Resulaten

De resultaten van het onderwijsleerproces bewaken we met behulp van een toetskalender die is ingepast in het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van landelijk genormeerde toetsen te gebruiken bekijken we of de leerlingen in vergelijking met het landelijk niveau goed presteren. Mocht dat niet het geval zijn dan bekijken we of we ons onderwijs bij moeten stellen, door bijvoorbeeld een andere organisatievorm te kiezen of de instructie aan te passen.

Hierbij houden wij wel voor ogen dat wij leerlingen hebben die extra zorg nodig hebben en dat een landelijke vergelijking daarom niet altijd reëel is. Belangrijker is om bij de landelijke genormeerde toetsen te letten op de vooruitgang die individuele leerlingen hebben gemaakt. Het groepsgemiddelde is daarbij van ondergeschikt belang. Ons onderwijs is kwalitatief goed te noemen, als wij in staat zijn om leerlingen minimaal op hun eigen niveau te laten presteren en ze uit te dagen. 

Ook door middel van zelfevaluatie wordt bekeken of de resultaten van het onderwijsleerproces worden bereikt. Daarvoor worden de resultaten van de CITO-toets in groep 8 vergeleken met voorgaande jaren. Als de groep steeds op hetzelfde onderdeel blijkt uit te vallen, komen deze onderdelen in de leerstof misschien onvoldoende aan bod en is er daarom aanpassing van de leerstof noodzakelijk. De directie en de interne begeleider bespreken een en ander in de personeelsvergadering. Er wordt dan bekeken in welke groepen aanpassing van de leerstof gewenst is.

Bij het kiezen van een nieuwe methode bekijken we of de zwakke elementen van de oude methode in de nieuwe methode beter aan bod komen.
 
Wij vinden het overigens belangrijk om onze doelstellingen heel duidelijk met alle betrokkenen te blijven communiceren. Wij gaan er van uit dat onze schoolgids en de website daar een goede bijdrage aan leveren.
  
Feiten en cijfers
Hieronder geven we u een totaalbeeld van de prestaties van de leerlingen van onze school. We realiseren ons dat we nooit een volledig beeld kunnen geven. De cijfers zeggen niets over werkhouding, inzet en gedrag en evenmin iets over het al dan niet met plezier naar school gaan. Toch willen we u een indruk geven van de prestaties op schoolniveau wat betreft leerlingenzorg en landelijk genormeerde toetsen.

De Jozefschool wordt bezocht door ongeveer 225 leerlingen en bestaat uit negen groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 27 leerlingen. In het schooljaar 2013-2014 zijn 15 leerlingen, na overleg en waar vereist met toestemming van de ouders, in een specifiek zorgverbredings traject opgenomen. Het afgelopen jaar zijn twee leerlingen aangemeld voor het speciaal basisonderwijs en waren er zes rugzakkinderen op school.

Afgelopen jaar hebben 31 achtste-groepers de Jozefschool verlaten om in te stromen in het voortgezet onderwijs.

   
De schoolkeuze was als volgt:
 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

2012-2013 2013-2014

Totaal % Totaal
Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning  0 0% 1 3,20%
Leerlingen met advies VMBO beroepsgericht 7 25% 5 16,20%
Leerlingen met advies VMBO kader 5 18% 11 35.5 %
Leerlingen met advies VMBO theoretisch  6 21% 2 6.4   %
Leerlingen met advies VMBO T / HAVO 2 7% 5 16.2 %
Leerlingen met advies HAVO 3 11% 2 6.4   %
Leerlingen met advies HAVO/VWO 2 7% 4 12,90%
Leerlingen met advies TVWO/VWO 4 14% 1 3.2   %
Totaal: 28 100% 31 100%
Evenals in de vorige schooljaren hebben in 2013-2014 ook weer alle leerlingen de CITO-eindtoets gemaakt.​