Verlof

Vakantieverlof
Vakantieverlof wordt alleen verleend als „het slechts mogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van één der ouders buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan‟.
Bij een verzoek tot vakantieverlof dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit blijkt dat vakantie binnen de vastgestelde schoolvakantie niet mogelijk is. Vakantieverlof mag één keer per jaar verleend worden, mag niet langer dan 10 dagen duren en mag niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verzoek dient minimaal zes weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend.

Verlof bij gewichtige omstandigheden
In bepaalde omstandigheden kan verlof worden verleend. Dit ter beoordeling van de directeur.

Waarschuwing
Volgens artikel 21 van de Leerplichtwet is de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit is elk verzuim dat valt buiten de bovenstaande verlofregeling. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal door de leerplichtambtenaar proces verbaal worden opgemaakt.​
Om een veel gehoord misverstand uit de weg te ruimen: geen enkel kind heeft recht op 10 snipperdagen.
 
Leerplichtambtenaar
Regionaal bureau leerlingzaken Gooi en Vechtstreek
Heuvellaan 50
Postbus 514
1200 AM Hilversum
tel: 035 - 692 66 20
fax: 035 - 692 66 29