Informatie Bulletin

  • Gemaakt op: 2-10-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda
4 oktober           start Kinderboekenweek
5 oktober           school gesloten i.v.m. landelijke staking PO
6 oktober           open ochtend alle ASKO scholen voor nieuwe ouders  

Vanuit de directie
De school heeft een hele fijne start gemaakt. Deze week hebben alle ouders gesproken met de leerkracht en zo hebben we informatie van ouders gekregen die we kunnen gebruiken in ons onderwijs.

 Binnenkort krijgt u ook een overzicht van alle activiteiten en doelen waar we dit schooljaar specifiek aan gaan werken. Want we zijn uiteindelijk een lerende organisatie en willen met de nieuw verworven kennis ons onderwijs verbeteren.

 Waar wij nog geen verbetering in zien is de waardering in het salaris voor de leerkrachten. Ondanks de toegezegde gelden vinden wij dat dit nog steeds substantieel te weinig is. Daarom hebben we unaniem besloten om 5 oktober deel te nemen aan de landelijke staking. Dit betekent dat we die dag gesloten zijn.
Geert-Jan Rietkerk

Nieuwe ouders gevraagd voor de Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is voor het komend schooljaar op zoek naar twee nieuwe leden voor de oudergeleding.

De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen en heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden.

De wettelijke regels voor de medezeggenschap op (basis) scholen zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet bevat veel mogelijkheden om als ouder en leerkracht mee te denken en beslissen over het reilen en zeilen van de school via advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR heeft daarin tot taak om het beleid van de school en haar bestuur positief kritisch te volgen. De MR mag over alle school-gerelateerde onderwerpen een standpunt innemen en kan de schoolleiding daarover adviseren. 

Momenteel bestaat de MR uit 6 personen. Femke Janse, Rachel van Loenen en Manon Bachmann namens de leerkrachten en Sanne Tjebbes, Patrick Smits van Waesberghe en Anneke van Valkenburg (vz) namens de ouders. De termijn van Patrick en Anneke loopt ten einde en wij streven ernaar om begin volgend schooljaar de nieuwe MR-samenstelling rond te hebben. Aangezien MR-leden worden gekozen door de ouders zullen hiervoor de komende weken verkiezingen plaatsvinden.

Gedurende het afgelopen schooljaar heeft de MR een bewuste pas op de plaats gemaakt om ruimte te maken voor de nieuwe directie.
Na een aantal onrustige jaren met wisselende directies en veel bemoeienis van de MR heeft de school zich dit jaar in hoog tempo herpakt. Er zijn verschillende initiatieven opgepakt en uitgevoerd, het team is stabiel en gemotiveerd om de nodige verandering aan te gaan, er heerst een veilig klimaat en er is grote enthousiaste betrokkenheid vanuit de ouderpopulatie.

Dit alles biedt een mooie basis om als MR lid van betekenis te kunnen zijn in de richting die de school kiest uit te gaan. Wil jij je kandidaat stellen voor een rol in de MR of heb je behoefte aan meer informatie, schroom dan niet contact op te nemen met Anneke (06-23621584), Patrick ( 06-18090014 ), of Sanne (0630068399).

Van iedere kandidaat vragen we een korte en bondige introductie en motivatie op papier. Uiterste datum hiervoor is maandag 1 oktober. De ingestuurde stukken worden vervolgens verspreid middels het infobulletin waarna ouders tot 15 oktober hun stem uit kunnen brengen. Per 1 november zal de nieuwe bezetting in werking gaan en nemen de oud leden na overdracht afscheid.

Wij hopen op veel belangstelling van ouders, zodat we met een sterke en gemotiveerde MR een substantiële bijdrage kunnen leveren aan  de huidige en toekomstige ontwikkelingen van onze school.

Meer informatie over de MR van de school kunt u vinden op de site van de school, onder de kop Ouders/ MR.

Hartelijke groet,

Namens de MR van de St. Antoniusschool,
Anneke van Valkenburg

Kleding gevraagd
Het gebeurd wel eens dat één van onze jongste leerlingen een ongelukje heeft en we schone kleren nodige hebben. Helaas wordt vaak de geleende kleding niet teruggebracht. Daarom hebben we nu een tekor. Heeft u nog ondergoed en broeken, het liefst maat 110, dan vinden we het fijn als u deze wilt doneren aan de school. 

Jarigen
25 september                   Leila
27 september                   Ties en Maia
29 september                   Melle
30 september                   Yikin
1 oktober                           Olivia
8 oktober                            Anna
9 oktober                           Sascha
11 oktober                         Rebecca
13 oktober                         Xenia
15 oktober                         Zep en Sophie
19 oktober                         Adam
22 oktober                         Philippa 

Foto's

Video's

Meer informatie