Klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een klacht die op school gemeld wordt niet naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van ons schoolbestuur ASKO (Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs). Met de klachtenregeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd. Hiermee voldoet onze school aan de kwaliteitswet en wordt niet alleen het belang van klagers gediend, maar ook het belang van de school, namelijk; een
veilig schoolklimaat.

Ons klachtenprotocol is in pdf-formaat beschikbaar:​
Klachte​nregeling.pdf