IB en Kwaliteitszorg

Alle leerlingen hebben een unieke persoonlijkheid. De leerlingen verschillen in de behoefte om te spelen en te leren. Deze verschillen ontstaan door verschillen in aanleg, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling en werkhouding van de leerlingen. Op de St. Antoniusschool houden we hier rekening mee door handelingsgericht te werken met de kinderen.

De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Andere leerlingen hebben wat meer tijd nodig om de stof tot zich te nemen. Weer andere leerlingen hebben juist minder tijd nodig om de stof tot zich te nemen en hebben behoefte aan verrijking en verdieping. Wij hebben als taak ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn / haar recht komt binnen het groepsverband, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van de leerling.
Maar wij spelen niet alleen in op de verschillen tussen leerlingen op cognitief gebied, maar ook de verschillende behoeftes op sociaal emotioneel of motorisch gebied. Hoe wij deze zorg op school geregeld hebben staat uitgebreid in het zorgplan omschreven.
Op deze site volstaan we met een beknopte samenvatting van maatregelen die we nemen om leerlingen met een leer- en of gedragsprobleem goed te volgen en te kunnen helpen.

De zorg voor leerlingen kan o.a. bestaan uit:
 • het signaleren, analyseren en diagnosticeren van het probleem
 • het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen.
 • extra hulp door een remedial teacher
 • het aanbieden van een sociale vaardigheidstraining (SOVA).
 • het evalueren, in overleg met de IB-er, van de resultaten van de uitgevoerde handelingsplannen
 • analyseren van toets uitslagen van het leerlingvolgsysteem
 • Het stimuleren van de leerling om te reflecteren op eigen handelen
 • het bijhouden van leerlingenvorderingen, de interne rapportage en dossiervorming zodat steeds de juiste beslissingen genomen kunnen worden
 • gesprekken over het kind met de ouder(s)
 • een zorgvuldige leerlingenoverdracht naar de volgende leerkracht en naar het voortgezet onderwijs
 • het inbrengen van een leerling in het zorgoverleg.
  ​Ondanks alle inspanningen kan het toch voorkomen dat uw kind beter op zijn plaats is op een speciale school voor basisonderwijs. Zo’n school heeft kleinere groepen met afzonderelijke deskundigen, speciaal opgeleide leerkrachten en meer hulpmiddelen van een reguliere basisschool. Een eventuele overstap van uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs wordt heel zorgvuldig gemaakt in nauwe samenwerking met u.​