Verzekering

​Wij hebben voor alle kinderen een collectieve schoolongevallenverzekering. Dit is een zogenaamde risicoverzekering. Deze verzekering geldt tijdens het verblijf op school, schoolreisjes, schoolexcursies, sportdagen, kortom, tijdens alle door de school georganiseerde activiteiten, mits de kinderen onder toezicht staan van de daarvoor aangewezen leerkracht. Verder is de verzekering van kracht tijdens het van huis naar school gaan en omgekeerd, tot ten hoogste één uur voor en één uur na schooltijd.
Naast een ongevallenverzekering is er een WA verzekering afgesloten voor het geval kinderen onder schooltijd schade aanbrengen aan derden. Er wordt slechts uitgekeerd indien de eigen verzekering niet dekt. Kleding, brillen, fietsen, etc. vallen niet onder de verzekering. Dergelijke schade kan alleen verhaald worden door ouders van de ‘dader’ aansprakelijk te stellen.​​