Parnassys

Op onze school houden wij de ontwikkeling van kinderen nauwlettend in de gaten. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen.Vanaf eind groep 1 worden kinderen getoetst op het gebied van taal, ruimtelijke oriëntatie en lees- en rekenvoorwaarden.
Vanaf groep 3 zijn er toetsen op het gebied van rekenen, technisch en begrijpend lezen, spelling. De resultaten van deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Wij kunnen hierdoor de resultaten vergelijken met het landelijke gemiddelde.
De resultaten worden op 3 manieren gebruikt. De leerkracht gebruik de resultaten om samen met de interne begeleider (IB-er) de instructie en verwerkingsbehoeften van het kind of de groep af te lezen. De directie gebruikt de gegevens van alle kinderen van de school om zich zo een beeld te vormen van het onderwijs op de St. Antonius. Deze gegevens kunnen aanleiding zijn voor het bijstellen of veranderen van het onderwijs.
Tot slot maakt het schoolbestuur gebruik van de resultaten op schoolniveau om vergelijkingen te maken tussen haar verschillende scholen.