Groep 1-2

Jongste en oudste kleuters zitten op de Jozefschool in dezelfde groep. Door deze combinatie leren de kinderen veel van elkaar, wat de sociaal emotionele ontwikkeling ten goede komt.
Veel aandacht wordt geschonken aan gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend, waarbij de leerkracht een sturende rol heeft. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de individuele ontwikkeling van de kinderen.  
Meestal werken we in de kleutergroepen vanuit de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken (lees-schrijfhoek, bouwhoek, huishoek etc.), in de speelzaal en op het schoolplein.
Op de Jozefschool werken we in de groepen 1 en 2 met de methode Kleuterplein.
Kleuterplein is de nieuwste methode voor groep 1 en 2 van de basisschool.
Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen en werken we doelgericht en spelenderwijs aan alle tussendoelen.
Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt.
Hiermee bieden we een doorgaande lijn naar de 3 belangrijkste vakken en methodes in groep 3, het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen.  Voor wat betreft het schrijfonderwijs gebruiken we naast Kleuterplein ook de methode "Handschrift", om de kleuters nog beter voor te bereiden op het schrijven in groep 3.

Kleuterplein heeft 16 aantrekkelijke thema's. Raai de kraai (een handpop) staat centraal in alle thema's. Deze thema's kunnen wij gebruiken op die manier die wij zelf het prettigst vinden. We kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij actuele thema's in de maatschappij, of bij de seizoenen van het jaar, of bij een thema dat leeft in de klas. Bij deze methode hoort ook software

Opbouw van de methode:
Elk thema heeft een vaste opbouw met kern- en keuzeactiviteiten. Elke activiteit duurt 10 tot 30 minuten. Per activiteit staat steeds één ontwikkelingsgebied centraal. De kleuters voeren de activiteiten alleen, in de grote groep of in groepjes uit, zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid staan hierin centraal.
Bij de start van een nieuw thema ontvangen de ouders een ouderbrief met daarin informatie over het thema en tips om thuis aan te sluiten bij het thema. Ook wordt u uitgenodigd om op school voor een toelichting op het thema.

We vinden het belangrijk dat we met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van een kind. We voeren daarom regelmatig observaties uit m.b.v. ons digitaal observatiesysteem OVM Memelink. Vanaf de start op onze school zoeken we naar het juiste leerstofaanbod voor ieder kind. Kleuterplein biedt ook genoeg mogelijkheden om gedifferentieerd te kunnen werken. Elke activiteit in Kleuterplein eindigt namelijk met een differentiatiestapje omhoog of omlaag.

Daarnaast bekijken we verantwoorde doorstroming van de ene groep naar de andere. Met name de herfstleerlingen, kleuters die in de periode oktober t/m december instromen,  verdienen hierin extra aandacht. Om te kunnen bepalen welk moment van doorstromen naar een volgende groep het beste bij de leerling past, kijken we samen met u naar de ontwikkeling van de leerling en gebruiken hierbij de leerlijnen in het observatiesysteem. Doorstromen naar de volgende groep kan per kind dus erg verschillend zijn omdat de individuele ontwikkeling hiervoor maatgevend is.