Verlof aanvragen

​​Vanaf de dag dat uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. De directeur is bevoegd om buiten de reguliere vakanties verlof te verlenen, maar alleen in uitzonderlijke gevallen zoals een huwelijk, de begrafenis van een familielid of een verhuizing. Ook kan een leerling verlof krijgen wegens vervulling van plichten op grond van levens- of geloofsovertuiging. De directeur kan daarnaast extra vakantieverlof geven wegens specifieke aard van het beroep van de ouders. Extra verlof ten behoeve van verlenging of verschuiving van de zomervakantie wordt niet gehonoreerd.

Voor extra verlof worden bewijsstukken gevraagd zoals werkgeversverklaring, uitnodiging, enz. Alle verlofaanvragen dienen minstens 6 weken voorafgaand aan het te verkrijgen verlof te worden ingediend bij de directeur van de school.
In geval van ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar.