OR) als het team van leerkrachten georganiseerd. 

​Ouderbijdrage
Naast uw hulp is de OR vrijwel geheel afhanke​lijk van uw vrijwillige bijdrage om de activiteiten en excursies te kunnen organiseren. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/18 bedraagt € 30,00 per kind. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad Jozefschool Weesp is NL51 INGB 0001 0004 33. Na de jaarvergadering in september ontvangen de ouders van de penningmeester het verzoek om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de OR (in voorkomend geval kan dit ook contant via school).